Download Logo Lampang
วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... ลำปาง เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข      ค่านิยมหลัก... "ETIS" Excellent  มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน Teamwork เน้นการทำงานเป็นทีม Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้องและสังคมยอมรับ Service mind มีจิตบริการ     คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก...
เว็บไซต์นี้แสดงผลลัพธ์ได้ดีในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Fire fox
 
 
Jitarsa1
Jitarsa2
E-learning
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
AIPA

สาระดีๆจากศาลปกครอง
Sister City
รางวัลพานแว่นฟ้า

โครงการ จังหวัดลำปางเคลื่อนที่

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ข้อมูลการเกษตรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพกระทรวงมหาดไทย

ศพส.จ.ลำปาง

ระบบติดตามโครงการแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกลุ่มจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบรามยาเสพติด
แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP
แผนสำรองฉุกเฉิน
สถานการณ์แรงงาน จ.ลำปาง
ระบบจองคิวรับบริการ สนง.ขนส่งจ.ลำปาง
มุมโต๊ะ งานราชการ


ยุคแรก
  
ศาลากลางเมืองลำปาง
หรือ เรียกว่า "เค้าสนามหลวง"

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6 สร้างเมื่อ  พ.ศ.2452

"ครุฑ" ที่วงกลมในรูป  ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ี่วัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ยุุคที่สอง
  
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2507
และทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2509

สร้างเมื่อ พ.ศ.2507  ในสมัย  นายสุบิน เกษทอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ออกแบบและควบคุมโดย   กองแบบแผน กรมโยธาเทศบาล
งบประมาณการก่อสร้าง   2,734,700 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ศาลากลางจังหวัดลำปางยุคที่ 2 ได้ใช้งานตั้งแต่ปี 2509 - 31 มีนาคม 2540 หลังจากนั้น กระทรวงมหาดไทย
ได้อนุมติให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว จนถึงปี 2546
จังหวัดได้รายงานกระทรวงมหาดไทยขอใช้เป็น"อาคารหอศิลปวัฒนธรรมนครลำปาง" ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 ในสมัย นายอมรทัต นิรัติศยกุล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้ดูแลรักษาอาคาร 

และในปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง หรือ มิวเซียมลำปาง (Museum Lampang) โดยความเห็นชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้อนุญาตให้เทศบาลนครลำปาง ใช้ประโยชน์ในอาคารหอศิลปวัฒนธรรมนครลำปาง เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา
จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สพร. เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การดำเนินงานโครงการฯ ( MOU) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ภายใต้กรอบแนวคิดและพันธกิจของ สพร. สู่ภูมิภาค บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ในสมัย นายอธิคม สุพรรณพงศ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง หนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum) ประเภทพิพิธภัณฑ์เมือง (City Museum) ในระดับจังหวัดลำปาง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้าง โครงข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่ทั้งในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บริหารจัดการดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดตำนานอ่านลำปาง เข้าเยี่ยมชม “มิวเซียมลำปาง” รอบปฐมทัศน์ ร่วมชมนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตำนานเมืองลำปาง ทั้ง 16 ห้อง นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง ผ้าล้านนา เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และซิ่นตีนจกลำปาง และนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง สลุงหลวง งานบุญของชาวนครลำปาง
ซึ่งเปิดให้บริการใน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เป็นวันแรก ถือเป็นของขวัญปีใหม่อันทรงคุณค่าแก่ชาวลำปาง ในสมัย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

  


ที่มา : https://www.museumthailand.com/th/museum/Museumlampang


ยุุคที่สาม
  
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                  สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 จนแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2540   ในสมัย  นายสหัส พินทุเสนีย์ เป็นผู้ว่่าราชการจังหวัดลำปาง   โดยนายไพโรจน์ โล่ห์สุวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัด
                  ออกแบบและควบคุมโดย   กองสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย  โดยตัวอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เป็นแบบจตุรมุข รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ความยาวด้านละ 101 เมตร สูง 4 ชั้น เนื้อที่ใช้สอย 16,000 ตารางเมตร  โดยมีตัวอาคารล้อมรอบสนามหญ้ากลาง

                  งบประมาณการก่อสร้าง  191,977,600 บาท
                                                      (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

    ปัจจุบัน มีหน่วยงานที่อยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดลำปางทั้งหมด จำนวน 30 หน่วยงาน ประกอบด้วย

ชั้น 1 (4 หน่วยงาน)

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัด)
สนง.ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
ศูนย์บริการคนพิการ (พมจ.)
สนง.คลังจังหวัด

ชั้น 2 (11 หน่วยงาน)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
หอการค้าจังหวัด

สนง.แรงงานจังหวัด
สนง.ประกันสังคมจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
สนง.พลังงานจังหวัด
สนง.พาณิชย์จังหวัด
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน (ธนารักษ์ฯ)
สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม         การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด (คปภ.)
สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด
สนง.สัสดีจังหวัด
ชั้น 3 (11 หน่วยงาน)

สนง.ประกันสังคมจังหวัด
สภาเกษตรกรจังหวัด
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
สนง.จัดหางานจังหวัด
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สนง.สหกรณ์จังหวัด
สนง.ประมงจังหวัด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัด)
สนง.สหกรณ์จังหวัด (หน่วยส่งเสริมฯ)
สนง.พัฒนาชุมชน (กองทุนฯ)

ชั้น 4 (4 หน่วยงาน)

สำนักงานจังหวัด
   - กลุ่มงานอำนวยการ
   - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
   - กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ตรวจสอบภายในจังหวัด (สำนักงานจังหวัด)
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัด
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   จังหวัดลำปาง (กอ.รม น.)
ที่ทำการปกครองจังหวัด
   - ปลัดจังหวัด
   - จ่าจังหวัด
   - ป้องกันจังหวัด
   - ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด      แห่งชาติ จังหวัดลำปาง (ศอ.ปส.)
   - เสมียนตราจังหวัด 

 

 

 


=> -/09/65 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

=> -/09/65 จังหวัดลำปางเคลื่อนที่
 
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ระบบวาระผู้บริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง
ระบบออกเลขคำสั่ง จ.ลำปาง
ระบบจองห้องประชุม
ระบบ eMENSCR
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง
ระบบรายงานข่าว ปชส.จ.ลำปาง
itaita
board
board
ร้องทุกข์
comment
board
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
GD Catalog
e Book
covid bub
thai water
dr raja
dr raja
dr raja
 
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดลำปาง
เว็บไซต์สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
คลังข่าวมหาดไทย
APPF30
ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
Ginfo ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
OSM ภาคเหนือตอนบน
ก.พ.ร.
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ผลงานรัฐบาล
สวทช.
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยตำบลดอทคอม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ททท
ศคง 1213

 
© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  [email protected]

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549