เดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร
ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 15.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด ในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัดลำปาง นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
บ่ายวันนี้ ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อรับทราบสรุปสถานะและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 , หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 , ระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง (ก.จ.จ.ลำปาง) ทั้งนี้ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีจำนวนกรรมการครบตามที่กฎหมายกำหนด จึงจัดประชุมฯ เพื่อเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นสมควร โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 12 คน และจะมีการลงคะแนนคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัดลำปาง) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมติดตามการนำเสนอผลงานของผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มทักษะการนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชน พร้อมทั้งให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารราชการแบบบูรณาการ จังหวัดลำปาง ปี 2564 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดลำปาง จำนวน 60 คน ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ
วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารราชการแบบบูรณาการ จังหวัดลำปาง ปี 2564 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมรีเจนท์ลอด์จลำปาง โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดลำปาง จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปี 2564 พื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางจัดขึ้นโดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2562 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมให้แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม จัดให้มีช่องทางสนับสนุนด้านกฎหมาย และเทคนิควิชาการในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อเพิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาและควบคุมคุณภาพในแม่น้ำวังให้เกิดขึ้นอย่างสัมฤทธิ์ผล ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่
วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
จังหวัดลำปาง ร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ สวนป่าแม่ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง
วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางติดตามอาการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟเฉี่ยว ณ โรงพยาบาลลำปาง ขณะที่บรรยากาศธนาคารเลือดมีเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ทราบข่าวมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดพื้นที่วนอุทยานม่อนพญาแช่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการในสังกัด เพื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 4 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อบุคคล
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.30 น. อบจ.ลำปาง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ปลัด อบจ.ลำปาง ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางชั่วคราว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง มอบนโยบายและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รอง ผวจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการประชุมสภาฯ และพ.ต.ท.พิมล คงทอง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แม่พริก เขต 4 ได้รับเลือกเป็นประธานสภาชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 15.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
วันนี้ ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ครั้งที่ 4/2564 โดยมีพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย เรื่องสถานการณ์หมอกควันรวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ เรื่องการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำปางในปี 2564 – 2565 และการติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 3 (2/3) ณ เรือนจำกลางลำปาง
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ ชาวจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และบวงสรวงถวายเครื่องสักการะดวงวิญญาณพ่อเจ้าหนานทิพย์ช้าง หรือ เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง ที่ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม อ.เมือง จังหวัดลำปาง มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำกลุ่มทายาทลูกหลานผู้สืบสายสกุลวงศ์ฯ หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะคาจากทุกตำบล/หมู่บ้าน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ
วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีบวงสรวงและทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างคลังน้ำมันลำปางแห่งใหม่ (เนื้อที่กว่า 600 ไร่) บริเวณ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง พื้นที่ด้านหน้าติดกับทางหลวงหมายเลข 1037 (แม่ทะ-ลำปาง) พื้นที่ด้านหลังติดทางรถไฟ ช่วงสถานีแม่ทะกับสถานีหนองวัวเฒ่า สามารถรองรับระบบขนส่งรถไฟทางคู่และความต้องการพลังงานของประชาชน ตลอดจนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
นาย จำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหน่วยงาน one Home พม. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง /นายกกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร ประธานอพม.จังหวัดผู้นำท้องที่/ปลัดเทศบาลเวียงตาลและจนท.นักพัฒนาชุมชนภาคีเครือข่ายอำเภอห้างฉัตร ร่วมบูรณาการมอบบ้าน นาย สมพิศ นามสมมุติ อายุ 62 ปี ไม่ที่ดินของตนเองชุมชนให้อาศัยที่สาธารณะท้ายหมู่บ้านหอวัง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงตาล ในการนี้ได้เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้สูงอายุผู้พิการชื่อ นายหน่อคำ นามสมมุติ ผู้พิการ อายุ 62 ปี ยากจน ดูแลแม่
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
บ่ายวันนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ศาลาเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง และผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการเปิดจุดรับสมัครผู้ประกอบการ/ร้านค้า เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ในรูปแบบ One Stop Service ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า/บริการ โดยจะทำการเปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 - 16.00 น. สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนในช่วงเช้านี้ มีประชาชนให้ความสนใจและต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานดังกล่าว โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ จังหวัดลำปาง โดยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง จัดงานพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี ประจำปี 2564 ที่บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง มีนายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ
วันศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ จังหวัดลำปาง โดยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง จัดงานพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี ประจำปี 2564 ที่บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง มีนายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ
วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543 แก่ครอบครัวของนายประจวบ เทพปินตา และนายอนันต์ แก้วมณีวรรณ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งม่านพัฒนา ม.11 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
บ่ายวันนี้ จังหวัดลำปาง ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 32 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง จัดกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและหมอกควัน บริเวณท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงาน สำหรับการฉีดพ่นละอองน้ำในวันนี้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและหมอกควันเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ม.6 ต.ปงเตา อ.งาว โดยจังหวัดลำปาง มีนโยบายที่จะดำเนินการพัฒนา และส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ และการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์
วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จัดสัมมนาสร้างการรับรู้ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมเซรามิก เพื่อยกระดับการผลิตเซรามิกแบบดั้งเดิมเป็นเซรามิกสมัยใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และส่งเสริมการใช้แบรนด์สินค้าเซรามิกในช่องทางการตลาด โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.30 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบถึงผลงานด้านกีฬาของจังหวัดลำปางในปีที่ผ่านมา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการกีฬาของจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 11.30 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่พบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานให้มีความถูกต้องตามระเบียบ กฏหมาย, การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน, การดำเนินโครงการ และการบริการจากภาครัฐ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 น. ที่ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอบรมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูล ขั้นตอน และแนวทางการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวฯ ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ การเสนอแนะมาตรการ การแก้ปัญหา การดำเนินงานด้านทรัพยากรน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี ในปี 2563 ตลอดจนวางแผนบริหารจัดการน้ำและแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม
วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. ร่วมกับ มทบ.32, ชุดเหยี่ยวไฟ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประชุม/หารือวางแผนในการจัดกำลังในการเข้าไปเคลื่อนไหวในพื้นที่ดอยพระบาท เพื่อเป็นการป้องปรามในการลักลอบเผาป่า ในรูปแบบของการลาดตระเวนพื้นที่ รวมทั้งรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนรอบดอยพระบาท โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธาน ณ ฐานปฏิบัติการเหยี่ยวไฟ และร่วมลงพื้นที่จุดสกัด บ.วังหลวงเหนือ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
บ่ายวันนี้ ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564
วันนี้ ที่ริมแม่น้ำวังหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 ให้แก่สื่อมวลชน เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในทุกมิติ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) เข้าร่วม
วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564
วันนี้ ที่ริมแม่น้ำวังหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 ให้แก่สื่อมวลชน เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในทุกมิติ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) เข้าร่วม
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564
เช้านี้ จังหวัดลำปาง ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ประจำปี 2564 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณลานพื้นแข็งศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564
เช้านี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกันทำพิธีส่งมอบรางวัลใหญ่รถยนต์เก๋งป้ายแดง มูลค่ากว่า 609,000 บาท และรางวัลรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี อีกจำนวน 5 รางวัล ให้แก่ประชาชนผู้โชคดีที่ถูกรางวัลหมายเลขสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 ซึ่งได้มีการทำพิธีส่งมอบของรางวัลขึ้น ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และทบทวนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564
เวลา 11.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือการเคลื่อนย้าย-ค้าสัตว์ผิดกฎหมาย (ม้า) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564
เช้าวันนี้ ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อนำนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รวมทั้งการนำนโยบายแปลงสู่การปฏิบัติ และได้จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล
วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564
ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำทีมสื่อมวลชน ลงพื้นที่ในเขตดอยพระบาท ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงขั้นตอนทำงานของเจ้าหน้าที่ในการทำแนวกันไฟโดยมีวิธีการกำจัดเศษใบไม้แห้งในรูปแบบต่างๆ เช่น การชิงฝัง โดยการนำเศษใบไม้แห้งฝังกลบลงใต้ชั้นดิน เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะทำให้เกิดไฟป่า การนำเศษใบไม้แห้งมาอัดก้อนด้วยเครื่องบีบอัด นำมาจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นอกจากจะช่วยป้องกันการเกิดไฟป่าแล้ว ยังสร้างรายได้ใช้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง
วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2 (2/2) ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จ.ลำปาง) โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.ลำปาง) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ตามที่ จ.ลำปาง ได้รับรายงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ว่าได้รับคำร้องขอยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษีต่อคณะกรรมการฯ ตามมาตรา 73 วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จำนวน 3 ราย โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ประจำปี 2564 ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุม กอรมน.จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานในการประชุม
วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
บ่ายวันนี้ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอเมืองลำปาง และศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) อำเภอเมืองลำปาง ปี 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ภายใต้วิสัยทัศน์ คนลำปางสุขภาพดี เมื่อไม่มีหมอกควัน เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี ลดอัตราการเจ็บป่วยสาเหตุจากหมอกควัน ลดลงร้อยละ 70 , จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ 50 และจำนวนวันที่ค่า PM 2.5 ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้กำหนดห้วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด 1 มีนาคม 2564 - 30 เมษายน 2564
วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดพื้นที่วนอุทยานม่อนพยาแช่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัล ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ร่วมประชุมหารือในการพิจารณาคัดเลือก
วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นายจำรักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อดูแลห่วงใยผู้มีรายได้น้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงเดินไม่ได้จำนวน 4 ราย สภาเด็กเยาวชนตำบลเมืองมายจำนวน 20 คน ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุ จำนวน 60 ผืน และอีก 24 ผืนนำไปมอบในพื้นที่ รวมจำนวน 104 ผืน
วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดลำปาง จำนวน 2 เล่ม ด้วยสำนักราชวังได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสํานักพระราชวัง หน่วยงานราชการในพระองค์ 904 โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการมอบปฏิทินหลวงฯ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 เล่ม และข้าราชการในจังหวัด จำนวน 2 เล่ม ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จำนวน 2 คน ได้แก่ นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง และนายอำนวย ศรีแสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมกำหนดและติดตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่
วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับทวงถามหนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัด ลงพื้นที่สอบถามปัญหาและขอความร่วมมือกับผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบแม่น้ำวัง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดูแลรักษาแม่น้ำวัง การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนโดยเทศบาลนครลำปาง ดำเนินการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564
บ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแม่น้ำวังเน่าเสีย โดยมีหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่ดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดูแลรักษาแม่น้ำวัง การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาว ในการร่วมกันป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสภาพและคุณภาพของแม่น้ำวังให้มีสภาพและมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564
เช้าวันนี้ ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายอำเภอจากทั้ง 13 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564
ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1,500 ผืน มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีฯ โดยมอบให้แก่ผู้แทนอำเภอเมืองปาน จำนวน 400 ผืน อำเภอเมืองลำปาง 500 ผืน อำเภอแจ้ห่ม 300 ผืน และอำเภอวังเหนือ 300 ผืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำปาง เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 1,500 ผืน มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมประกอบพิธีฯ โดยร่วมกันมอบให้แก่ผู้แทนอำเภอสบปราบ จำนวน 300 ผืน อำเภอเถิน แม่พริก เกาะคา แม่ทะ อำเภอละ 200 ผืน และอำเภองาว จำนวน 400 ผืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ
วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ด่านตรวจ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปาง – เชียงใหม่ ขาเข้า จ.ลำปาง บริเวณหน้า สภ.ห้างฉัตร) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ทั้งการเดินทางเข้า - ออกในพื้นที่จังหวัดลำปาง, จุดหมายปลายทางจังหวัดอื่น หรือมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา มีการตรวจ สกัด ป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันโรคฯ พบว่า ไม่ปรากฏการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด
วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564
เวลา 09.30 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับจังหวัด และที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564
เวลา 08.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดโต๊ะพูดคุยกับตัวแทนเยาวชน ประกอบด้วยนายกฤษณพนธ์ โห้วงศ์ นางสาวญาดา ศิริสวัสดิ์ ตัวแทน To Be NUMBER ONE ลำปาง นายโสฬส กันทะวัง ประธานวิสาหกิจชุมชนร้านเด็กน้อยพอเพียง และ เด็กหญิงวริณรำไพ รัศมีเทวินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้พูดคุยพร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนน้องๆ ในด้านต่างๆ เช่น สิ่งที่อยากเห็นในการพัฒนาจังหวัด การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และการตามหาความฝันของน้องๆในสิ่งที่อยากจะเป็นรวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ ทั้งนี้ ได้มีการออกอากาศผ่านทาง facebook live เพจ.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังดังกล่าวได้
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564
เมื่อเวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่พบปะนายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือในประเด็นที่สำคัญ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานดังกล่าว โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเวียงตาล ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัด ตามแนวทาง แผนและขั้นตอนการดำเนินการ ขีดความสามารถของจังหวัด และแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันและระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ความเร่งด่วนของปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ
วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564
เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำปาง สังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงาน สถานประกอบการ โรงงาน นายจ้าง และลูกจ้างในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในจังหวัด ที่จะดำเนินการกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดระบบสื่อสารข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ที่ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลำปางในช่วงเทศกาล เจ็ดวันเฝ้าระวังอันตรายตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยการประชุมได้มีการชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมา
วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่
วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายขนส่งมวลชนใน จ.ลำปาง ประกอบด้วย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) สถานีรถไฟลำปาง และ สนามบินลำปาง เพื่อเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อม และติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564
เรือนจำกลางลำปางได้จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) ซึ่งมีผู้ต้องราชทัณฑ์ชายและหญิงที่ได้รับการปล่อยตัว จำนวน 118 คน โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำกลางลำปาง
วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 2/1 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพันโทษไปแล้ว ให้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึก อบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก
วันอาทิตย์ ที่ 3 มกราคม 2564
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีพบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางรายใหม่ จำนวน ๒ ราย ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยในเบื้องต้น มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๑๐ ราย ซึ่งเป็นชาวลำปาง ๙ ราย และเชียงใหม่ ๑ ราย มีสถานที่เสี่ยงจำนวน ๖ แห่ง อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ๓ แห่ง จังหวัดลำปาง ๓ แห่ง
วันอาทิตย์ ที่ 3 มกราคม 2564
ที่ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมสรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2564 โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นวันที่ห้าของการรณรงค์ พบการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 13 ครั้งบาดเจ็บ 11 คน เสียชีวิต 2 ราย รวมห้าวันเสียชีวิต 5 ราย ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จำนวน 9 ครั้ง รองลงมาคือรถจักรยาน จำนวน 3 ครั้ง รถปิคอัพ จำนวน 1 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ 2 มกราคม 2564
บ่ายวันนี้ที่ตลาดทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากเป็นตลาดขายของฝากและมีประชาชนมาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก
วันศุกร์ ที่ 1 มกราคม 2564
ที่ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้มีการประชุมสรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันที่สามของการรณรงค์ โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปางเข้าร่วม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุที่ได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์แต่ละวัน
วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 น. ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
เจ้าหน้าที่ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนน
เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ถนนด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง
(ถนนสาย ลป.ภ 1-0028) ตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดลำปาง - สถาบันวิจัยโรคมะเร็ง
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563
เวลา 15.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ ศบค.กำหนด ภายหลังคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติในการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2563 กำหนดแนวทางสำคัญในประเด็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด-19 ได้แก่ การแบ่งโซนพื้นที่สถานการณ์ การกำหนดกรอบการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆในช่วงสิ้นปีนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563
เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ประชุมชี้แจงแนวทางและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายภาพงานพิธี และกิจกรรมของจังหวัด ให้แก่ตัวแทนจากหน่วยงานภาคส่วนราชการในจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563
เวลา 09.30 น. หลายหน่วยงานในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ นำความสุขส่งมอบแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" โดยได้จัดกิจกรรมขึ้น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ
วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อม และติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง
แนวทางการดำเนินงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และโครงการขับเคลื่อน
กลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
ประจำปี 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของแกนนำอาสาสมัครฯ และมอบหมาย
ภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อนำบริการด้านแรงงานลงสู่ประชาชน
ได้ตรงตามความต้องการอย่างทั่วถึง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน
เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายชาตรี ธินนท์
พัฒนาการจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
ร่วมรับเสด็จและเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ ดังกล่าว ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้นำผู้ผลิต
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัด ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
จำนวน 45 ราย โดยแบ่งประเภท
วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน
ประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม
ตลอดจนบทบาทภารกิจของผู้บริหารจังหวัดลำปาง แก่สื่อมวลชนและเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานการแถลงข่าวฯ โดยมีประเด็นดังนี้ 1.เชิญชวนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ OTOP
เพื่อส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยนายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
2.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดย นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง 3.การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2564 โดย นายอำนวย ศรีแสงฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
4. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดย นายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
โดยมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังฯ
วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม
การเตรียมการจัดงาน "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง" และงาน
"สมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ แบบล้านนาของจังหวัดลำปาง"
โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางศรีสุรางค์ หล้าส่องสี
พาณิชย์จังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์
และเจลล้างมือ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง,
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง,
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง,
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง และเทศบาลนครลำปาง
ณ ตลาดเทศบาล 1 (กาดออมสิน), ถนนคนเดินกาดกองต้า และ
ร้านขายยาวิตามิน อำเภอเมืองลำปาง, ร้านสะดวกซื้อ 7-11 บริเวณกาดออมสิน
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีม หัวหน้าส่วนราชการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด
เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตลาดเทศบาล กาดกองต้า
พร้อมแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แผ่นพับ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาตลาด
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563
ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการและแนวทาง
ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
และที่ประชุมมีแนวทางการปฏิบัติ
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมต้อนรับ
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563
ช่วงเปิดหีบเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 และ 3 เขตเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3
บุญทวงค์อนุกูล นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ได้เดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง และ นายก อบจ.ลำปาง
พร้อมตรวจสอบความพร้อมของหน่วยเลือกตั้ง
วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล
ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเวียงลคอรลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สรุปบทเรียน การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่นและการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 น. ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 3/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปางโดยในที่ประชุม ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือ พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำและมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564 ในพื้นที่ลุ่มน้ำและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม และในที่ประชุมยังมีการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2565 จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563
เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) พร้อมด้วย กรรมการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) ของ อปท. ตลอดจนแนวทางต่างๆ ดังนี้ 1. มาตรการปิดบ่อขยะมูลฝอยที่ผิดกฎหมาย 2. การจัดตั้งสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 3. แนวทางการป้องกันการขนขยะนอกพื้นที่มาทิ้งในเขตจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 6/2563 พร้อมด้วยอนุกรรมการจากส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชน เพื่อพิจารณาวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน กรณีทุพพลภาพแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39, 40 และบุคคลตามมาตรา 38 จำนวน 8 ราย ตลอดจนการพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือและดูแลผู้ประกันตน/บุคคลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563
ที่โรงแรมเอเชียลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวโน้มของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยึดโยงเข้ากับฐานความโดดเด่นของวัฒนธรรมล้านนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนืออย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับตัวในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรับกับสถานการณ์โรคโควิด -19
วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563
เวลา 15.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และคณะ เพื่อพูดคุยหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30 น. ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (ลำปาง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งที่ประชุมได้ชี้แจงประเด็นเรื่องสื่อสารที่สำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในระดับจังหวัด
วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30 น. ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง Mr. Sheung-yuen LEE (เซิง หยุ่น) ผู้แทนรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับการแต่งตั้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของฮ่องกงกับประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง โดยมีหน่วยงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนประเด็นความร่วมมือการพัฒนาและแนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ถวายการต้อนรับพระเทพศาสนาภิบาล และคณะกรรมการส่วนกลาง คณะกรรมการหนเหนือ ในการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในพื้นที่วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย บ้านผึ้ง ต.ศาลา อ.เกาะคา และวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม บ้านทุ่งบ่อแป้น ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกและขับเคลื่อนโดยคณะสงฆ์ ส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย ให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบความดี ในปี 2563 ที่มีการส่งเสริมและพัฒนาให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตนตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน
วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำรวจภูธรจังหวัด เทศบาลนครลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานที่โรงมหรสพ เพื่อพิจารณาในการต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประจำปี 2564-2565 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซีลำปาง
วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2563 เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับดินและน้ำ ซึ่งเป็นรากฐานของการเกษตร โดยมี ว่าทีพันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563
ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ(War Room)ระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อประเมินสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเป็นรายสัปดาห์ โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในการประชุม
วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดลำปาง นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นางสาวอารยา เรืองสวัสดิ์ ประกันสังคมจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้วิธีการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยแก่นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว รวมทั้งร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินกิจการการดำเนินงานของบริษัทฯ และการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากบริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมพิจารณาคำขอมีสถานะต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารของจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำพิธีหมุนวงล้อหมายเลข ออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 ที่เวทีกลางในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง
วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2563
ตลาดนัดเพ็ญทรัพย์(ตลาดนัดคลองถม) ถนนดวงรัตน์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานลำปางมาราธอน 2020 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรเอกชน คณะกรรมการหอการค้าและคณะกรรมการชมรมนักธุรกิจจังหวัดลำปางและนักวิ่งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย กว่า 3,000 คนเข้าร่วม
วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563
พระอุโบสถพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมนำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าในเขตพื้นที่ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา สวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30.น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ การจัดกิจกรรม "ลำปางมาราธอน" เพื่อเตรียมความพร้อมของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และติดตามความก้าวหน้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งเน้นย้ำการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกัน covid – 19
วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563
เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายภาสกร บุญญลักษม์) รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดลำปาง ที่ได้หรับมอบหมาย
วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563
ที่หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจ.ลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปางเข้าร่วมพิธีฯ พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าวด้วยความปลาบปลื้มปีติยินดี
วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563
ที่วัดบ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผวจ.ลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อพระสงฆ์ผู้ปกครองอำเภอเถินในอดีต รวมถึงการสืบสานเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อนุรักษ์จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่คนในท้องถิ่นได้ยึดถือปฏิบัติมาแต่ดั้งเดิม ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเกิดความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอเถิน ได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของพื้นถิ่นเกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง
วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลำปาง โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นายเพิ่มพล เธียรดุสิต ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง นายแพทย์จรัล ปันกองงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง นายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง คณะเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เข้าร่วมพิธีฯ
วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
จังหวัดลำปาง โดยสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดงาน "ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 33" นำผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ ร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกพร้อมกัน ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสมาคมเครื่องปั้นดินเผาฯ หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ และผู้แทนของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในจังหวัดลำปาง ร่วมกันทำพิธีเปิดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวลำปาง ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง
วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 30/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมวางมาตรการป้องกันควบคุมโรค กรณีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30 น.ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศิกายน 2563(ครั้งที่11/2563) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบโล่รางวัล ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณศาลหลักเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเก่า) และภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
<< ข่าวก่อนหน้านี้ >>