เมษายน - กันยายน 2564 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร
ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564
บ่ายวันนี้ ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ
วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 09/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดลำปาง นางเขมฤดี จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการจากภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินการประชุมจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 ที่ประชุมฯ เห็นชอบการตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาพิจารณา วางแนวทางการบริหารจัดการอัตราค่าบริการของโรงกำจัดขยะแบบครบวงจรของ อบจ.ลำปาง รวมทั้งการวางแนวทางป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งข้ามเขตจังหวัด
วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด – 19 และภาพรวมการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่ โดยระบุข้อมูลสถานการณ์จังหวัดลำปาง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 2 ราย รักษาหายเพิ่ม 8 ราย ข้อมูลภาพรวมตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวมทั้งสิ้น 1,840 ราย รักษาหายแล้ว 1,754 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 72 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 56.09 มาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ส่วนการติดเชื้อภายในจังหวัดพบมีเพียงร้อยละ 9.13
วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเสวนา โครงการ สืบสานตำนานปราชญ์ หัวข้อ "ปราชญ์กับการดำรงวิถีชีวิตบนฐานความพอเพียง" ซึ่งจัดขึ้นโดย วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564
เวลา 12.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารองค์กรมืออาชีพ ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง รับฟังผ่านระบบ Zoom และห้องประชุม 105 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อำเภอเกาะคา
วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564
เช้าวันนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โซนใต้) รูปแบบการฝึกเชิงอภิปราย การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTx) ด้านการรองรับสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 4 อำเภอ โซนใต้ ประกอบด้วย อำเภอเถิน เสริมงาม สบปราบ แม่พริก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการอบรมและมอบแนวทางให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) เพื่อขับเคลื่อนการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ดำเนินการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดลำปาง เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง พระภิกษุ และประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน จำนวน 418 คน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง
วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564
เวลา 16.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ผู้ว่าอยากเล่า : ประสบการณ์การบริหารงานภาครัฐ โดยมีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และผู้ที่สนใจ จำนวน 200 คน รับฟังผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ.2566 - 2570 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารครัวสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน 50 คนในพื้นที่ตำบลต้นธงชัยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าที่รพ.สต.และอสม.ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564
เวลา 11.45 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานฯ และผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอเมืองลำปาง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564
เวลา 11.45 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานฯ และผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอเมืองลำปาง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564
เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน อ.แม่เมาะ แก่คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนำโดย นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและติดตามความคืบหน้าในการอพยพราษฎร ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564
เวลา 10.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเสวนาในหัวข้อ "การสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem : OG&MP) ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมนำประธานชุมชน ทั้ง 64 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวม 120 คน ร่วมปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชมพู เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3
วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564
เวลา 11.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้กับข้าราชการและข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นเครื่องหมายเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ให้แก่หมู่บ้าน-ชุมชนเป้าหมาย และมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่พัฒนาชุมชนทั้ง 13 อำเภอ
วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรการอบรมอธิบดีอัยการ" รุ่นที่ 12 หัวข้อ "การบริหารจัดการของผู้นำยุคใหม่" (ผ่านระบบ Zoom) ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 / 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564
เวลา 11.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 43/2564 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564
นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมตรวจสอบ กลั่นกรอง กรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.ตรวจสอบโรงแรม เอเชีย ลำปาง โฮเต็ล ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 2.ตรวจสอบโรงแรมเขลางค์นคร ถ.สวนดอก ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 3.ตรวจสอบโรงแรม ลำปางโฮเต็ล ถ.สวนดอก ต.สวนดอกอ.เมือง จ.ลำปาง 4.ตรวจสอบโรงแรม ศรีสง่า ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 5.ตรวจสอบโรงแรม พิณโฮเต็ล ถ.สวนดอก ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.ลำปาง) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." แปลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตําบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง พร้อมด้วยนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง นายอภินันทน์ ป่งแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในพื้นที่ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการขุดปรับพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CML) แปลงนางกัญจ์วิภา ปิงวัง บ้านเป้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.จังหวัดลำปาง) ครั้งที่ 5 / 2564 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายศรัณยู มีทองคำ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564
วันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการเปิดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ อาคารฟ้าประทานพร ปางหลวง การ์เด้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ จำนวน 55 คน
วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2564 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564
วันนี้ ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคประชาชนในการขับเคลื่อนรัฐบาลเปิด (ผ่านระบบ Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564
เวลา 11.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างแบรนด์ Premium Grade เพื่อจำหน่ายในร้านค้า Farmer's Market ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ สนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง
วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564
จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมกรรมการผู้แทนส่วนราชการและกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.ลำปาง เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมรับมอบน้ำดื่มจาก บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 แพ็ค เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564
เช้านี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP) ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านระบบ Zoom) ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ถวายการต้อนรับพระเทพรัตนนายก (ประธาน) และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ของบ้านจัวกลาง หมู่ที่ 9 ต.สมัย อ.สบปราบ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกและขับเคลื่อนให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2564 จังหวัดลำปาง พร้อมเสนอหมู่บ้านฯ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับหนเหนือ
วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564
ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะข้ามแดน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม มอบแนวปฏิบัติการทำงาน ชี้แจงและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะข้ามแดนจากจังหวัดเชียงใหม่นำมาทิ้งที่บ่อเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ทั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะข้ามแดนดังกล่าวภายใน 7 วันและรายงานความคืบหน้าให้ทางจังหวัดรับทราบต่อไป
วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564
เวลา 16.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการจัดการจราจรในพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองลำปาง ภายหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนเรื่องปัญหาการจอดรถบริเวณริมถนน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดฯ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะทำงานจัดทำและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับมอบชุด PPE จำนวน 210 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด จากนางปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอตุสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ บริเวณหน้ามุข ชั้น 1 ด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564
เช้านี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานดังกล่าว โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้สัมภาษณ์เพื่อประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Home Isolation และ Community Isolation และการนำส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา พร้อมรับมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านระบบทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ,นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์, นางนงคราญ ปัญญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ประจำปี 2564 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่พักคอย สถานที่สังเกตอาการ เพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และหรือผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน รวมทั้งศูนย์แยกโรคชุมชน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเถิน/เทศบาลตำบลเวียงมอก ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างดี
วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 41/2564 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจ.ลำปาง
วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัดลำปาง ผบ.มทบ.32 ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง
วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การนำองค์กรอย่างมีคุณภาพ : ในสถานการณ์โรคระบาด" ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2564 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยอนุกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดจากสถานศึกษาที่เสนอผู้มีประวัติและผลงานดีเด่น จำนวน 4 ราย โดยทำการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 ราย เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564
จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง
วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ และแถลงปิดโรงพยาบาลสนามภายในโรงเรียน
วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ
วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1 /2564 โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสาน
วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมสรุปสาระสำคัญโครงการวิจัย "การศึกษาแหล่งกำเนิดและที่มาของฝุ่น PM.2.5 และผลกระทบด้านสุขภาพในจังหวัดลำปาง ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564
นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มอบขวัญกำลังใจแก่บุคลากรการแพทย์
วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หัวข้อ "ผู้นำในภาวะวิกฤต" ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด – 19 จังหวัดลำปางว่า วันนี้จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 53 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน จำนวน 36 ราย ผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ Big C ลำปาง จำนวน 1 ราย ผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในจังหวัด จำนวน 16 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 50 ราย เสียชีวิต 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน จังหวัดลำปางมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1006 ราย รักษาหายแล้ว 568 ราย กำลังรักษา 436 ราย เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งทุกรายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัด โรงพยาบาลสนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลสนาม ภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 39/2564 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564
