เดือนตุลาคม 2562- พฤษภาคม 2563 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร
ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) กระทรวงมหาดไทย เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2563

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมบูรณาการกับหลายหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ที่บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ภายในสวนพฤกษชาติเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเหล่าพนักงานของ กฟผ.แม่เมาะ รวมถึงตัวแทนพสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธี

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2563) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.เชียงใหม่

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563

เวลา 14:30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการซ่อมแซมฝายแม่มอน ในพื้นที่บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม (ซึ่งเป็นลักษณะฝายหินก่อ ขนาดสูง 4 เมตร ยาว 43.50 เมตร) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงินงบประมาณ 7,500,000 บาท โดยมีโครงการชลประทานลำปางเป็นหน่วยดำเนินการ ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งดังกล่าวมีนายอำเภอแจ้ห่ม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร ผู้นำปกครองท้องที่ กลุ่มผู้ใช้ในพื้นที่ ฯลฯ ร่วมลงพื้นที่

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563

ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปาง โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง เข้ารับทุน “บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562” ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563

เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดต่อโควิด-19 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ที่จะขอรับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบฯ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หอการค้าจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563

เวลา10.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563

การดำเนินการเปิดรับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส.) ของเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลําปาง แทนตําแหน่งที่ว่างเป็นวันแรก โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และ พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับสมัครในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ที่เดินทางมาสมัครจำนวน 1 ราย คือนายวัฒนา สิทธิวัง สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจ.ลำปาง ครั้งที่ 12/2563 นอกสถานที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่เกาะคา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำแม่จาง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้ใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563

เวลา 17.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (ศบค.)

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563

วลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามโครงการทฤษฎีใหม่ในพื้นที่บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 4 ,บ้านสะพานหินพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน และตรวจติดตามการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือเนื้อหล่ายดอย อำเภอเถิน

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563

เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการนำร่อง (Pirot Project) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืน (สิริราชโมเดล) ครั้งที่ 2/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน เป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ (ชั้น 4 ) ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานโครงการอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด สภากาชาดไทย คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้สนับสนุนโครงการฯ ร่วมส่งมอบ ชุด PPE 1,400 ชิ้น หน้ากากอนามัย 15,000 ชิ้น Face shield 2,000 ชิ้น หน้ากาก N95 4,200 ชิ้น หน้ากากผ้า 3,000 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล 74 ชิ้น เครื่องวัดไข้ 10 ชิ้น ถุงมือแพทย์ 1,000 ชิ้น ถุงคลุมเท้า 2,000 ชิ้น เครื่องพ่นยา 1 ชิ้นตู้ UV 30 ชิ้น และถุงอาสาร่วมใจ 100 ถุง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ ณ บริเวณหน้ามุขชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563

ในช่วงเช้า ครอบครัวโอบายาชิ และครอบครัวซูมีลัง ร่วมส่งมอบชุด PPE จำนวน 150 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดลำปางโดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นผู้รับมอบฯ ณ บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง และจะเก็บไว้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมจัดสรรและมอบให้แก่โรงพยาบาลต่อไป

วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563

เวลา 17.30 น นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่ทุ่งปึงบึงสามหมื่น ในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมสุขภาพ ของอำเภอแจ้ห่ม โดยมีนายอำเภอแจ้ห่ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว

วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563

เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือการส่งเสริม/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองปาน โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดลำปาง ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ปลัดอำเภอเมืองปาน ผู้บริหารฯ ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ ศาลากลางบ้านแม่แจ๋ม (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่แจ๋ม) ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการแปลงใหญ่ปลานิล ในพื้นที่ หมู่ที่ 4,5,7,9 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานจังหวัดลำปาง คณาจารย์ภาควิชาการประมง ฯลฯ ร่วมลงพื้นที่ครั้งดังกล่าว เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะร่วมกันกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในพื้นที่

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563

เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมฯ สำหรับเว็บไซต์ไทยชนะ ระบบลงทะเบียนของ ศบค. ที่ให้ร้านค้าลงทะเบียน และประชาชนทั่วไปสแกน เพื่อใช้สำหรับติดตามความเสี่ยงที่จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ที่อาจเพิ่มขึ้นจากการออกมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 ของทางภาครัฐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และสามารถติดตามตัวได้หากพบผู้ติดเชื้อต่อไป

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้าย วัตถุระเบิด ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2563

เวลา 14.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมประชุมอบรมชี้แจงมาตรการการใช้แอปพลิเคชั้่น "ไทยชนะ" ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ทางราชการ เพื่อรองรับการตรวจกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2563

ช่วงเย็น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังแก่ผู้ที่ค้าขาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ปฏิบัติตามาตรการอย่างเข้มงวด ถนนคนเดินกาดกองต้า เปิดทำการวันแรก หลังจากจังหวัดลำปางประกาศผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 1 (สีขาว) ประเภทตลาดสด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ให้เปิดทำการได้ ภายใต้มาตรการป้องกันดูแลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยให้ผู้ค้าขาย ผู้ซื้อสินค้า ตลอดจนผู้ที่อยู่ในบริเวณตลาดทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือ Face shield ตลอดเวลาที่ดำเนินการซื้อขาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่ ก่อนและหลังการใช้บริการ ระหว่างรอคิวและรอชำระเงิน ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร พบว่ามีประชาชนออกมาเดินจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก ทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี

วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นตัวแทนในนามจังหวัด ร่วมทำการเปิดตู้แบ่งปันความสุขเป็นปฐมฤกษ์ ร่วมสู้วิกฤต COVID-19 แบ่งปันน้ำใจ "คนลำปาง...ไม่ทิ้งกัน" ตั้งตู้ปันสุขให้หลายภาคส่วนร่วมบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ แจกจ่ายช่วยชาวบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "COVID-19"

 

วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง การปลดล็อคระยะที่ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลาากลางจังหวัดลำปาง

 

วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่สับปะรดและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของในพื้นที่บ้านวังเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง โดยมีเกษตรจังหวัดลำปาง ประมงจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563

เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรอง เป็นประธานพิธีการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับ 13 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 548,280 เมล็ด ให้ประชาชนจังหวัดลำปาง เพื่อสู้ภัยโควิด-19 โดยมีพัฒนาการอำเภอจากทุกอำเภอ เป็นตัวแทน รับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่ 77 จังหวัด ผ่านทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563 เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่เสี่ยงไม้ผลยืนต้นตาย และการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมศูนย์ฯภัยแล้งจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ผ่าน VDO Call ทาง Application Line เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆของหน่วยงานส่วนราชการ ที่นำเสนอไว้ในแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (ลำปาง) ปี พ.ศ.2563 สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญระดับประเทศ จำนวน 11 เรื่อง ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามแผนการประชาสัมพันธ์ฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนรับมอบข้าวสารจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง จำนวน 2,670 ถุง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid -19 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563

เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง (คพจ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เป็นคณะกรรมการ/เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563

เวลา 16.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 14/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และพิจารณาสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563

เวลา 09.00 น. นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางยุพาภรณ์ แก้วจิตคงทอง นางนงคราญ ปัญญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบชุดธารน้ำใจประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ให้แก่ประชาชน ที่ถูกกักตัว และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 (COVID - 19) โดยจัดประชุมเจรจาเชื่อมโยงผลผลิตลิ้นจี่ของเกษตรกรบ้านแม่แก้และบ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาลำปาง ซึ่งเบื้องต้นจะดำเนินการเชื่อมโยงผลผลิตลิ้นจี่ทั้งพันธุ์ฮงฮวยและพันธุ์จักรพรรดิ์ของเกษตรกร จำหน่าย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาลำปาง ครั้งละประมาณ 400 กิโลกรัม ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2563

วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563

เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดหาญกิติชัย (โรงโม่หินศิลาแม่ทะ) ในพื้นที่ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้/แนวทางในการหาแหล่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ ในลักษณะการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการในการทำ CSR โดยมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการดำเนินงาน

วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงาน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563

 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 
และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่หัวงาน บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการ
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "โคกหนองนาโมเดล" ชุมชนบ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563

เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และนายอำเภอจากทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนเชื่อมโยงการดำเนินงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการจ้างงาน ให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง เพื่อจะได้ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐาน เพื่อเข้าไปประกอบอาชีพในเมือง โดยการนำรูปแบบโคกหนองนาโมเดลมาเป็นแนวทางการดำเนินงาน

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563

เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อนจังหวัดลำปางในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านหลุก หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เพื่อรับทราบข้อมูล/ปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ และผู้ประกอบการพร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาทั้งในระยะเร่งด่วน/ระยะยั่งยืนร่วมกัน โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พัฒนาการอำเภอแม่ทะ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ สมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมลงพื้นที่ครั้งดังกล่าว

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563

เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563 เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่เสี่ยงไม้ผลยืนต้นตาย ณ ห้องประชุมศูนย์ฯภัยแล้งจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง และการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดลำปางมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 284 หมู่บ้าน/ชุมชน

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ” โดยยก ประสบการณ์การบริหารจัดการสถานการณ์ในการปฏิบัติภารกิจถ้ำหลวง เป็นกรณีศึกษา ผ่านระบบ web conference โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 13 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าร่วมรับฟังฯ จากห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ ี่ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2563

เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภองาว โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภองาว สำนักงานจังหวัดลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำปกครองท้องที่ ราษฎรในพื้นที่ ฯลฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว

วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประชุมวิดิทัศน์ทางไกล มท. เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563

เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจ.ลำปาง

วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563

ตามโยบายของ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ให้พี่น้องประชาชนชาวลำปางมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน โดยขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดลำปางในการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้

วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 15/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 /2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563

 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) รับฟังคำชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการนำร่อง (Pirot Project) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืน (สิริราชโมเดล) และช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยกำหนดพื้นที่นำร่อง คือ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (สิริราชโมเดล) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอแม่ทะ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สถานบันการศึกษา ภาคเอกชน เป็นคณะทำงาน/เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563

 เวลา 13.30 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ War Room ระดับจังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ War Room ระดับอำเภอ โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563

ช่วงเย็นวันที่ 28 เมษายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 และพิจารณาเสริมมาตรการในพื้นที่เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4 /2563 มีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ร่วมกัน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับชุมชน ณ ชุมชนสิงห์ชัย และชุมชนท่าคราวน้อย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของโรคระบาดดังกล่าว เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันของประชาชนในชุมชนของตนเอง ให้มีการเฝ้าระวังในชุมชน เพื่อดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับประชาชน และดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563

เวลา 11.00 น. ที่บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19” พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งมอบอาหารแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง จำนวน 300 ชุด นอกจากนั้น บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร สนับสนุนอาหารและถุงยังชีพ นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามบ้านอีกจำนวน 250 ชุด

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563

เวลา 08.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563

เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563

เวลา 11.00น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ.ลำปาง ณ ห้องประชุมอำเภอสบปราบ โดยมี หน.สวนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฃ

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการมอบเสบียงเลี้ยงสัตว์ช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการรถม้า /ผู้เลี้ยงม้าที่ประสบปัญหาขาดแคลนรายได้เนื่องสืบจากสถานการณ์ การระบาดโควิด-19 และปัญหาภัยแล้งจำนวนทั้งสิ้น 100 กระสอบ มูลค่า 50,000 บาท โดย Central Group ซึ่งมีนายกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางเป็นตัวแทนแทนในรับมอบฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้เลี้ยงม้าและผู้ประกอบกิจการรถม้าที่ได้รับผลกระทบ ณ ที่ทำการสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563

เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 13/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัด) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563

นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบพริกหวานจากเกษตรกร ผู้ปลูกพริกหวาน บ้านใหม่พัฒนา อำเภอเมืองปาน จำนวนกว่าสามตันโดยหวังเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวลำปาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID - 19 ซึ่งนอกจากมอบให้กับทางจังหวัดแล้วยังได้นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลลำปาง เพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่มารับบริการอีกแห่งหนึ่ง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563

เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 2 / 2563 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563

เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็น ประธานการประชุมหารือความเป็นไปได้ในการผันน้ำเขื่อนกิ่วลม (โดยระบบท่อ) ของการไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) ลงสู่อ่างแม่ขามและอ่างอื่นๆ โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำแลบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- กิ่วคอหมา ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผลิตไฟฟ้า 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งดังกล่าว ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563 (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 2,500 ลิตร โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบให้จังหวัด โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ร่วมประชุมรับทราบข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (VCS) ณ ห้องประชุม เวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ

วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2563

เวลา 13.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 จังหวัดลำปางมีผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย รักษาหายแล้ว 1 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 117 ราย

วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2563

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งมุ้ยลำปาง มอบชุด PPE จำนวน 20 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดลำปาง ณ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง และธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2563

นางจุราพร จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมนำสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปางและหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้รับมอบฯ ณ บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ไม้ผลเสี่ยงยืนต้นตายและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยในครั้งดังกล่าวได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแปลงลำไยและมะม่วง ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านแก้วตะวันออก ตำบลนาแส่ง และบ้านพระธาตุจอมปิง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา

วันเสาร์ ที่ 18 เมษายน 2563

 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ตามมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่บ้านดง หมู่ 7 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลาปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19 และได้มีการคุมเข้มห้ามประชาชนเข้า-ออกจากพื้นที่เป็นระยะเวลา 14 วัน คือช่วงระหว่างวันที่ 4 – 17 เมษายน 2563

วันเสาร์ ที่ 18 เมษายน 2563

 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการ ขุดเจาะน้ำบาดาล ความลึก 120 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคโดยเฉพาะช่วงภัยแล้ง ตามโครงการสำรวจและศึกษาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 2562/2563 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ 9 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง

วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่ทาน อำเภอแม่ทะ ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ร่วมศึกษาและเตรียมนำโมเดลการนำน้ำจากขุมเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค การดำเนินการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลาจังหวัดลำปาง ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 จังหวัดลำปางมีผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 110 ราย และการดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -16 เมษายน 2563 จำนวนสะสม 16,556 ราย พ้นระยะติดตาม 12,936 ราย คงเหลือติดตาม 3,620 ราย

วันพฤหัส ที่ 16 เมษายน 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม  หารือการแนวทางการ แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สูบน้ำใต้ดินและอาคาร ควบคุมคุณภาพน้ำ ของเหมืองแม่เมาะ เพื่อการนำน้ำใต้ดิน จากเหมืองมาใช้ประโยชน์ ต่อประชาชนช่วยลดปัญหา การขาดแคลนน้ำช่วงภัยแล้ง โดยมีส่วนราชการ ประกอบด้วย อำเภอแม่เมาะ โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง สำนักงานจังหวัดลำปาง กฟผ.แม่เมาะ ฯลฯ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ครั้งดังกล่าวฯ

วันพฤหัส ที่ 16 เมษายน 2563

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นอ.เมืองปาน พร้อมด้วยนางเกษรา สิริชูทรัพย์ นายกกิ่งกาชาด อ.เมืองปาน มอบน้ำดื่มและกระเบื้องมุงหลังคาให้ชาวบ้าน 21 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย (เมื่อวันที่ 15 เม.ย 2563 )บ้านป่าเหว ม.3 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง รวมทั้งได้ให้ อส.อ.เมืองปาน นำกำลังพลไปร่วมกันซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ชำรุดเสียหาย

วันพฤหัส ที่ 16 เมษายน 2563

ในช่วงเย็น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง พลตำรวจตรี อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตลาดหลักเมือง พบปะเยี่ยมเยือน ติดตามสถานการณ์และรับฟังปัญหาจากการค้าขาย บริเวณตลาดจากพ่อค้า แม่ค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19

วันพฤหัส ที่ 16 เมษายน 2563

ในช่วงบ่าย ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุม การขอทานจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะอนุกรรมการฯจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

วันพฤหัส ที่ 16 เมษายน 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ห้องประชุมสุรินทร์ - สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ

วันพุธ ที่ 15 เมษายน 2563

เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563
โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลร่วมกับ
นายอำเภอทั้ง 13 อำเภออีกด้วย

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563

ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง กลุ่มตัวแทนดารา ช่อง 3
และทีมงานจิตอาสา นำ Face shield และแว่นตากันกระเด็น เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ

วันพุธ ที่ 15 เมษายน 2563

ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง
บริษัท พี แอนด์ เค พลาสติก อินดัสทรี จำกัด นำเครื่องพ่นแอลกอฮอล์
อัตโนมัติ จำนวน 15 เครื่อง และสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 180 ขวด (450 ML)
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นางสาว วาสนา สมมุติ
คลังจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ

วันพุธ ที่ 15 เมษายน 2563

ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง ธนาคารออมสิน สาขาลำปาง
นำเจลแอลกอฮอล์ขนาด 25 ML จำนวน 2,000 หลอด เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นางสาว วาสนา
สมมุติ คลังจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563

17.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่
ณ แปลงดอกดาวเรืองของเกษตรกร นางอมร แต้มดื่ม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สุก
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบการจำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส
covid-19 ผลผลิตดอกดาวเรือง ประสบปัญหาปิดตลาด ค้าส่ง ไม่มีคำสั่งซื้อ
โดยกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ 1) ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนใช้เป็นไม้ประดับในการจัดงานรัฐพิธีหรือตกแต่งสถานที่
/สำนักงาน และ 2)ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ปีก
เช่น ไก่ไข่และนกกระทา

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2563
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบาย และหารือมาตรการ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
สำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ข้อมูล
ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
จำนวน 105 ราย พบผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย

วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563

ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง นายพลศรี สุวิศิษฎ์อาษา
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และบุคลากรจาก กฟผ.แม่เมาะ
นำหน้ากากอนามัยและเจลอนามัย "น้ำใจ" กฟผ. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการต่างๆ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ในนามตัวแทนของส่วนราชการในจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ สำหรับเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ จะถูกส่งมอบให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
เพื่อใช้แจกจ่ายแก่ส่วนราชการและใช้ประโยชน์ต่อไป

วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม.เปิดเผยว่าวันนี้เวลา1000น.
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ
บุคลากรทางการแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเยี่ยมชม อาคาร หอพักของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
รมว.ดีอี ให้การต้อนรับ ณ อาคาร หอพัก สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.

วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน 2563

ในช่วงบ่าย ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้าตาม
พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอแนวทางที่ชัดเจนจากทางส่วนกลาง

วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน 2563

เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
การประชุมวางแผนระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลมเพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำ
ในพื้นที่ท้ายน้ำของแม่น้ำวัง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- กิ่วคอหมา ผู้อำนวยการโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำแม่นึง ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ฯลฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง (ชั้น4)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 9/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้งเสี่ยงไม้ผลยืนต้นตายแปลงโกโก้ แปลงลำไยและพืชไม้ผล ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ และหมู่ที่ 8 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ โดยมีหน่วยงานราชการ ประกอบด้วย อำเภอวังเหนือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ฯลฯ ร่วมลงพื้นที่ครั้งดังกล่าว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น/ระยะกลาง/ระยะยาวร่วมกัน

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563

เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (VCS) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมให้แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค และการดำเนินการตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563

ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง ครูบาเจ้าศรีหมอกฟ้างำเมือง วัดฟ้างำเมือง อ.เสริมงาม พร้อมด้วย นายกิตติพันธุ์ นวลจันทร์ฉาย นายสุรพล ตันสุวรรณ พ.อ.สันดุษิต ดีบุกคำ ในฐานะตัวแทนเจ้าภาพจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ 75% ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 168 ถุง (ถุง 1,000 ml.) และ 170 ขวด ขนาดพกพา (ขวด 50 ml.) โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในนามตัวแทนของส่วนราชการในจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ

วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563

เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 8/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปางศาลากลางจังหวัดลำปางชั้น 2นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปางปี 2563ครั้งที่ 5 / 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเรื่องการรับมือปัญหาภัยแล้งในจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ว่า มาตรการของจังหวัดที่สำเร็จจริงๆ
ในขณะนี้ คือมาตรการชุมชน มี อสม.ชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานฝ่ายปกครอง
สาธารณสุขจังหวัด และท้องถิ่นแต่ละแห่งที่เข้มแข็งมาก - แสกนคนที่กลับจากต่างประเทศ
ทุกคน รวมกว่า 500 คน - คนที่สัมผัสใกล้ชิดจากต่างประเทศ บุคคลทางการแพทย์ อสม.
ที่ไปวัดไข้ จำนวน กว่า 1,000 คน ซึ่งทางจังหวัดได้ติดตามครบทุกคน - ในช่วงสัปดาห์
ที่ผ่านมา มีประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 2,000 คน
และการตั้งด่านควบคุมของเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง
ทางจังหวัดได้คัดกรองอย่างละเอียด ขอให้ประชาชนอย่าตระหนกกับสถานการณ์มากเกินไป
และเฝ้าดูบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยสามารถแจ้งมาทางจังหวัดได้
รวมไปถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หมั่นล้างมือบ่อยๆ
และขอให้ยกเว้นการชุมนุมหรือกิจกรรมต่างๆ

 

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

เดินหน้า ลำปาง "สุข" ทุกด้าน "สุขด้านปศุสัตว์" สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
โดย กลุ่มพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ลำปาง
จัดชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบศูนย์รวบรวมและจำหน่ายไข่ไก่ ตรวจสอบปริมาณ
และราคาไข่ไก่ วันที่ 29 มีนาคม 2563

 

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตาม
สถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
พร้อมสรุปประเด็นปัญหาข้อควรระวังและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563

ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ของจังหวัดลำปางในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการสำรวจชุมชนพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563

พาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กอ.รมน.ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางตรวจสอบสถานการณ์ ราคาสินค้าไข่ไก่ ของผู้ประกอบการรายใหญ่ในจังหวัดลำปาง เช่น ซีพี เบทาโกร และผู้ค้าส่งรายใหญ่ในตลาดสด

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหามติพิจารณาในการออกประกาศจังหวัดฉบับเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563

ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตำรวจตรี อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และนายอำเภอจากทั้ง 13 อำเภอ ร่วมประชุมหารือในการวางแนวทางและมาตรการเข้มข้น เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัด) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงและสร้างความความเข้าใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส covid-19 ตามประกาศจังหวัดลำปาง จำนวน 7 ฉบับ เพื่อชี้แจงแก่สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัด

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563

จังหวัดลำปาง ประชุม VCS ซักซ้อมมาตรการและตอบข้อซักถามในประเด็นสถานการณ์ COVID 19 ร่วมกับนายอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้ง 13 อำเภอ โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ., นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง, นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563

ในช่วงเช้า ที่บริเวณด้านหน้ามุข ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง นางสาว วาสนา สมมุติ คลังจังหวัดลำปาง มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งผลิตจากสุราสามทับแปลสภาพ เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 120 ลิตร โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3/2563
โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

ในช่วงเช้า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดลำปาง หรืออาการผิดปกติใดๆ

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ในช่วงเช้า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอจากทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ
เพื่อรับทราบนโยบาย และหารือมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
COVID-19 จากผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563
ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มพบว่าไม่มีไข้
หรืออาการผิดปกติใดๆด

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ลำปาง พร้อมกำชับท่าอากาศยานลำปาง
สถานีรถไฟนครลำปาง ด้านการคมนาคมขนส่งเตรียมพร้อมรองรับประชาชนจาก
กทม.ตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2563

เวลา 20.30 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวาทิต ปัญญาคม
นายอำเภอเมืองลำปาง และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
บูรณาการร่วมจากที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง, ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง
ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดดำเนินการคล้ายสถานบริการ
และสถานที่ตามประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 5
ซึ่งสถานประกอบการได้ให้ความร่วมมือตามประกาศ
สถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการไม่พบการฝ่าฝืน

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563

ในช่วงเช้า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ พลตรี ปริญญา วีระเดชชูชีพ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563

คืนวันนี้ ณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ บูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง, ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง, กอ.รมน.จังหวัดลำปาง , ตำรวจภูธรเมืองลำปาง ตำรวจภูธรเขลางค์นคร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง, สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดลำปาง, เทศบาลนครลำปาง, เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดดำเนินการคล้ายสถานบริการ และสถานที่ตามประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ทั้ง 5 ฉบับ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563

ประกาศจังหวัดลำปางเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ฉบับที่ 4 และ 5 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

https://drive.google.com/...

