มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมาตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
  ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
สรุปรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง

- รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 6 มกราคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563

- รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 กันยายน 2563

  การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
  ข้อมูลอื่นๆ