core ประชุมจังหวัดลำปาง
  
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลำปาง
หนังสือที่
เรื่อง/ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ปี 2565
ครั้งที่ 1/2565
คณะกรรมการฯ (21 ม.ค.64)

- รายงานประชุมคณะกรรมการฯ   

11/02/65
ปี 2564
ครั้งที่ 4/2564
คณะกรรมการฯ (16 ส.ค.64)

- รายงานประชุมคณะกรรมการฯ   

30/8/64
ครั้งที่ 3/2564
คณะกรรมการฯ (4 มิ.ย.64)

- รายงานประชุมคณะกรรมการฯ   

23/6/64
ครั้งที่ 2/2564 (ประชุมเวียน)
คณะกรรมการฯ (30 มี.ค.64)

- รายงานประชุมคณะกรรมการฯ   

16/4/64
ครั้งที่ 1/2564
คณะกรรมการฯ (26 ม.ค.64)

- วาระการประชุมคณะกรรมการฯ 
- รายงานประชุมคณะกรรมการฯ   

8/2/64
8/2/64
ปี 2563
ครั้งที่ 3/2563
คณะทำงานกลั่นกรองฯ (6 ส.ค.63)

- วาระการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ 
- รายงานประชุมคณะทำงานฯ   

23/7/63
19/8/63
ครั้งที่ 2/2563
คณะกรรมการฯ (27 ส.ค.63)
คณะทำงานกลั่นกรองฯ (18 มี.ค.63)

- รายงานประชุมคณะกรรมการ  
- วาระการประชุมคณะกรรมการฯ  
- วาระการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ   
- รายงานประชุมคณะทำงานฯ
3/9/63
19/8/63
12/3/63
31/3/63
ครั้งที่ 1/2563
คณะกรรมการฯ (9 เม.ย.63)

คณะทำงานกลั่นกรองฯ (20 ก.พ.63)

- วาระการประชุมกรรมการฯ  
- รายงานประชุมกรรมการฯ  
- วาระการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ
- รายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ

2/4/63
20/4/63
11/2/63
13/3/63
     
 
จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5426 5070