มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมาตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2564 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
- คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 921/2564 เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564

คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ พ.2261/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

- คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ พ.900/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 2 กันยายน 2563

  ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
สรุปรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง

- รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 4 มิถุนายน 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29 มีนาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 6 มกราคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563

- รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 กันยายน 2563

  การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
  ข้อมูลอื่นๆ