รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศอ.ปส.จ.ลำปาง)

ปี 2563
ครั้งที่

ประจำเดือน

วันลงประกาศ
3/2563 (- มี.ค.63) รายงานประชุมเวียน   27/4/63
2/2563 (27 ก.พ.63) กุมภาพันธ์   27/3/63
1/2563 (30 ม.ค.63) มกราคม   24/2/63
ปี 2562
12/2562 (25 ธ.ค.62) ธันวาคม   27/1/63
11/2562 (25 พ.ย.62) พฤศจิกายน   15/11/62
10/2562 (28 ต.ค.62) ตุลาคม   13/11/62
9/2562 (26 ก.ย.62) กันยายน   17/10/62
8/2562 (29 ส.ค.62) สิงหาคม 18/9/62
7/2562 (26 ก.ค.62) กรกฎาคม 19/8/62
6/2562 (27 มิ.ย.62) มิถุนายน 19/7/62
5/2562 (29 พ.ค.62) พฤษภาคม 19/6/62
4/2562 (29 เม.ย.62) เมษายน   21/5/62
3/2562 (28 มี.ค.62) มีนาคม 21/4/62
2/2562 (27 ก.พ.62) กุมภาพันธ์ 25/3/62
1/2562 (30 ม.ค.62) มกราคม 25/2/62
ปี 2561
12/2561 (27 ธ.ค.61) ธันวาคม 16/1/62
11/2561 (29 พ.ย.61) พฤศจิกายน   16/12/61
10/2561 (30 ต.ค.61) ตุลาคม 16/11/61
9/2561 (26 ก.ย.61) กันยายน   16/10/61
7/2561 (26 ก.ค.61) กรกฎาคม 16/8/61
6/2561 (28 มิ.ย.61) มิถุนายน 20/7/61
5/2561 (31 พ.ค.61) พฤษภาคม    21/6/61
4/2561 (27 เม.ย.61) เมษายน   20/5/61
2/2561 (27 ก.พ.61) กุมภาพันธ์ (รายงานประชุม)    16/3/61
1/2561 มกราคม (รายงานประชุม ธ.ค.60)    13/2/61
     
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศอ.ปส.จ.ลำปาง)
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถ.วชิราวุธดำเนิน  ต.พระบาท  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52000
โทร.054-265118   มท.28535