สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2549
ทางเว็บไซต์     http://job.ocsc.go.th    หัวข้อ   "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

    อนึ่ง  สำหรับสถานที่สอบของศูนย์สอบจังหวัดลำปาง สามารถดูรายละเอียดสถานที่และการเดินทาง ได้ที่เว็บไซต์จังหวัดลำปาง
http://www.lampang.go.th    ในหัวข้อ สถานที่สอบความรู้ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.