.
  

ประวัติสำนักงานจังหวัดลำปาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง/โครงสร้าง/อัตรากำลัง
การดำเนินงาน
สภาพปัญหาของสำนักงาน


Web analytics

เริ่มนับ 11/11/49


 
 
ประวัติความเป็นมา

       สำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2519 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอำนวยการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด งานบริหารทั่วไปของจังหวัด งานจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาของจังหวัด รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่มิได้มีหน่วยงานใดในจังหวัดรับผิดชอบ   ต่อมาสำนักงานจังหวัด ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ในการแปลง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ ไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด การดำเนินงานตามแผน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด การอำนวยการ ประสานการปฏิบัติและสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด การปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ค้นหาใน Lampang.go.th
 
 
สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง  52000  โทรศัพท์ 054-265070, 265014
E-mail : [email protected]