Download Logo Lampang
วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... ลำปาง เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข      ค่านิยมหลัก... "ETIS" Excellent  มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน Teamwork เน้นการทำงานเป็นทีม Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้องและสังคมยอมรับ Service mind มีจิตบริการ     คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก...
เว็บไซต์นี้แสดงผลลัพธ์ได้ดีในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Fire fox
 
 
 
AIPA

สาระดีๆจากศาลปกครอง

โครงการ จังหวัดลำปางเคลื่อนที่

แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ระบบจองคิวรับบริการ สนง.ขนส่งจ.ลำปาง
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
เคาน์เตอร์บริการประชาชน


ยุคแรก
  
ศาลากลางเมืองลำปาง
หรือ เรียกว่า "เค้าสนามหลวง"

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6 สร้างเมื่อ  พ.ศ.2452

"ครุฑ" ที่วงกลมในรูป  ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ี่วัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ยุุคที่สอง
  
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2507
และทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2509

                          สร้างเมื่อ พ.ศ.2507  ในสมัย  นายสุบิน เกษทอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
                          ออกแบบและควบคุมโดย   กองแบบแผน กรมโยธาเทศบาล
                          งบประมาณการก่อสร้าง   2,734,700 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ศาลากลางจังหวัดลำปางยุคที่ 2 ได้ใช้งานตั้งแต่ปี 2509 - 31 มีนาคม 2540 หลังจากนั้น กระทรวงมหาดไทย
ได้อนุมติให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว จนถึงปี 2546
ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดได้รายงานกระทรวงมหาดไทย ขอใช้เป็น "อาคารหอศิลปวัฒนธรรมนครลำปาง"
และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เป็นผู้ดูแลรักษาอาคารเป็นการชั่วคราว


ยุุคที่สาม
  
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

                  สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 จนแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2540   ในสมัย  นายสหัส พินทุเสนีย์ เป็นผู้ว่่าราชการจังหวัดลำปาง
                  ออกแบบและควบคุมโดย   กองสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย  โดยตัวอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เป็นแบบจตุรมุข รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ความยาวด้านละ 101 เมตร สูง 4 ชั้น เนื้อที่ใช้สอย 16,000 ตารางเมตร  โดยมีตัวอาคารล้อมรอบสนามหญ้ากลาง

                  งบประมาณการก่อสร้าง  191,977,600 บาท
                                                      (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

    ปัจจุบัน มีหน่วยงานที่อยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดลำปางทั้งหมด จำนวน 31 หน่วยงาน ประกอบด้วย

ชั้น 1 (5 หน่วยงาน)

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัด)
สนง.ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
ศูนย์บริการคนพิการ (พมจ.)
สนง.สรรพากรพื้นที่จังหวัด
   -ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี
   -ส่วนกรรมวิธีทวงคืนภาษี
   -ทีมกำกับดูแลพิเศษ
   -ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษี
   -ส่วนบริหารงานทั่วไป
   -ส่วนวางแผนและประเมินผล
   -ทีมบริหารการสำรวจ
สนง.คลังจังหวัด

ชั้น 2 (11 หน่วยงาน)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
หอการค้าจังหวัด

สนง.แรงงานจังหวัด
สนง.ประกันสังคมจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
สนง.พลังงานจังหวัด
สนง.พาณิชย์จังหวัด
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน (ธนารักษ์ฯ)
สนง.คณะกรรมการกำกับและ สนง.ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด (คปภ.)
สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด
สนง.สัสดีจังหวัด
ชั้น 3 (11 หน่วยงาน)

สนง.ประกันสังคมจังหวัด
สภาเกษตรกรจังหวัด
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
สนง.จัดหางานจังหวัด
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สนง.สหกรณ์จังหวัด
สนง.ประมงจังหวัด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัด)
สนง.สหกรณ์จังหวัด (หน่วยส่งเสริมฯ)
สนง.พัฒนาชุมชน (กองทุนฯ)

ชั้น 4 (4 หน่วยงาน)

สำนักงานจังหวัด
   - กลุ่มงานอำนวยการ
   - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
   - กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ตรวจสอบภายในจังหวัด (สำนักงานจังหวัด)
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัด
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   จังหวัดลำปาง (กอ.รม น.)
ที่ทำการปกครองจังหวัด
   - ปลัดจังหวัด
   - จ่าจังหวัด
   - ป้องกันจังหวัด
   - ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด      แห่งชาติ จังหวัดลำปาง (ศอ.ปส.)
   - เสมียนตราจังหวัด 

 


=> -/9/62 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ

=> -/9/62 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 
ระบบวาระผู้บริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบออกเลขคำสั่ง จ.ลำปาง
ระบบจองห้องประชุม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง
ระบบรายงานข่าว ปชส.จ.ลำปาง
ระบบวาระผู้บริหาร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
 
 
Bike อุ่นไอรักจังหวัดลำปาง
เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดลำปาง
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
เว็บไซต์สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

ราคากลาง ตำบลละ5ล้าน

คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูลการเกษตรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพกระทรวงมหาดไทย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ผลงานกระทรวงมหาดไทยรอบ 6 เดือน
การแถลงข่าวผลงาน กระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน Download
ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
Ginfo ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
OSM ภาคเหนือตอนบน
ก.พ.ร.
ก.พ.ร.แบบสำรวจ
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ผลงานรัฐบาล
สวทช.
การบูรณาการงานด้าน วทน.กับ จว.กลุ่ม จว.
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์บีริการข้อมูลอำเภอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุมชนคนท้องถิ่น
ไทยตำบลดอทคอม
บทความไอที
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ช่วย SMEs.com
ททท
ศคง 1213

 
© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549