รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ กลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนจังหวัดลำปาง
ครั้งที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 1/2554  วันที่ 15 ก.พ.54 รายงานการประชุม 28 กุมภาพันธ์ 2554
ครั้งที่ 7/2553   วันที่15 ก.ย.53  รายงานการประชุม (ฉบับปรับปรุง)

10 กุมภาพันธ์ 2554

ครั้งที่ 6/2553  วันที่ 24 ส.ค.53
ครั้งที่ 6/2553  วันที่ 6 ส.ค.53

รายงานการประชุม
รายงานการประชุม

10 กันยายน 2553
19 สิงหาคม 2553
ครั้งที่ 4/2553   วันที่ 20 ก.ค.53    
ครั้งที่ 4/2553   วันที่ 7 ก.ค.53     
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม

19 สิงหาคม 2553
23 กรกฎาคม 2553

ครั้งที่ 3/2553  วันที่ 15 มิ.ย.53 รายงานการประชุม 9 กรกฎาคม 2553

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำเนิน
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-265228