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มพบว่าไม่มีไข้หรืออาการผิดปกติใดๆ

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563

จังหวัดลำปาง ประกาศจังหวัดเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 จำนวน 3 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

https://drive.google.com/…

วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคโควิด เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดลำปางได้บูรณาการร่วมกันกับหลายภาคส่วนในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง


วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่1/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563

ที่ห้องประชุมห้องสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ครั้งที่ 11/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงาน ผลการดำเนินงาน

วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเช้าวันเสาร์อาทิตย์ ใกล้ชิดผู้ว่าฯ โดยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้โครงการ เด็กวิทย์ฯ จิตอาสา “ร่วมด้วย ช่วยกัน รู้ทัน รู้ไว ป้องกันโควิด 19” มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง นายปรารภ ลิไธสง พาณิชย์จังหวัดลําปาง และนางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ร่วมพบปะและให้กำลังใจ จิตอาสาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุม 23101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ลำปาง ได้มีมติในการประชุมคณะกรรม การโรคติดต่อ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เห็นสมควรให้มีแผนปฏิบัติกา รเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 หรือ โควิด 19 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโ คโรนา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 12 หน่วยงานเข้าร่วม เพื่อติดตามสถานการณ์ ตลอดจนการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ประสบภัยในจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะ 2 พื้นที่เสี่ยงสำคัญ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงไม้ผลยืนต้นตายและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคที่จะต้องเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณา แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี และเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

ในช่วงบ่าย นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาวัชพืชจอกหูหนู ที่แพร่ระบาดในเขื่อนกิ่วลม ณ เขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

ในช่วงเช้า จังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมชมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานแสดงช้าง ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

ฟรีทั่วประเทศ! ฉีดวัคซีน น้องหมา-น้องแมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 63

โอกาสดี ๆ สำหรับคนรักหมา - แมว มาแล้ว...กับกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า” ซึ่งท่านสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในต่างจังหวัดติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าดอยพระบาทบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมดับไฟกว่า 8 ชั่วโมงพื้นที่เสียหายประมาณ 90 ไร่ บริเวณกิ่วพระเจ้า (ฝั่งขาล่อง)
https://region3.prd.go.th/topic/news/5078
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.จนสามารถควบคุมสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติได้ในเวลา 20.30 น.ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ), เทศบาลนครลำปาง, เทศบาลเมืองเขลางค์นคร, เทศบาลเมืองพิชัย, อบต.พิชัย, หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สภ.เมืองลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนกำลังคน/รถน้ำ/รถดับเพลิง/รถส่องสว่าง ในการดับไฟป่า

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทําแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563

พาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง กอ.รมน.ลำปาง ติดตามตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ณ ห้างเสรีสรรพสินค้า และร้านปัญญาซุปเปอร์ค้าส่ง อำเภอเมืองลำปาง ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย จาก ศูนย์การกระจาย และบริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัย กรมการค้าภายใน เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน จำนวน 2,000 ชิ้นๆ ละ 2.50 บาท จำกัดไม่เกินคนละ 1 แพ็ค (4 ชิ้น)
ทั้งนี้ หากพบเห็นการจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) สูงกว่าราคากำหนด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท) แจ้งสายด่วนที่ 1569 กรมการค้าภายใน หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โทร: 054-265022-3

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ให้โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563

ในช่วงเช้า ณ บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง เครือข่ายป่าเปียกจังหวัดลำปาง สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ศิษย์เก่าเตรียมอุดม รุ่น 33 และกลุ่มคณะแพทย์เพื่อนสยมพร ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานดับไฟป่า ได้แก่ เครื่องเป่าลม จอมอนิเตอร์ และโดรนบังคับ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในนามตัวแทนของจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ โดยจะมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเพื่อใช้ในการดับไฟป่าต่อไป

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563

ในช่วงบ่าย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งในประเทศไทยทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ " COVID-19" เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563

ในช่วงเช้า ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา จากทุกสังกัดหน่วยงาน ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ป้องกันไวรัส COVID-19 เพื่อนำไปใช้และมอบให้แก่ประชาชน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมให้คำแนะนำในครั้งนี้

วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563

มณฑลทหารบกที่ 32 โดย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 32 เร่งผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับ กำลังพล เด็กเล็ก ลูกหลานกำลังพล และชุมชนรอบค่ายสุรศักดิ์มนตรี

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชน และรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงการสวัสดิการอำเภอแม่เมาะ

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปรับปรุง แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดลําปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563

ในช่วงเย็น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันนักข่าว ประจำปี 2563 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานฯ เป็นจำนวนมาก ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563

จังหวัดลำปาง เตรียมเปิดศูนย์เฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมจัดหาสถานที่รองรับแรงงานกลับบ้านเกิด ตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางว่า ขณะนี้ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดศูนย์เฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเดินทางกลับของแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ในสาธารณรัฐเกาหลีที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามมาตรการเฝ้าระวัง ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยมอบหมายให้นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งศูนย์ฯ นี้มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์โรคตลอดจนการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอ รวมทั้งการกระจายหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึงและควบคุมไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563

เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (vcs) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563

เวลา 09.30 น. นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 ผู้ตรวจกระทรวงคมนาคม เขต 15 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้แทนกระทรวง/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Government Innovation Lab) ประจำปี พ.ศ.2563 รอบที่ 1 เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในจังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน นำเสนอข้อมูล/รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบหารือข้อราชการ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งแบบบูรณาการ และเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝนปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและชี้แจงมอบนโยบายให้แก่ผู้ร่วมประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เครือข่ายและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายไกรสิน อุ่นใจจินต์ ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ นายนพดล ภู่ชัย หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และผู้ร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดลำปาง จำนวน ๑๕๐ คน ที่ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเผยแพร่ความรู้และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้กับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลําปาง หน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบกิจการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปาง

เดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมพิจารณาซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 / 2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดด่านหน่วยระวังไฟป่าพญาแช่ภาคประชาชน ณ อ่างเก็บน้ำ 3 บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง แจ้งว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนผู้ใจบุญ มีจิตเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยออกรับของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในห้วงเดือนมีนาคม 2563
สถานที่รับบริจาค ในวันที่ 4 มีนาคม ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วันที่ 6 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง วันที่ 10 มีนาคม ณ กฟผ.ตึกแดง และบริษัท อินทราเซรามิค จำกัด วันที่ 11 มีนาคม ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 วันที่ 17 มีนาคม ณ กฟผ.ตึกขาว และห้างแม็คโคร ลำปาง วันที่ 19 มีนาคม ณ ที่ว่าการอำเภองาว วันที่ 24 มีนาคม ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ และวันที่ 30 มีนาคม ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รับมอบเงินสมทบทุนบริหารจัดการไฟป่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง (ไฟป่า หมอกควัน) ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายอำเภอจากทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเย็นวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง โดยมีผู้บริหาร พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปางโดยในที่ประชุม ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำ พื้นที่เฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563 ในพื้นที่ลุ่มน้ำและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานดับไฟป่า อาทิ น้ำดื่มสะอาด เครื่องดื่มชูกำลัง/เครื่องดื่มเกลือแร่ ยา ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในนามตัวแทนของจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ ซึ่งจะส่งมอบให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เพื่อจัดสรรและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าต่อไป
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในโอกาส วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 ลำปาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดลำปาง และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่าและศรัทธาในระบบสหกรณ์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้สาธารณาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเย็นวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกล่าวอวยพรและแสดงความยินดี ในงานเปิดตัวสมาคมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง นครลำปาง ณ ลำปางกรีน การ์เด้น รีสอร์ท ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกฟื้นคืนชีวิตแม่น้ำวัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอและรายละเอียดโครงการ/แผนงานดังกล่าว สำหรับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่คาดว่าจะมาในพื้นที่ภาคเหนือ
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
บ่ายวันนี้ นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น 4 สืบเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชน ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน เปิดรับสมัครเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพและอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 2 รุ่น ๆละ 160 คน อบรมรุ่นละ 10 วัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 9 เมษายน 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2563 ณ สถาบันวิชาการทีโอที อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ซึ่งพบเป็นจำนวนมากบริเวณเขตพื้นที่วนอุทยานม่อนพญาแช่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ในช่วงบ่าย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ของสำนักงานประกันสังคม ตามที่สำนักงานประกันสังคมมีกิจกรรมการคัดเลือก “เจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562”
วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ในช่วงเช้า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน และการรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำวัง ณ บริเวณแม่น้ำวัง ตั้งแต่สะพานช้างเผือก จนถึงบริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองลำปาง เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณหน้ามิวเซียมลำปาง ศาลากลางหลังเก่า
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่ ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา
โดยมีผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์และผลการดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าและหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ศาลากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งในที่ประชุมได้มีการสรุปสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 และการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ในห้วงเวลาที่ผ่านมา
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 15.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563พลตรี วิโรจน์ เกิดแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ด้านการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายพลศรี สุวิศิษฎ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกันนำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปางร่วมให้การต้อนรับ
วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปาง โดยเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย คือ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้ามิวเซียมลำปาง ศาลากลางหลังเก่า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน และการรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำวัง ณ ถนนลำปางสตรีทอาร์ต สะพานรัษฎาภิเษก และแม่น้ำวัง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โดยขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. บริเวณหน้ามิวเซียมลำปาง ศาลากลางหลังเก่า ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมนำประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการตาสับปะรด ผู้ประสานพลังแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง 64 ชุมชน ร่วมปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ห้องประชุมชมพู เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจัว อ.สบปราบ จ.ลำปาง
วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563เช้าวันนี้ หน่วยงานในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ นำความสุขส่งมอบแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่” โดยได้จัดกิจกรรมขึ้น ที่โรงเรียนชุมชนบ้านจัว อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอสบปราบ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก
วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและคณะฯ ที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลาง จ.ลำปาง ซึ่งมีกำหนดการมานิเทศและติดตามพระนิสิตทุน ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และการจัดแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 มีมติเห็นชอบจำนวน 13 ชนิดกีฬาดังนี้ 1.กีฬาเทควันโด 2.เทนนิส 3.แบดมินตัน 4.ยิงธนู 5.วอลเลย์บอลชายหาด 6.ฟุตบอล 7.ว่ายน้ำ 8.วอลเลย์บอลในร่ม 9.ฟุตซอล 10.มวยสากลสมัครเล่น 11.เซปักตะกร้อ 12.บาสเกตบอล และ 13.กรีฑา โครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในจังหวัดลำปางสู่การแข่งขันระดับชาติ รวม 5 ชนิดกีฬาได้แก่ ชนิดกีฬากรีฑา มวยสากลสมัครเล่น เทควันโด ยูโด และลีลาศ และโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยจะจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับ 2 ในปีงบประมาณ 2564
วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge -Based OTOP : KBO) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยมีส่วนราชการภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน เครือข่าย OTOP จังหวัด ปราชญ์ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องจาววัง โรงแรมรีเจท์ลอร์จ อำเภอเมืองลำปาง
วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 /2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563ในช่วงเย็น ผู้ว่าราชการจ.ลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่นำเวชภัณฑ์ยาส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ฐานปฎิบัติการเหยี่ยวไฟ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ได้เดินทางติดตามสถานการณ์เหตุไฟไหม้ในเขตพื้นที่บ้านเสด็จ หลังได้รับการประสานแจ้งเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการได้อย่างทันถ่วงที

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการในคู่มือฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้การพิจารณาคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย แยกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น/ระดับสูง และตำแหน่งวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ/ระดับชำนาญการพิเศษ และ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ จำนวน 13 ราย กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย ซึ่งในส่วนจังหวัดลำปางสามารถคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนดีเด่น พ.ศ.2562 ได้จำนวนไม่เกิน 4 ราย
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563เช้าวันนี้ ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และแผนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการในจังหวัด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการในจังหวัดลำปางที่ได้รับพระราชทานปฏิทินหลวง พ.ศ.2563 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง และ นายบพิตร วิทยาโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563เช้าวันนี้ จังหวัดลำปาง จัดประชุมการตรวจสอบและประมวนผล เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 3 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563เช้าวันนี้ จังหวัดลำปาง จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผน และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) จังหวัดลำปาง มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปาง โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ สังกัดที่ทําการปกครองจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชนที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) รวมทั้งสิ้น 160 คน เข้าร่วมอบรมฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม อ.ก.พ. จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง การดำเนินการทางวินัยการออกจากราชการ ของข้าราชการที่กระทำความผิด ตามที่ อ.ก.พ. จังหวัดลำปาง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำเนินการในอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอผลสรุปโครงการการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุมชนห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร และชุมชนเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เช้าวันนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟครั้งที่ 4/2563 ณ ชานชาลาสถานีรถไฟนครลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ
วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และแผนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเช้า โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ของจังหวัดลำปาง ผู้ควบคุมทีม และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางพร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับทีม BSBZ Gen -9 จากโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำปาง ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันครั้งดังกล่าว ในรุ่น PRE - TEENAGE ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ (ชั้น 4) ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารศูนย์พัฒนากีฬาจังหวัดล้านนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัดลำปาง โดยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง จัดงานพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี ประจำปี 2563 ที่บริเวณอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง มีนายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ในช่วงเช้าที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปาง (กกร.ลำปาง) สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง เครือข่ายป่าเปียกจังหวัดลำปาง ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานดับไฟป่า อาทิ เครื่องเป่าลม จอมอนิเตอร์ ทีวี เครื่องดื่มชูกำลัง ถุงมือและถุงเท้าผ้า ขนม ข้าวสาร เพื่อส่งมอบให้แก่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำปาง และผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในนามตัวแทนของจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ โดยจะมอบให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง แจ้งว่า สำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง ได้จัดทำโครงการจดทะเบียนสมรสขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) เพื่อเชิญชวนและรณรงค์ให้ชายหญิงจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการสร้างความอบอุ่น มั่นคงให้กับครอบครัว โดยสำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง ได้กำหนดสถานที่จดทะเบียนสมรส ดังนี้
1.ลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น.
2.สำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยนายอำเภอเมืองลำปาง ได้จัดเตรียมของที่ระลึกให้กับคู่สมรสทุกคู่ที่มาจดทะเบียนสมรสในวันดังกล่าว
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

จากการประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับแผนมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2563 เป็นต้นมา มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงมีมาตรการขอให้ทุกอำเภอออกเยี่ยมผู้มีอาชีพเข้าป่า หาของป่า และล่าสัตว์ ในพื้นที่รับผิดชอบ และทำบันทึกข้อตกลง เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่า และป้องกันการเกิดไฟป่าในทุกท้องท
วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจ.ลำปาง
วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ในช่วงบ่าย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำประชาชนจิตอาสาภายในศาลากลางจังหวัดลำปาง ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส พร้อมทำความสะอาดจุดเสี่ยง รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา บริเวณศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ในช่วงเช้า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม Industry Tranformation ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยโซลูชั่น e-Factory โดยมีสถานประกอบการ จำนวน 110 ราย จาก 52 บริษัท ในพื้นที่จังหวัดลำปางและใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ในช่วงเช้า ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง และสถานประกอบการในจังหวัดลำปาง ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานดับไฟป่า อาทิ น้ำดื่มสะอาด หน้ากากอนามัย เครื่อดื่มชูกำลัง/เครื่องดื่มเกลือแร่ ยา ถุงมือและถุงเท้าผ้า เป็นต้น เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในนามตัวแทนของจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ ซึ่งจะส่งมอบให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เพื่อจัดสรรและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าต่อไป
วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์บัญชาการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ศาลากลาง ชั้น 4 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาไฟไหม้บ่อขยะและสุสานจีน พระบาท เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตชุมชนเมืองและใกล้เคียง ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
เดือนมกราคม 2563
วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุน รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกบินควบคุมไฟป่า ปี 2563 ตามแผนควบคุมไฟป่าของกองทัพอากาศ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้นำเฮลิคอปเตอร์ ปภ.32 จำนวน 2 ลำ มาประจำการ ณ กองบิน 41 เชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการฝึกฯ ระหว่างวันที่ 27 – 31 ม.ค.63 โดยจะได้ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติการบินควบคุมไฟป่า และเตรียมพร้อมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

ช่วงเช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันทำพิธีส่งมอบรางวัลใหญ่รถยนต์เก๋ง TOYOTA VIOS 1.5 J มูลค่า 609,000 บาท และรางวัลรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 5 รางวัล ให้แก่ประชาชนผู้โชคดีที่ถูกรางวัลหมายเลขสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการทำพิธีส่งมอบ ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยต้า VIOS 1.5 J คือ นางจุรีรัตน์ เจียรพินิจนันท์ ประชาชนตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรแก่เด็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรสำนักทะเบียน และเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

เวลา 08.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 63 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563

เวลา 17.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน “วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม” รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมเปิดงาน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563

 เวลา 14.00 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 / ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และไฟป่าหมอกควัน ณ สโมสรมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มีผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานภาคเหนือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี เนื่องด้วยสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันใน ของทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ พบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปาง ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พนักงานเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563

เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมด้านเครื่องมือการแพทย์ การบริการทางการแพทย์ พยาบาล ให้องค์ความรู้ด้านสุขอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง และอาสาสมัครด้านสุขภาพในเรือนจำ

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563

เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านระบบ Video conference ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ จากห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1โดยมีปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม ของจังหวัดลำปาง จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรมฯ

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ที่ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อแสดงพลังสมัครสมานสามัคคีของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำ (อช.) และอาสาพัฒนาชุมชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัดลำปางโดยมีอาสาพัฒนาชุมชน (อช. / ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอช.) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอจาก 13 อำเภอจำนวน 270 คนเข้าร่วมกิจกรรมวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการกลั่นกรองแผนงานโครงการ ที่ขอรับสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมและความจำเป็น ของโครงการที่จังหวัดในตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ที่จะจัดประชุมในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ของสมาชิกยุวกาชาด ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ณ สนามโรงเรียนพินิจวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อให้มวลเหล่ายุวกาชาด ได้น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง และประสบการณ์ในการปฏิบัติภารกิจถ้ำหลวง" แก่คณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 80 และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รวม 165 นาย ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

เวลา 11.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทุกอำเภอ ประชุมมอบนโยบายสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยให้การดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม “แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ให้เกิดเป็นรูปธรรม

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big cleaning Day เรือนจำกลางลำปาง ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ และจิตอาสาพระราชทาน รวม 350 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณลานหน้าเรือนจำกลางลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563

ช่วงเช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และบทบาทที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563

เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัดลำปาง) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก ผวจ.ลำปาง กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำวังและงานแผนงานอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำวัง ณ สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง

วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563

เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ระดับจังหวัด "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ฮิมน้ำวัง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดแข่งขัน

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563

เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ จิตอาสาพระราชทาน และนักเรียน ร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยจะร่วมกันพัฒนาที่บริเวณโรงเรียนบ้านปงสนุก และโรงเรียนอนุบาลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่ อปท.ลำปาง จำนวน 40 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พัฒนาสู่จังหวัดสะอาด👉👉http://region3.prd.go.th/topic/news/1699

วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล หวังร่วมผนึกกำลังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคมนี้ ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ บริเวณโถงชั้น 1 หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง สำหรับการออกรับบริจาคในครั้งนี้ มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งหมด 71 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง 10 ราย มีผู้ผ่านการคัดกรอง 61 ราย ได้โลหิตจำนวน 24,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 10 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 12 ราย

