โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนังสือที่
เรื่อง/ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
2564
ครั้งที่ 1/2564 (2 ส.ค. 64) ประชุมเวียน รายงานการประชุม
เอกสารการประชุมเวียน
เอกสารแนบ
แบบฟอร์มมติที่ประชุม
27/08/64
สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5426 5070