รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลำปาง (อจร. จังหวัดลำปาง)
หนังสือที่
เรื่อง/ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ปี 2563 - 2564
ครั้งที่ 2/2564 (27 กรกฎาคม 2564) - 1.1 ระเบียบวาระการประชุม 
- 1.2 หนังสือมอบอำนาจผู้เข้าร่วมประชุมแทน
- 1.3 ใบสำคัญรับเงิน
- 1.4 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporat
- link ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- link เข้าร่วมประชุมผ่าน Webex

- การใช้ Webex Meeting สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- วิธีการใช้งาน Cisco WebEx สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
- การใช้งาน Cisco Webex (Online Meeting) เบื้องต้น
19/7/64
ครั้งที่ 1/2563 (3 สิงหาคม 2563) แก้ไขเพิ่มเติม
และครั้งที่ 1/2564 (22 กุมภาพันธ์ 2564)
- รายงานการประชุม 18/3/64
ปี 2562
ครั้งที่ 2/2562 (22 สิงหาคม 2562) - รายงานการประชุม 4/9/62
ครั้งที่ 1/2562 (22 เมษายน 2562)และครั้งที่ 1/2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) - รายงานการประชุม / รายงานการประชุม(แก้ไข)   4/9/62
ปี 2561
ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) - รายงานการประชุม   / แก้ไขเพิ่มเติม   7/6/61
ปี 2560
ครั้งที่ 2/2560  (30 มิถุนายน 2560) - รายงานการประชุม   24/7/60
ครั้งที่ 1/2560  (26 พฤษภ าคม 2560) - รายงานการประชุม / ฉบับปรับปรุง   13/6/60
ปี 2553-2559
ครั้งที่ 2/2559  (11 กรกฎาคม 2559) - รายงานการประชุม   13/9/59
ครั้งที่ 1/2559  (21 มกราคม 2559) - รายงานการประชุม   23/5/59
ครั้งที่ 1/2558  (16 มกราคม 2558) - รายงานการประชุม 2/2/58
ครั้งที่ 2/2555   (7 สิงหาคม 2555) - รายงานการประชุม 5/10/55
ครั้งที่ 1/2553  (4 กุมภาพันธ์ 2553) - รายงานการประชุม 25/3/53
 
สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5426 5070