รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมประจำจังหวัดลำปาง
ครั้งที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ

ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 31 สิงหาคม 2559

สิงหาคม (ฉบับแก้ไข)    5/10/59     27/10/59
     

จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำเนิน
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-265070