.
  

ประวัติสำนักงานจังหวัดลำปาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง/โครงสร้าง/อัตรากำลัง
การดำเนินงาน
สภาพปัญหาของสำนักงาน


Web analytics

เริ่มนับ 11/11/49


 

การดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดลำปาง

1) ในการบริหารราชการทั่วไปและวางแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว สำนักงานจังหวัดลำปาง จะดำเนินงานโดยลำพังเพียง ส่วนราชการเดียวย่อมไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้ง ต้องอาศัยข้าราชการในสำนักงาน จังหวัดลำปางทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อผลักดัน ให้เป้าหมายของงานประสบความสัมฤทธิ์ผล โดยอาศัยปัจจัยทางการบริหาร และหลักการบริหารมาปรับใช้ในการ ดำเนินงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานแต่ละประเภท

2) ในการดำเนินงานดังกล่าว สิ่งที่สำนักงานจังหวัดได้เน้นย้ำ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานไม่ให้ผิดพลาด ก็คือ การปฏิบัต ิตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวง ทบวง กรม และของจังหวัด เพื่อให้เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานเป็นไปทางเดียวกันและเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลเสียหาย ป้องกันมิให้มีการ ก้าวก่าย ซ้ำซ้อน สับสน

3) ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ สำนักงานจังหวัดลำปางก็ยังคำนึงเสมอว่า เป็นอุปสรรคต่อ การดำเนินงานอย่างไรบ้าง หากพบก็จะแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมตลอด เช่น การประชุมอบรมเป็นการภายใน การมอบหมายความรับผิดชอบให้หัวหน้าฝ่ายดูแลอีกชั้นหนึ่ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในฝ่ายต่าง ๆ

4) สำนักงานจังหวัดลำปางคำนึงอยู่เสมอว่า " คน " เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ดังนั้นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจำเป็นต้องเข้า ไปคลุกคลี สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา และอาศัยศิลปะทางการบริหารในการหาวิธีการบังคับบัญชา หรือมีเทคนิคการสั่งการที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความร่วมมือในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

 
ค้นหาใน Lampang.go.th
 
 
สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง  52000  โทรศัพท์ 054-265070, 265014
E-mail : [email protected]