รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศอ.ปส.จ.ลำปาง)

ปี 2561
ครั้งที่

ประจำเดือน

วันลงประกาศ
5/2561 (31 พ.ค.61) พฤษภาคม (รายงานประชุม)    21/6/61
4/2561 (27 เม.ย.61) เมษายน (รายงานประชุม)    20/5/61
2/2561 (27 ก.พ.61) กุมภาพันธ์ (รายงานประชุม)    16/3/61
1/2561 มกราคม (รายงานประชุม ธ.ค.60)    13/2/61
     
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศอ.ปส.จ.ลำปาง)
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถ.วชิราวุธดำเนิน  ต.พระบาท  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52000
โทร.054-265118   มท.28535