รายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์
ประจำเดือน
การประชุม
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 4/2557  วันที่ 30 เม.ย.2557 วาระการประชุม 28/4/57
ครั้งที่ 3/2557  วันที่ 10 ก.พ.2557 วาระการประชุม 7/2/57
ครั้งที่ 2/2557  วันที่ 25 ธ.ค.2556 วาระการประชุม 23/12/56
   


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-265070