ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง

ปี 2560

ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 28 ธ.ค.60 ธันวาคม  
- ระเบียบวาระการประชุม
- ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- สรุปเรื่องสืบเนื่อง
- รายงานการประชุม  

26 /12/60
26 /12/60
26 /12/60
26 /1/61
ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 29 พ.ย.60 พฤศจิกายน  
- ระเบียบวาระการประชุม
- เรื่องสืบเนื่อง
- ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- รายงานการประชุม  

27 /11/60
27 /11/60
27 /11/60
25 /12/60
ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 30 ต.ค.60

ตุลาคม
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม  
** การประชุมพบปะหัวหน้าส่วนราชการวันที่ 3 ตุลาคม 2560


27/10/60
24/11/60
ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 30 ส.ค.60 สิงหาคม
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

29/08/60
27/10/60
ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 31 ก.ค.60 กรกฎาคม
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

27/07/60
29/08/60
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 29 มิ.ย.60 มิถุนายน
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

28/06/60
27/07/60
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 31 พ.ค.60 พฤษภาคม
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

30/05/60
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27 เม.ย.60 เมษายน
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

26/04/60
30 /05/60
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 31 มี.ค.60 มีนาคม
- วาระประชุม

27/03/60
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 ก.พ.60 กุมภาพันธ์
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

24/01/60
27/03/60
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 ม.ค.60 มกราคม
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

27/01/60
17/02/60

ปี 2559

ครั้งที่ / วันที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 29 ธ.ค.59 ธันวาคม
- วาระประชุม

28/12/59
ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 29 พ.ย.59 พฤศจิกายน
- วาระประชุม
- รายงานประชุม   

28/11/59
26/12/59
ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 18 ต.ค.59

ตุลาคม
- วาระการประชุม
- มอบแนวทาง/ตอบรับการประชุม 
- รายงานประชุม   


17/10/59
13/10/59
23/11/59
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 ก.ย.59 กันยายน
- วาระการประชุม
- แบบตอบรับการประชุม 
- รายงานประชุม   

27/9/59
11/10/59
21/9/59
ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 31 ส.ค.59

สิงหาคม
- วาระการประชุม
- แบบตอบรับการประชุม
- รายงานประชุม   


30/8/59
11/8/59

21/9/59
ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 ก.ค.59 กรกฎาคม
- วาระการประชุม
- รายงานประชุม

26/7/59
23/8/59
ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 29 มิ.ย.59 มิถุนายน
- แบบตอบรับการประชุม  
- วาระการประชุม
- รายงานประชุม

21/6/59
28/6/59
21/7/59
ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 31 พ.ค.59 พฤษภาคม
- แบบตอบรับการประชุม
- วาระการประชุม
- รายงานประชุม

17/5/59
30/5/59

27/6/59
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 เม.ย. 59 เมษายน
- แบบตอบรับการประชุ
- วาระการประชุม
- รายงานประชุม


20/4/59
27/4/59
23/5/59
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มี.ค. 59 มีนาคม
- แบบตอบรับการประชุม
- วาระการประชุม
- รายงานประชุม

21/3/59

29/3/59
22/4/59
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 26 ก.พ. 59 กุมภาพันธ์
- แบบตอบรับการประชุม
- วาระการประชุม
- รายงานประชุม

19/2/59
25/2/59
25/3/59
ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 28 ม.ค.59 มกราคม
- แบบตอบรับการประชุม
- วาระการประชุม
- รายงานประชุม

22/1/59
27/1/59
19/2/59
ปี 2558
หนังสือที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 12/2558  วันที่ 29 ธ.ค. 58 ธันวาคม 2558
- วาระการประชุม
- รายงานประชุ

28/12/58
22/1/59
ครั้งที่ 11/2558  วันที่ 27 พ.ย.58 พฤศจิกายน 2558
- แบบตอบรับการประชุม
- วาระการประชุม
- รายงานประชุ

13/11/58
27/11/58

21/12/58
ครั้งที่ 10/2558  วันที่ 30 ต.ค.58 ตุลาคม 2558
- แบบตอบรับการประชุม
- เลื่อนการประชุ
- วาระการประชุม
- รายงานประชุ

