การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง
หนังสือที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 5/2560  วันที่ 31 พ.ค.60 - รายงานการประชุม    20/06/60
ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 27 ก.พ.60 - รายงานการประชุม    20/03/60
   

 คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง (ป้องกันจังหวัด)
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร . 0-5426-5010