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เป็นการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปี 2563 เตรียมคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี เข้ารับทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563
จังหวัดลำปาง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามใกล้ชิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน โดยได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง ตามแผนมาตรการเร่งด่วน “ลำปางโมเดล” โดยได้ทำการจัดตั้ง War Room เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันประจำจังหวัดขึ้น พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการไว้รองรับในทุกๆ ด้าน เน้นกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผน การบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เหมาะสม และเน้นการควบคุมเฝ้าระวังการเผาในบริเวณพื้นที่ป่า ที่มีความเสี่ยง โดยมีการวางมาตรการเสริมต่างๆ ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังสถานการณ์
วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563
ที่วนอุทยานม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และกลุ่มประชาสังคมทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2563 จังหวัดลำปาง ซึ่งการทำแนวกันไฟถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสีย จากการลุกลามของไฟและสะดวกในการปฏิบัติการดับไฟป่า

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบของขวัญให้แก่เด็กลำปาง ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ในสายงานราชการ ร่วมสานฝันสร้างแรงบันดาลใจความเป็นข้าราชการไทย "Inspiration Kids With My Idol" โดยเวลา 09.00 น. เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เยี่ยมชมห้องทำงานและนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ ส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างส่วนราชการกับเยาวชน ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับตัวแทนเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีจังหวัดลำปาง กลุ่มชมรม To be number one กลุ่มตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง และกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าใจบทบาทการทำงาน ของส่วนราชการระดับจังหวัด ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อระบบราชการไทย
วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563

นายนัฑ ผาสุก เลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เตรียมจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น อบรมหลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2563 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563
เวลา 11.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตำรวจตรี อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการ ขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำปาง แก่ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่พริก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้วางแผนการพัฒนาจังหวัดลำปาง และมีเป้าหมายการทำงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความสุข ให้ประชาชนในจังหวัด ตามนโยบายขับเคลื่อนลำปาง “สุข” ทุกด้าน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว และวางยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง 20 ปี
วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจง รายละเอียดโครงการงานศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงผลการศึกษาความเหมาะสม ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานการออกแบบรายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐาน และผลการคัดเลือกงานที่มีความจำเป็นในระยะสั้น ระยะกลาง ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของเมืองลำปางและพื้นที่ต่อเนื่อง

วันพุธที่ 3 ธ.ค. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพุธที่ 3 ธ.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม
ปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563พบการเกิดอุบัติเหตุรวม 98 ครั้ง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 3 ธ.ค. 62
-ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสกล สุพรรณบรรจง
ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง
หรือ (YEC) นำเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการป้องกันและดับไฟป่า
มอบให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันของจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในนามตัวแทนของจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ
ซึ่งทางจังหวัดจะส่งมอบให้แก่สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
เพื่อจัดสรรและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าต่อไป

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น.
-นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายประทีป
ประคองวงค์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงมหรสพ
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวด 3 ทวิ มาตรา 39 เบญจ (2)
ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
โดยการลงพื้นที่ดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย
ถูกต้องของตัวอาคาร แสงไฟและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ภายในโรงภาพยนตร์
ถังดับเพลิงภายในตัวอาคาร โดยถังดับเพลิงต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา ระยะห่างของแต่ละโรง ขนาดประตูเข้าออก
และตรวจดูวัสดุทุกชนิดในโรงภาพยนตร์จะต้องไม่ลามไฟ สำหรับผลการตรวจเยี่ยม
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ลำปางนั้น ถูกต้องและเป็นไปตาม
พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 หมวด 3 ทวิ มาตรา 39 เบญจ (2) ทุกประการ

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานการประชุมพบปะและตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองล้อมแรด
เพื่อพบปะหารือและติดตามแผนงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงาน
รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน โดยมีนายอำเภอเถิน ท้องถิ่นอำเภอเถิน ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด คณะผู้บริหารและบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลเมืองล้อมแรด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลเมืองล้อมแรด พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนสาธารณะเมืองเถิน
และสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรดแห่งใหม่

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 15.00 น.
-เป็นประธานการประชุมพบปะและตรวจเยี่ยมเทศบาล เมืองพิชัยเพื่อพบปะ
หารือและติดตามแผนงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงาน รวมทั้งรับฟัง
ปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกัน
โดยมีปลัดเทศบาลเมืองพิชัยปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ
ตลาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น.
-คณะทำงานจัดงานเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เข้าพบเพื่อหารือ
ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 15.00 น.
-ณ มิวเซียมลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง
จัดการแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาหอการค้าทวประเทศ ครั้งที่ 77
ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้น

ณ จังหวัดลำปางในช่วงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 1 ธันวาคม 2562
โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย

นายสกลสุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง และนายวิสูตร บัวชุม
ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปางร่วมแถลงข่าว

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 11.00 น.
-ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (ส.ป.ก.) เพื่อพบปะหารือ
และติดตามแผนงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค
และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 14.00 น.
-เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาว และของดีนครลำปาง
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะกรรมการกองนิทรรศการฯ ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 56 หน่วยงาน จาก 9 กระทรวง เข้าร่วมประชุมฯ
โดยมีสาระสำคัญในการพิจารณาแนวทางและรูปแบบ การจัดนิทรรศการฯ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ด้วยจังหวัดลำปาง
ได้กำหนดจัดงาน"ฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563" ในระหว่าง
วันที่ 14-23 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 15.00 น.
-เป็นประธานประชุมหารือการเตรียมการป้องกัน สถานการณ์หมอกควัน และไฟป่า ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ลำปาง, สนง.ปภ.จ.ลำปาง, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง, กอ.รมน.จ.ลำปาง , ปกครองจังหวัด
และหน่วยงานรับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น.
-เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนงาน
/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมชี้แจง ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ณ ห้องประชุมเวียงละกอน

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 14.00 น.
-ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง เพื่อพบปะหารือและติดตามแผนงาน
/ผลการดำเนินการของหน่วยงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยน
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง
และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ  ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง
ตำบลพระบาท จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมหอบังคับการบินลำปาง
และระบบการปฏิบัติการต่างๆ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ณ ท่าอากาศยานลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 13.30 น.
-ประธานประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น.
-เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562"
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากร
ป่าไม้ของชาติ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย
กำจัดวัชพืช/โรค/แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้และมีนิทรรศการด้านงานป่าไม้
โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ วัดพระธาตุสันดอน ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง