กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร
ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564
เช้าวันนี้ ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564
เช้าวันนี้ ที่โรงพยาบาลลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ อสม. และประชาชน จำนวน 546 คน ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 โดยได้มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชน ซึ่งภายหลังจากรับฉีดวัคซีนแล้ว มีการพักดูอาการ 30 นาที ตามมาตรการสาธารณสุขที่กำหนดไว้ โดยไม่พบอาการข้างเคียงหรืออาการผิดปกติแต่อย่างใด
วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 9/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่พบปะและให้ให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง ในการลงพื้นที่สำรวจกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค และให้ข้อมูล อธิบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทราบ และยืนยันการฉีดวัคซีน (หากปฏิเสธการฉีดวัคซีนต้องมีการลงนามยืนยันในเอกสาร)
วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ชี้แจงประเด็นการบริหารจัดการเรื่องการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง จากการสรุปข้อมูลการจองการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุ และประชาชนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ของแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม จังหวัดลำปางมีจำนวนการจอง 223,976 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ คือจังหวัดลำปาง มีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 24 ของจำนวนประชาชน จากข้อมูลมีประชาชนกลุ่มอายุ 60 ขึ้นลงทะเบียนประมาณ 190,000 คน มีผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ประมาณ 30,000 คน รวม 220,000 คน
วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำขออุทธรณ์ราษฎรอพยพ 5 หมู่บ้าน (กลุ่มย่อย) เพื่อพิจารณาร่างแนวทางในการพิจารณาอุทธรณ์ โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรองโควิด-19 บริเวณหน้าหมู่บ้านแหงเหนือ ม.1 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง จากกรณีการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ ม.1 และ ม.7 ต.บ้านแหง (LOCK DOWN) เกือบ 500 ครัวเรือน ที่เป็นพื้นที่ควบคุมและเข้มงวด สำหรับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีส่วนราชการต่างๆ, อบจ.ลป. และ อบต.บ้านแหง สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ ตลอดจนแนะนำและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนตลอดในห้วงระยะเวลาตามมาตรการควบคุมฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2564
เช้าวันนี้ ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมลำปาง นำโดย นายณัชพล จีนขจร ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ ได้นำน้ำดื่มสะอาดจำนวน 100 แพ็ค กาแฟดริปอเมซอน จำนวน 1,500 ซอง และเจลล้างมือ จำนวน 150 ลิตร มอบให้แก่จังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการสู้ภัยโรคโควิด19 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ
วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2564
เช้าวันนี้ ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เพื่อพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นที่ 13 ปี 2564 ระดับภาค ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16/2564 โดยมี นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง สำหรับข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 – 27 เมษายน 2564 (ณ เวลา 09.00 น.) มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 182 คน รักษาหายแล้ว 77 คน อยู่ระหว่างรักษา 105 คน
วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564
เช้าวันนี้ ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 100 กล่อง (2,400 ขวด) เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ
วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564
เช้าวันนี้ ที่มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน นำคณะผู้บริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม และตรวจสอบความพร้อมของโรงพยาบาลสนามภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 80 เตียง ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมและสำรองไว้ หากโรงพยาบาลหลักมีเตียงไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย
วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยปลัดจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด นายอำเภอเมืองลำปาง ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด เข้ารับการฉีดวัคซีนซีโนแวค รอบที่ 1 โดยรองผู้ว่าฯ กล่าวว่า มั่นใจในวัคซีน มีความปลอดภัย ภายหลังจากคณะได้ฉีดวัคซีนแล้ว พักดูอาการ 30 นาที ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ไม่พบอาการข้างเคียงแต่อย่างใด
วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564
ที่ห้องประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง พล.ต.อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ฝ่ายปกครองโดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการ ป.ป.ส.ภาค 5 ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง กรณีที่ตำรวจภูธรแม่พริก จังหวัดลำปาง จับกุมผู้ต้องหารวม 7 คน พร้อมของกลางเป็นยาไอซ์หนักรวม 600 กิโลกรัม รถยนต์ 3 คัน คือ รถยนต์ส่วนบุคคลนั่งสามตอน ยี่ห้ออีซูซุ สีเทาดำ ทะเบียน ญภ 4366 กทม รถยนต์โตโยต้า แค๊ป สีเทา ทะเบียน ผก 9134 สุพรรณบุรี และรถยนต์เก๋งโตโยต้า สีเทา ทะเบียน 4 กต 9079 กทม.
วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564
บ่ายวันนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 15/2564 โดยมี นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง สำหรับข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 – 20 เมษายน 2564 (ณ เวลา 09.00 น.) มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 134 ราย
วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564
เย็นวันนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง (ศปก.จ.ลำปาง) ลงพื้นที่ออกตรวจเข้มงวดมาตรการควบคุมโรค ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง และข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 20 ในกิจการประเภทห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ การจำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง ตรวจกิจการประเภทการเดินทางข้ามเขตจังหวัด การเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ณ สถานีขนส่งลำปาง และออกตรวจกิจการประเภทตลาดสด ณ ตลาดอัศวิน พร้อมได้ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง ร่วมประประชุมประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านระบบ vido conference
วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2564 โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง ร่วมประประชุมประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านระบบ conference
วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง ร่วมประประชุมประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านระบบ conference
วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564
เช้าวันนี้ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ รวมไปถึงพิจารณาปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ระยะเวลา 2 สัปดาห์
วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ร่วมปฏิบัติการเฉพาะกิจรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย ทำการเปิดจุดบริการประชาชนตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับขี่รถ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 พร้อมร่วมพบปะเยี่ยมเยือนดูการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานเพื่อสาธารณกุศลในจุดบริการสังคม และร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วยลดอุบัติเหตุ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล และยาดมแก้ง่วง ให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ณ จุดบริการด่านจุดตรวจ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ หน้าวัดชัยศรีภูมิ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564
บ่ายวันนี้ นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก กฟผ.แม่เมาะ นำน้ำดื่ม ยาดม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง อาหารกึ่งสำเร็จรูป และกระเช้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ประจำด่านจุดตรวจร่วม โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนรับมอบฯ ที่บริเวณหน้าห้องประชุมสำนักงานป้องกันปละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีบวงสรวง งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2564 โดยมี นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณศาลหลักเมืองลำปาง เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณี ในการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
เนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมรับฟังการชี้แจงการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ระดับพื้นที่ โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวิชาการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดลำปาง (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดลำปาง “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” และกิจกรรมโครงการราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564
เช้าวันนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และพิจารณาหารือมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดภายหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาการใช้ความเย็นจากพลังงานก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)ในจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564
​เวลา 18.00 น. ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หน่วยงานกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีปล่อยน้ำจากเขื่อนกิ่วลม ประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อระบายน้ำช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำวังตอนล่าง ในส่วนของจังหวัดลำปาง 5 อำเภอ 30 ตำบล และจังหวัดตาก 2 อำเภอ 5 ตำบล ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ถึง 9 เมษายน 2564
วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564
​นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด– 19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 6 เมษายน 2564 ปัจจุบันจังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่จำนวน 1 ราย ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง โดยมีการสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งได้รับการส่งตรวจหาเชื้อจำนวน 10 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยยืนยันรายนี้ ถือเป็นรายที่ 8 ของจังหวัดลำปางของการระบาด โดยผู้ป่วยรายนี้ เป็นหญิงไทยอายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำปาง ทำงานที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 07.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการและประชาชนชาวลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564
วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ ตามนโยบายของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายและข้อสั่งการให้จังหวัดทุกจังหวัดได้ดำเนินการคือ 1.)ให้นำข้อมูลสถิติทางอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 2.)ให้บังคับใช้กฎหมายจริงจังอย่างต่อเนื่อง 3.)ให้สร้างความตระหนักในเรื่องการใช้รถใช้ถนนแก่ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 4.)ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคู่กับการป้องกันและเฝ้าระวัง covid - 19 และ 5.)ให้จังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน บูรณาการร่วมกันอย่างเต็มที่
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ทำพิธีเปิดงาน รำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า ลำปาง ประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสื่อมวลชน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงานกันอย่างคับคั่ง
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 16.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง(มิวเซียมลำปาง) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีการแถลงข่าวการจัดงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง” ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมด้วย นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง และนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ดังกล่าว
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีรายได้จากการประมูลทั้งสิ้น 13,266,644 บาท แยกเป็น รายได้จากการประมูลหมวดอักษร กย ทาง Internet ประมูลได้จำนวน 21 หมายเลข เป็นจำนวนเงิน 718,800 บาท ประมูลทางวาจา ณ ห้องประมูล ประมูลได้จำนวน 280 หมายเลข เป็นจำนวนเงิน 10,148,344 บาท , ป้ายทะเบียนค้างชำระนำออกมาประมูลใหม่ มีรายได้จำนวนเงิน 2,399,500 บาท มีส่วนต่างที่เกิดจากการประมูลป้ายทะเบียนค้างชำระ คิดเป็นจำนวนเงิน 1,879,649 บาท
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างอย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอสามเงา และ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากแม่น้ำวังบริเวณนี้แห้งขอด พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดลำปาง และจังหวัดตากต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ครบรอบ 105 ปี สถานีรถไฟนครลำปาง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมเปิดนิทรรศการนิทรรศการรถไฟ รถม้า ในงานวันรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ประจำปี 2564
วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนภาครัฐจังหวัดลำปาง (G-Service) ที่บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการเดินทางไปรับบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสาพัฒนากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาย่านการค้าและตลาดชุมชนเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ “ตลาดต้องชมถนนสายวัฒนธรรม"ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับข้าราชการและข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นเครื่องหมายเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564
ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ นำคณะข้าราชการ ตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์
วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564
เวลา 15.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงด้านการบำบัดรักษา และด้านบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564 รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในพื้นที่
วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ที่ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีเยาวชนจังหวัดลำปาง จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย รุ่น JUNIOR อายุ 6 - 9 ปีบริบูรณ์ (ทีม AFS JUNIOR) และ รุ่น PRE-TEENAGE อายุ 9 ปีขึ้นไป - 14 ปีบริบูรณ์ (ทีม AT FIRST SIGHT) ที่ผ่านการแข่งขันและเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มี.ค. 2564 ซึ่งผลการประกวด ทีม AFS JUNIOR ได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1ระดับประเทศ
วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบโล่ และประกาศเกียรติคุณรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2564 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตามที่ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “ วัน อปพร.” และกำหนดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ อปพร. ดีเด่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. และ อปพร. เป็นประจำทุกปี
วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2564 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดประกวดบรรยายธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง โดยมีผู้เข้าประกวดจากสถานศึกษาและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 15 แห่ง รวมทั้งหมด 43 คน แบ่งออกเป็น 4 ช่วงชั้น ดังนี้ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด ในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564
เวลา 08.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอประจำเดือน มีนาคม 2564โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายอำเภอจากทั้ง 13 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัด ตามแนวทาง แผนและขั้นตอนการดำเนินการ ขีดความสามารถของจังหวัด และแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันและระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ความเร่งด่วนของปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ
วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บรรยายพิเศษในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง และการบริหารจัดการด้านต่างๆ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การจัดการภัยแล้ง และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ แก่คณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นายฐิติพล ทศรส ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้เปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในการนี้ได้ตรวจสอบความพร้อมของหน่วยเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลหัวเวียง ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลแม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการเปิดประสบการณ์ให้ประชาชนได้ร่วมทดลองใช้บริการดิจิทัลภาครัฐที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ลดภาระให้กับประชาชนชาวจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564
เดินหน้าลำปาง "สุข" ทุกด้าน นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 3 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี ( นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เพื่อกลั่นกรองความเหมาะสมและความจำเป็นของโครงการที่จังหวัดเสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง นำอาสาสมัครและจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอเกาะคา จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อพม. การเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม และประสานส่งต่อการขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ร่วมเป็นเครือข่ายในระดับพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตดี โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และพิจารณาหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการที่ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ปี 2558 และครั้งที่ 2 ปี 2560 ) เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการระดับจังหวัด ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยจังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้ 1. นายณรงค์ คิดอ่าน 2. นายเปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ 3. นายเจริญ ศิริวงศ์ เเละ 4. นางสาวกัลยาณี ขาลสุวรรณ
วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564
ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย
วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564
จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON:PM 2.5 ลำปางสดใส ลดฝุ่น PM 2.5 ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการดำเนินกิจกรรมการสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ ณ หอประชุม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564
ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (กรอ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัด
วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564
ที่บริเวณหน้ามุข ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจ.ลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจ.ลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบเครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง จำนวน 400 เครื่อง จากสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ลำปาง เพื่อนำไปมอบให้กับหมู่บ้านที่มีป่าชุมชนและเป็นหมู่บ้านเสี่ยงภัยไฟป่าในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัด ซึ่งจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซมแนวกันไฟช่วยลดความเสียหายหากมีไฟป่าลุกลามเข้ามาในพื้นที่
วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเรื่อง การสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem) ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และการจัดงาน my Better Country Hackthon PM 2.5 @ ลำปาง เพื่อส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาแนวทาง / ต้นแบบ / นวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำปางและร่วมขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564
ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลำปาง เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2564 พร้อมอ่านสารของ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2564 และมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564
ที่ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กทม. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และนางนงคราญ คชรักษา นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ เฝ้ารับเสด็จองค์ประธาน TO BE NUMBER ONE และนำทีมเยาวชนจังหวัดลำปาง จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย รุ่น JUNIOR อายุ 6 - 9 ปีบริบูรณ์ (ทีม AFS JUNIOS) และ รุ่น PRE-TEENAGE อายุ 9 ปีขึ้นไป - 14 ปีบริบูรณ์ (ทีม AT FIRST SIGHT) ที่ผ่านการแข่งขันและเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มี.ค. 2564 นี้ ซึ่งผลการประกวด ทีมAFS JUNIOR ได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1ระดับประเทศ
วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564
ที่เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง ได้มีการส่งมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกประจำปี 2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ส่งมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ภายหลังเคาท์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ได้รับการประเมินผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) ที่มีการเพิ่มเติมนวัตกรรม ให้บริการสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายและเทคโนโลยีในการให้บริการ
วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คุยสบาย”สไตล์ผู้ว่าฯหมูป่า” ในวันปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 47 สโมสรฝึกการพูดลำปาง ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง
วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้บริหารกระทรวง ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหล่ายทุ่ง ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564
เวลา 15.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.จังหวัดลำปาง) ครั้งที่ 2 / 2564 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จากผู้ว่าฯหมูป่า สู่ผู้ว่าฯ COVID-19” ผ่านระบบออนไลน์ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุขรับชมทางออนไลน์ ประมาณ 6,000 คน
วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปี 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564 และสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564
ที่ห้องประชุม สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ(war room) จังหวัดลำปาง จัดประชุม(war room )ระดับจังหวัดและระดับอำเภอประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันตลอดจนผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและตัวแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพเข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลำปาง จัดโครงการนั่งสุข ลุกสบาย มอบและเปลี่ยนโถส้วมเป็นแบบนั่งราบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 50 ครัวเรือน ในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบโถส้วม และมอบเงินสำหรับเป็นค่าวัสดุและค่าแรงในการติดตั้ง แก่ผู้แทนของแต่ละอำเภอๆละ 10 โถ ประกอบด้วย อำเภอแจ้ห่ม วังเหนือ เมืองปาน งาว และอำเภอแม่ทะ ณ อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564
ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้านและมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564
เวลา 09.30 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดพื้นที่วนอุทยานม่อนพญาแช่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม 2564
คณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม (หัวหน้าคณะฯ) นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง หมอกควัน PM2.5 และการพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง จากนั้น คณะอนุกรรมาธิการฯ จะเดินทางไปเยี่ยมชมการการทำแนวกันไฟ การดับไฟ และมาตรการชิงเก็บ ลดเผา ณ อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต
วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564
ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าวัดปฏิบัติธรรมนำปิ่นโตเข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ซึ่งตรงกับ แรม 15ค่ำ เดือน 4 ปีชวด ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมฯ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564
หลายหน่วยงานในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ นำความสุขส่งมอบแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่” โดยได้จัดกิจกรรมขึ้น ที่โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเปิดโครงการฯ โอกาสนี้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้ทำกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำความดีด้วยหัวใจ” และจัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มาออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมนำคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน มามอบให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะในครั้งนี้อีกด้วย
วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนชาวลำปางในเขตท้องที่อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564
อำเภอแม่ทะ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง และหน่วยงานสถานพยาบาลในอำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรมบริการเพื่อสังคม นำบุคลากรหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในเขตท้องที่อำเภอแม่ทะแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งได้มีการออกหน่วยให้บริการประชาชนขึ้น ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายอำเภอแม่ทะ รองนายแพทย์สาธารณสุขลำปาง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 43" ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วทุกภูมิภาคได้รับรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนจากจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง กว่า 200 คน เข้าร่วมงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564
เช้านี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานดังกล่าว โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564
วันนี้ ที่วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดบรรยายธรรม โดยมีวัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและปลูกฝังให้เยาวชนประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคม โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฝายแม่อางบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ ร่วมกันให้การต้อนรับ
วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลําปาง หน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบกิจการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 2 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปาง
วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564
บ่ายวันนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War room) ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอเข้าร่วม เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รวมทั้งผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งจะนำไปสู่การปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564
เช้าวันนี้ ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือการนำใบกัญชามาใช้ในการประกอบอาหาร โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดลำปางกว่า 20 ราย เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางการนำใบกัญชามาใช้ในการประกอบอาหารและต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร จากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์-สามเณร กว่า 30 รูป ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ และออกรับบิณฑบาต จากพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายสุชาติ แซ่ลินวงค์ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ซึ่งได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันและดับไฟป่าในบริเวณเขตพื้นที่ริมทางรถไฟ โดยมีรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการและประชาชน ร่วมในพิธีฯ ณ เมรุวัดบ้านปางปง-ปางทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และการถอดทบเรียนการดำเนินงาน รวมถึงการร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิต เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตรี จิราวัฒน์จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง,
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม ตลอดจนบทบาทภารกิจของผู้บริหารจังหวัดลำปาง แก่สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าวฯ โดยมีประเด็นดังนี้ 1.มาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 โดยนาง สุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง 2.สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดย นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 3.การจัดการเลือกตั้งเทศบาล โดย นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง โดยมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม ตลอดจนบทบาทภารกิจของผู้บริหารจังหวัดลำปาง แก่สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าวฯ โดยมีประเด็นดังนี้ 1.มาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 โดยนาง สุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง 2.สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดย นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 3.การจัดการเลือกตั้งเทศบาล โดย นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง โดยมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังฯ
วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 15.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด ในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัดลำปาง นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
บ่ายวันนี้ ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อรับทราบสรุปสถานะและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 , หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 , ระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง (ก.จ.จ.ลำปาง) ทั้งนี้ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.ลำปาง ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีจำนวนกรรมการครบตามที่กฎหมายกำหนด จึงจัดประชุมฯ เพื่อเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นสมควร โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 12 คน และจะมีการลงคะแนนคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัดลำปาง) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมติดตามการนำเสนอผลงานของผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มทักษะการนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชน พร้อมทั้งให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารราชการแบบบูรณาการ จังหวัดลำปาง ปี 2564 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดลำปาง จำนวน 60 คน ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ
วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารราชการแบบบูรณาการ จังหวัดลำปาง ปี 2564 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมรีเจนท์ลอด์จลำปาง โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดลำปาง จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปี 2564 พื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางจัดขึ้นโดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2562 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมให้แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม จัดให้มีช่องทางสนับสนุนด้านกฎหมาย และเทคนิควิชาการในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อเพิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาและควบคุมคุณภาพในแม่น้ำวังให้เกิดขึ้นอย่างสัมฤทธิ์ผล ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่
วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
จังหวัดลำปาง ร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ สวนป่าแม่ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง
วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางติดตามอาการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟเฉี่ยว ณ โรงพยาบาลลำปาง ขณะที่บรรยากาศธนาคารเลือดมีเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ทราบข่าวมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดพื้นที่วนอุทยานม่อนพญาแช่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการในสังกัด เพื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 4 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อบุคคล
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.30 น. อบจ.ลำปาง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ปลัด อบจ.ลำปาง ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางชั่วคราว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง มอบนโยบายและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รอง ผวจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการประชุมสภาฯ และพ.ต.ท.พิมล คงทอง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แม่พริก เขต 4 ได้รับเลือกเป็นประธานสภาชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 15.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
วันนี้ ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ครั้งที่ 4/2564 โดยมีพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย เรื่องสถานการณ์หมอกควันรวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ เรื่องการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำปางในปี 2564 – 2565 และการติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 3 (2/3) ณ เรือนจำกลางลำปาง
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ ชาวจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และบวงสรวงถวายเครื่องสักการะดวงวิญญาณพ่อเจ้าหนานทิพย์ช้าง หรือ เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง ที่ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม อ.เมือง จังหวัดลำปาง มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำกลุ่มทายาทลูกหลานผู้สืบสายสกุลวงศ์ฯ หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะคาจากทุกตำบล/หมู่บ้าน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ
วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีบวงสรวงและทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างคลังน้ำมันลำปางแห่งใหม่ (เนื้อที่กว่า 600 ไร่) บริเวณ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง พื้นที่ด้านหน้าติดกับทางหลวงหมายเลข 1037 (แม่ทะ-ลำปาง) พื้นที่ด้านหลังติดทางรถไฟ ช่วงสถานีแม่ทะกับสถานีหนองวัวเฒ่า สามารถรองรับระบบขนส่งรถไฟทางคู่และความต้องการพลังงานของประชาชน ตลอดจนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
นาย จำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหน่วยงาน one Home พม. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง /นายกกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร ประธานอพม.จังหวัดผู้นำท้องที่/ปลัดเทศบาลเวียงตาลและจนท.นักพัฒนาชุมชนภาคีเครือข่ายอำเภอห้างฉัตร ร่วมบูรณาการมอบบ้าน นาย สมพิศ นามสมมุติ อายุ 62 ปี ไม่ที่ดินของตนเองชุมชนให้อาศัยที่สาธารณะท้ายหมู่บ้านหอวัง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงตาล ในการนี้ได้เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้สูงอายุผู้พิการชื่อ นายหน่อคำ นามสมมุติ ผู้พิการ อายุ 62 ปี ยากจน ดูแลแม่
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
บ่ายวันนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ศาลาเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง และผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการเปิดจุดรับสมัครผู้ประกอบการ/ร้านค้า เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ในรูปแบบ One Stop Service ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า/บริการ โดยจะทำการเปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 - 16.00 น. สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนในช่วงเช้านี้ มีประชาชนให้ความสนใจและต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานดังกล่าว โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ จังหวัดลำปาง โดยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง จัดงานพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี ประจำปี 2564 ที่บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง มีนายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ
วันศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ จังหวัดลำปาง โดยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง จัดงานพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี ประจำปี 2564 ที่บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง มีนายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ
วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543 แก่ครอบครัวของนายประจวบ เทพปินตา และนายอนันต์ แก้วมณีวรรณ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งม่านพัฒนา ม.11 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
บ่ายวันนี้ จังหวัดลำปาง ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 32 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง จัดกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและหมอกควัน บริเวณท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงาน สำหรับการฉีดพ่นละอองน้ำในวันนี้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและหมอกควันเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ม.6 ต.ปงเตา อ.งาว โดยจังหวัดลำปาง มีนโยบายที่จะดำเนินการพัฒนา และส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ และการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์
วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จัดสัมมนาสร้างการรับรู้ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมเซรามิก เพื่อยกระดับการผลิตเซรามิกแบบดั้งเดิมเป็นเซรามิกสมัยใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และส่งเสริมการใช้แบรนด์สินค้าเซรามิกในช่องทางการตลาด โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.30 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบถึงผลงานด้านกีฬาของจังหวัดลำปางในปีที่ผ่านมา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการกีฬาของจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 11.30 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่พบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานให้มีความถูกต้องตามระเบียบ กฏหมาย, การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน, การดำเนินโครงการ และการบริการจากภาครัฐ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 น. ที่ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอบรมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูล ขั้นตอน และแนวทางการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวฯ ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
เช้านี้ ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ การเสนอแนะมาตรการ การแก้ปัญหา การดำเนินงานด้านทรัพยากรน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี ในปี 2563 ตลอดจนวางแผนบริหารจัดการน้ำและแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม
วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. ร่วมกับ มทบ.32, ชุดเหยี่ยวไฟ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประชุม/หารือวางแผนในการจัดกำลังในการเข้าไปเคลื่อนไหวในพื้นที่ดอยพระบาท เพื่อเป็นการป้องปรามในการลักลอบเผาป่า ในรูปแบบของการลาดตระเวนพื้นที่ รวมทั้งรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนรอบดอยพระบาท โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธาน ณ ฐานปฏิบัติการเหยี่ยวไฟ และร่วมลงพื้นที่จุดสกัด บ.วังหลวงเหนือ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
บ่ายวันนี้ ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
<< ข่าวก่อนหน้านี้ >>