13/10/58
28/10/58
29/10/58
23/11/58
ครั้งที่ 9/2558   วันที่ 29 ก.ย.58 กันยายน 2558
 - แบบตอบรับการประชุม
 - วาระประชุ
 - รายงานประชุ

17/9/58
28/9/58
20/10/58
ครั้งที่ 8/2558   วันที่ 28 ส.ค.58 สิงหาคม 2558
 - แบบตอบรับการประชุม
 - วาระประชุ
 - รายงานประชุ

20/8/58
27/8/58
21/9/58
ครั้งที่ 7/2558   วันที่ 29 ก.ค.58 กรกฎาคม 2558
 - แบบตอบรับการประชุม
 - วาระประชุ
 - รายงานประชุ

23/7/58
28/7/58
24/8/58
ครั้งที่ 6/2558   วันที่ 29 มิ.ย.58 มิถุนายน 2558
 - แบบตอบรับการปรชุ
 - วาระประชุ
 - รายงานประชุ

23/6/58
26/6/58
27/7/58
ครั้งที่ 5/2558   วันที่ 28 พ.ค.58 พฤษภาคม 2558
 - แบบตอบรับการประชุม
 - วาระประชุม
 - รายงานประชุ

14/5/58
27/5/58
24/6/58
ครั้งที่ 4/2558   วันที่ 29 เม.ย.58 เมษายน 2558
 - แบบตอบรับการประชุม
 - วาระประชุ
 - รายงานประชุ

22/4/58
28/4/58
21/5/58
ครั้งที่ 3/2558   วันที่ 30 มี.ค. 58 มีนาคม 2558
 - แบบตอบรับการประชุม
 - วาระประชุม
 - รายงานประชุม

13/3/58
27/3/58
27/4/58
ครั้งที่ 2/2557   วันที่ 25 ก.พ.58 กุมภาพันธ์ 2558
  - แบบตอบรับการประชุม
  - วาระประชุม
  - รายงานประชุม

23/2/58
24/2/58
26/3/58
ครั้งที่ 1/2558   วันที่ 29 ม.ค.58 มกราคม 2558
  - แบบตอบรับการประชุม
  - วาระประชุม
  - รายงานประชุม

22/1/58
28/1/58
23/2/58
ปี 2557
ครั้งที่ 12/2557   วันที่ 25 ธ.ค.57 ธันวาคม 2557
  - วาระประชุม
  - รายงานประชุม

24/12/57
26/1/58
ครั้งที่ 11/2557   วันที่ 27 พ.ย.57 พฤศจิกายน 2557
  - แบบตอบรับการประชุม
  - วาระประชุม
  - รายงานประชุม

24/11/57
26/11/57
23/12/57
ครั้งที่ 10/2557   วันที่ 30 ต.ค.57 ตุลาคม 2557
  - หนังสือเชิญประชุม 
  - วาระประชุม

28/10/57
29/10/57
ครั้งที่ 9/2557   วันที่ 29 ก.ย.57

กันยายน 2557
  - รายงานการประชุม
  - วาระประชุม


28/10/57
26/9/57
ครั้งที่ 8/2557   วันที่ 29 ส.ค.57 สิงหาคม 2557
  - แบบตอบรับการประชุม 
  - วาระประชุม

18/8/57
28/8/57
ครั้งที่ 7/2557   วันที่ 30 ก.ค.57

กรกฎาคม 2557
  - วาระประชุม


29/7/57
ครั้งที่ 6/2557   วันที่ 30 มิ.ย.57 มิถุนายน 2557
  - แบบตอบรับการประชุม 
  - วาระประชุม


18/6/57
28/6/57
ครั้งที่ 5/2557   วันที่ 29 พ.ค.57 พฤษภาคม 2557
  - วาระประชุม
  - ราายงานประชุม

28/5/57
16/6/57
ครั้งที่ 4/2557   วันที่ 29 เม.ย.57 เมษายน 2557
  - วาระประชุม
  - แบบตอบรับการประชุม


28/4/57
21/4/57
ครั้งที่ 3/2557   วันที่ 28 มี.ค.57 มีนาคม 2557
  - วาระประชุม
  - แบบตอบรับการประชุม

27/3/57
19/3/57
ครั้งที่ 2/2557   วันที่ 27 ก.พ.57 กุมภาพันธ์ 2557
  - วาระประชุม
  - รายงานการประชุม

26/2/57
24/3/57
ครั้งที่ 1/2557   วันที่ 30 ม.ค.57 มกราคม 2557
  - แบบตอบรับการประชุม
  - วาระประชุม

22/1/57
29/1/57

ปี 2556

ครั้งที่ 12/2556   วันที่ 26 ธ.ค.56 ธันวาคม 2556
  - หนังสือเชิญประชุม
  - วาระประชุม

19/1
2/56
25/1
2/56 
ครั้งที่ 11/2556   วันที่ 28 พ.ย.56 พฤศจิกายน 2556
  - วาระประชุม

27/11/56
ครั้งที่ 10/2556   วันที่ 30 ต.ค.56 ตุลาคม 2556
  - หนังสือเชิญประชุม
  - วาระประชุม

14/10
/56
28/10
/56
ครั้งที่ 9/2556   วันที่ 25 ก.ย.56 กันยายน 2556
  - หนังสือเชิญประชุม
  - วาระประชุม

18/9
/56
24
/9/56
ครั้งที่ 8/2556   วันที่ 29 ส.ค.56 สิงหาคม 2556
  - วาระประชุม
  - หนังสือเชิญประชุม
  - สรุปข้อสั่งการประชุม ครั้งที่ 7/2556

27/8/56
14/8/56
22/8/56
ครั้งที่ 7/2556   วันที่ 31ก.ค.56 กรกฎาคม 2556
  - หนังสือเชิญประชุม / วาระประชุม
  - สรุปข้อสั่งการประชุม ครั้งที่ 6/2556
  - รับรองรายงานการประชุม

24/7
/56
18/7
/56
27/8/56
ครั้งที่ 6/2556   วันที่ 2 ก.ค.56 มิถุนายน 2556
  - หนังสือเชิญประชุม / วาระประชุม
  - ข้อสั่งการการในการประชุม ครั้งที่ 5/2556
  - รับรองรายงานการประชุม

12/6/56
/ 27/6/56
12/6/56
26/7/56
ครั้งที่ 5/2556   วันที่ 29 พ.ค.56 พฤษภาคม 2556
  - วาระการประชุม

28/5
/56
ครั้งที่ 4/2556   วันที่ 29 เม.ย.56 เมษายน 2556
  - วาระการประชุม

26/4/56
ครั้งที่ 3/2556   วันที่ 28 มี.ค.56 มีนาคม 2556
  - วาระการประชุม

26/3
/56
ครั้งที่ 2/2556   วันที่ 27 ก.พ.56 กุมภาพันธ์ 2556
  - วาระการประชุม

22/2/56
ครั้งที่ 1/2556   วันที่ 30 ม.ค.56 มกราคม 2556
  - วาระการประชุม

28/1/56

ปี 2555

ครั้งที่ 12/2555   วันที่ 28 ธ.ค.55 ธันวาคม 2555
  - วาระการประชุม

26/12/55
ครั้งที่ 11/2555    วันที่ 29 พ.ย.55
พฤศจิกายน 2555
  - วาระการประชุม

28/11/55
ครั้งที่ 10/2555   วันที่ 30 ต.ค.55 ตุลาคม 2555
  - วาระการประชุม

26/10/55
ครั้งที่ 9/2555    วันที่ 27 ก.ย.55
กันยายน 2555
  - วาระการประชุม (ฉบับปรับปรุง)

26/09/55
ครั้งที่ 8/2555   วันที่ 30 ส.ค.55 สิงหาคม 2555
  - วาระการประชุม

27/08/55
ครั้งที่ 7/2555    วันที่ 27 ก.ค.55
กรกฎาคม 2555
  - หนังสือเชิญประชุม
  - วาระการประชุม

4/07/55
24/07/55
ครั้งที่ 6/2555   วันที่ 28 มิ.ย.55 มิถุนายน 2555
  - วาระการประชุม

22/06/55
ครั้งที่ 5/2555   วันที่ 31 พ.ค.55
พฤษภาคม 2555
  - วาระการประชุม
  - รายงานการประชุม  / รับรองการประชุม

28/05/55
21/06/55
ครั้งที่ 4/2555   วันที่ 2 พ.ค.55 เมษายน 2555
  - วาระการประชุม
  - รายงานการประชุม

1/05/55
25/05/55
ครั้งที่ 3/2555   วันที่ 29  มี.ค.55
มีนาคม 2555
  - วาระการประชุม
  - รายงานการประชุม

28/03/55
1/05/55
ครั้งที่ 2/2555   วันที่ 29  ก.พ.55 กุมภาพันธ์ 2555
  - วาระการประชุม (ฉบับปรับปรุง)
  - รายงานการประชุม

28/02/55
28/03/55
ครั้งที่ 1/2555   วันที่ 1 ก.พ.55
มกราคม 2555
  - วาระการประชุม
  - รายงานการประชุม

30/01/55
28/02/55

ปี 2554

ครั้งที่ 12/2554   วันที่ 29 ธ.ค.54

ธันวาคม 2554
  - วาระการประชุม
  - รายงานการประชุม

27/12/54
20/01/55

ครั้งที่ 11/2554   วันที่ 29 พ.ย.54

พฤศจิกายน 2554
  - วาระการประชุม  (ฉบับปรับปรุง)
  - รายงานการประชุม


28/11/54

20/12/54

ครั้งที่ 10/2554   วันที่ 28 ต.ค.54

ตุลาคม 2554
  - วาระการประชุม
  - รายงานการประชุม


26/10/54

22/11/54

ครั้งที่ 9/2554   วันที่ 28 ก.ย.54

กันยายน 2554
  - วาระการประชุม 
  - รายงานการประชุม


26/09/54

26/10/54

ครั้งที่ 8/2554   วันที่ 30 ส.ค.54

สิงหาคม 2554
  - วาระการประชุม
  - รายงานการประชุม


29/08/54
26/09/54

ครั้งที่ 7/2554   วันที่ 27 ก.ค.54

กรกฎาคม 2554
  - วาระการประชุม  (ฉบับปรับปรุง)
  - รายงานการประชุม


25/07/54

29/08/54

ครั้งที่ 6/2554   วันที่ 27 มิ.ย.54

มิถุนายน 2554
  - วาระการประชุม    (ฉบับปรับปรุง)
  - รายงานการประชุม


24/06/54

20/07/54

ครั้งที่ 5/2554   วันที่ 31 พ.ค.54

พฤษภาคม 2554
  - วาระการประชุม
  - รายงานการประชุม     (ฉบับปรับปรุง)


30/05/54

24/06/54

ครั้งที่ 4/2554   วันที่ 28 เม.ย.54 เมษายน 2554
  - วาระการประชุม    (ฉบับปรับปรุง)
  - เอกสารประกอบ
  - รายงานการประชุม  

27/04/54

27/04/54
20/05/54
ครั้งที่ 3/2554   วันที่ 30 มี.ค.54

มีนาคม 2554
  - วาระการประชุม   (ฉบับปรับปรุง)
  - รายงานการประชุม   (ฉบับปรับปรุง)


29/03/54

25/04/54

ครั้งที่ 2/2554   วันที่ 28 ก.พ.54 กุมภาพันธ์ 2554
  - วาระการประชุม  (ฉบับปรับปรุง)
  - รายงานการประชุม

25/02/54
25/03/54
ครั้งที่ 1/2554   วันที่ 28 ม.ค.54
ด่วนที่สุด ที่ ลป 0016.3/ว 312 ลว.24 ม.ค.54
มกราคม 2554
  - วาระการประชุม  (ฉบับปรับปรุง)
  - รายงานการประชุม


27/01/54

25/02/54

     
 กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 0 5426 5014, 26 5070