.
  

ประวัติสำนักงานจังหวัดลำปาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง/โครงสร้าง/อัตรากำลัง
การดำเนินงาน
สภาพปัญหาของสำนักงาน


Web analytics

เริ่มนับ 11/11/49


 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
    อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด (ตามกฎกระทรวง 2553)
    1. แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
    2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกางวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัดเพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
    3. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
    4.จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบระมาณของจังหวัดและประสานการจัดทำแผน ปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบระมาณของกลุ่มจังหวัด
    5. ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
    6. อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงาน อนเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
    7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

    อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3 / 2548 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติให้จัดตั้ง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ในโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานจังหวัด ที่มีการกำหนดตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นระดับ 9 โดย สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว

     จากผลของการปฏิรูประบบราชการ และการจัดตั้ง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ในโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานจังหวัด ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งโครงสร้างของสำนักงานจังหวัด ออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

  กลุ่มงานอำนวยการ    โทร. 0 5426 5070   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ        
          บริหารงานทั่วไปและงานช่วยอำนวยการผู้บริหารของจังหวัด และ ผู้ว่าราชการจังหวัด    
          เสนอแนะการบริหารราชการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
         รับเรื่องราวร้องทึกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม)
          งานรัฐพิธี ราชพิธี และ งานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจังหวัด

  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 5426 5069 หน้าที่ความรับผิดชอบรับผิดชอบเกี่ยวกับ
         งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด
         งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
         งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
         งานประสานกับสำนักงาน ก.พ. และ ส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความ เข็มแข็งด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
         งานจัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด
         งานวางยุทธศาสตร์กำลังคน
         งานการกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
         งานการวางแผนการใช้กำลังคนในจังหวัด
         งานการสรรหาคนดีคนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่
         งานการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
         งานการวางแผนพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
         งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริต และ ประเทศไทยใสสะอาด
         งานการเตรียมกำลังคนใหม่

   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด   โทร. 0 5426 5014   มีหน้าที่ความรับผิดชอบรับผิดชอบเกี่ยวกับ
         จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
         จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
          ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
         ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
         สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผน แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
         ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาจังหวัด
         งานตรวจราชการ

         (งานข้อมูลฯ)  
         พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด
         จัดให้มีและให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด รวมทั้งระหว่างจังหวัด และกับส่วนกลาง
         ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 
ค้นหาใน Lampang.go.th
 
 
สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง  52000  โทรศัพท์ 054-265070, 265014
E-mail : [email protected]