เวลา 11.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564
เช้านี้ ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัด ให้เตรียมจัดทำแผน/วางระบบในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในหน่วยงาน ลดจำนวนคน ลดความแออัด และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน พร้อมชี้แจงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้อาคารหอประชุมจังหวัด ด้านหลังศาลากลาง เป็นโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และชี้แจงถึงมาตรการต่างๆของจังหวัด
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ส่งมอบเงินปัจจัยจากคณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 50,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ในการสนับสนุนโรงพยาบาลสนามของจังหวัดลำปาง โดยมี นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564
นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำนวยความสะดวก ผู้มารับบริการการฉีดวัคซีน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะในโครงการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา ประจำปี 2564 ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564
เช้านี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายศรัณยู มีทองคำ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีข้อสั่งการในประเด็นการบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564
เวลา 15.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งเตรียมความพร้อมไว้สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอาจมีผู้ป่วยในจังหวัดหรือโครงการรับคนลำปางกลับบ้านเพิ่มขึ้น ก็อาจจะใช้สถานที่ตรงนี้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้
วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 36/2564 โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรการอบรมอัยการพิเศษฝ่าย รุ่นที่ 8 หัวข้อการบริหารจัดการของผู้นำ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัดลำปาง) ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564
บ่ายวันนี้ ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (กรอ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัด
วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564
เวลา 12.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ติดตามความพร้อมและตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลราคา 80 บาท บริเวณโรงอาหาร อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยได้เริ่มเปิดขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นวันแรกตั้งแต่วานนี้แล้ว (19 ก.ค.64) เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสลากใบเดียวและสลากรวมชุด ตามราคา 80 บาท
วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชให้เป็นรูปธรรม ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ) โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564
เช้านี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำกลุ่มทายาทลูกหลานผู้สืบสายสกุลวงศ์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะดวงวิญญาณเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ที่ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ฯ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564
ณ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัด นายอำเภอห้างฉัตร ท้องถิ่น/ท้องที่ และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติฯ"
วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด – 19 จังหวัดลำปางว่า วันนี้จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 23 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน จำนวน 15 ราย ผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ จำนวน 3 ราย ผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในจังหวัด 5 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 9 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน จังหวัดลำปางมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 365 ราย รักษาหายแล้ว 33 ราย กำลังรักษา 332 ราย ซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 213 ราย และโรงพยาบาลสนามภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 119 ราย ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้เตรียมเตียงในโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัด ไว้รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 380 เตียง
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้กับข้าราชการและข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นเครื่องหมายเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลลำปาง เข้ารับพระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 7/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2 โดยมี นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุม ลำปางกรีน การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอเมืองลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน ที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ได้สรุปผลการทำงานและนำปัญหา แนวทางการทำงาน มานำเสนอ เพื่อนำไปปรับใช้ในปีต่อไป
วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564
นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมด่านตรวจหรือจุดสกัด เพื่อคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ลำปาง พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ จ.ลำปาง และให้ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ลงทะเบียน สแกนคิวอาร์โค้ด "ลำปางชนะ" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ณ ด่านตรวจสถานีตำรวจแม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น. นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางนงคราญ ปัญญาคม รองนากเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รับมอบไข่ไก่ จำนวน 50 แผง จาก นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อมอบให้กับผู้ประสบปัญหาตกงานจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และบริษัท เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จำกัด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564
ณ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีวีรกรรมจอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี โดมณฑลทหารบกที่ 32 ได้นำกำลังพล ข้าราชการทหารในสังกัด ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาฯ เพื่อเป็นการสักการะดวงวิญญาณ และน้อมรำลึกถึงวีรกรรม คุณงามความดี
วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 33/2564 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมจุดตรวจเพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. และปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ เพื่อติดตามและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ที่บริเวณจุดตรวจปางมะโอ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้หารือกับ นายสุรณเดช ธูปะวิโรจน์ วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ผู้แทนการรถไฟฯ และผู้แทนกลุ่มที่ปรึกษาฯ เรื่อง ขอรับการสนับสนุน และประชาสัมพันธ์งานสำรวจรายละเอียอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืนโครงการก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ (แบบออนไลน์)
วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564
นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปาง ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประชาชนที่มารับบริการต่างชื่นชมในการดูแลของจิตอาสาเป็นอย่างดี ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองลำปาง บริเวณหอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564
บ่ายวันนี้ จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง และคณะอนุกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564
เช้าวันนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 (ปปท. เขต 5) จัดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่อง และเป็นจังหวัดต้นแบบเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก ร่วมกับ ปปท. เขต 5 มี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ รวมทั้งให้โอวาทและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวทางการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดลำปาง" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ 13 อำเภอ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 29/2564 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และพิจารณาจัดหาสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 และประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยอนุกรรมการจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม/ชมรมคนพิการ และภาคเอกชน ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2564
วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงาน Onehome พม.ลำปาง ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง ร่วมพบปะและให้กำลังใจผู้สูงอายุในการรับวัคซีนโควิด-19 โดยมี นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับฯ
วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "บทบาทของผู้นำในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม" ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 3 โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมรับฟังฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564
นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564
นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางแห่งใหม่ เลขที่ 295 ถนนจามเทวี อำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับฯ นางเขมฤดี จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง กล่าวสรุปรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดป้ายอาคารสำนักงานอย่างเป็นทางการ
วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายนายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง พร้อม​เจ้าหน้าที่ฯ เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 800 ลิตร จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดและบุคลากรทางการแพทย์ ณ บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์​ โอสถธนากร​ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง​ เป็นประธานในพิธีมอบม้าสำหรับใช้งานให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยทีพลตรี​ อโณทัย​ ชัยมงคล​ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 กล่าวมอบม้าฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน​ อปท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ โพนี่แคมป์ บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564
เวลา 15.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 28/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และทบทวนมาตรการต่างๆของจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงด้านการบำบัดรักษา และด้านบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564 รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในพื้นที่
วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติดของพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอแม่พริก ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่จับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบรายสำคัญ ที่มีของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน 4,800,000 เม็ด ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ให้พื้นที่หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด
วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2564
วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมจิตอาสาในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และพระสงฆ์ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประชาชนที่มารับบริการต่างชื่นชมในการดูแลเป็นอย่างดี ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองลำปาง บริเวณหอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัดลำปาง) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.ลำปาง) ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 14 เครื่อง จากสภากาชาดไทย พร้อมทั้งส่งต่อให้แต่ละอำเภอติดตั้งในสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกสถานพยาบาลได้ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ - สมพร ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง นายอำเภอ ผู้แทนแต่ละอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ
วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 น. นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รับหนังสือข้อเสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เพื่อชะลอการส่งหนังสือแสดงเจตจำนงค์เข้าร่วม CPTPP
วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลที่มาจากประธานสภาเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ตามที่กรรมการผู้แทนเทศบาล (ประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง ได้พ้นจากตำแหน่งจำนวน 2 ราย และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปางได้มีองค์ประกอบเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564
เวลา 10.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 27/2564 ณ ห้องประชุมสบันงา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และทบทวนมาตรการจังหวัดลำปางให้สอดคล้องกับมติ ศบค.
วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (คปจ.ลำปาง) ครั้งที่2/2564 เพื่อรับทราบแผนงาน ผลงานการปฏิบัติงานของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกต.จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด โดยจังหวัดลำปาง ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV )ระดับจังหวัดขึ้น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลและใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ การใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ควบคุมและข้อมูลของระบบเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดของจังหวัด
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 6/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ - เวลา 10.30 น. รับฟังการนำเสนอข้อมูลภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (เหมืองแม่เมาะ) และการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ดังนี้ 1.บ้านห้วยคิง ม.6 ต.แม่เมาะ 2.บ้านหัวฝาย ม.1 ต.บ้านดง 3.บ้านดง ม.2 ต.บ้านดง 4.บ้านสวนป่าแม่เมาะ ม.7 ต.บ้านดง 5.บ้านหัวฝานหล่ายทุ่ง ม.8 ต.บ้านดง ณ บ้านรับรองเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกผู้แทนเทศบาล ซึ่งมาจากนายกเทศมนตรี และประชุมนายกเทศมนตรี เพื่อเลือกผู้ที่สมควรเป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัด ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองลำปาง บริเวณหอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง พร้อมพบปะและให้กำลังใจประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันหมอพร้อม และได้รับนัดหมายให้เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ในวันนี้ สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอเมืองลำปางวันนี้มีประชาชนที่ได้รับนัดหมายให้มารับวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 600 ราย
วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัด เตรียมจัดทำแผนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในศาลากลางจังหวัดลำปาง ภายหลังพบเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางจังหวัด ของจังหวัดหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 จำนวนหลายราย ทำให้ต้องหารือด่วนในการวางมาตรการป้องกันดังกล่าวฯ
วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว ปี 2563-2565 แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวปี 2564 ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี
วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564
จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม "วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564" (World Blood Donor Day 2021) โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่โรงยาบาล ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำปาง ซึ่งครั้งนี้มีผู้มาบริจาคโลหิต 203 ราย ได้โลหิตจำนวน 158 ราย
วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564
ณ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอำเภอ งาว จังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภายใต้พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share”โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกิจกรรม นายวันชัย เกตแก้ว นายอำเภองาว หัวหน้าหน่วยงาน one Home สังกัดกระทรวง พม.ลำปาง ประธานอพม.อำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านภาคีเครือข่ายพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้านนางปิยะนาถ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ รวมถึงการให้การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ์ และจัดบริการหรือจัดกิจกรรมตามโครงการพิเศษแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วม จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ในสังคมได้ สร้างชุมชนปลอดภัยดูแลสังคมอย่างปกติสุข ตลอดจนส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเป็นกลไกในการ ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ จะเห็นได้ว่า การจัดโครงการในคร้ังนี้ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลาปาง ได้มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ให้เป็น จิตสาธารณะ มีการช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองครอบครัว ชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม รวมถึงการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน งานด้านการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้ และนาไปสู่การเป็นสังคม แห่งสันติสุข เอื้ออาทร ให้น่าอยู่และยั่งยืน
วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564
นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางรุ่งระวี มีทองคำ ภริยา ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลากลางจังหวัดลำปาง ดังนี้ ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พระแสงราชศัสตรา และพระพุทธรูปภายในห้องปฏิบัติราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และปฏิบัติราชการวันแรก
วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564
เวลา 14.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 9 หัวข้อ "Resilient Leadership in Practice : Experience at Local adminustration" ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ผ่านระบบ ZOOM โดยการนำเสนอในเวทีนานาชาติครั้งนี้ มุ่งเน้นที่ประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรม กับการพัฒนาด้านความเท่าเทียมในสังคม และบทบาทความเป็นผู้นำที่พร้อมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอเมืองลำปาง นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัยพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Canon G2010 จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งได้รับสนับสนุน นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง มอบให้กับ ด.ญ.เอ็นดู จันทะวัง เป็นนักเรียน เรียนดี ขยันช่วยแม่ทำงานเรียนอยู่มัธยมศึกษาชั้น 1/12 โรงเรียนลำปางกัลยาณีซึ่งเป็นบุตรนางรำพัน ฯที่ได้รับผล กระทบด้านครอบครัวและขาดรายได้รับผลกระทบโควิด 19
วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด – 19 และภาพรวมการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมในสัปดาห์แรก โดยระบุข้อมูลสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดลำปาง ระลอกเดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 11 มิถุนายน 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 262 ราย (จำแนกรายอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 5 อันดับ คือ เมืองลำปาง งาว แจ้ห่ม เกาะคา และแม่เมาะ) และไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา มีผู้เสียชีวิต 2 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้วทั้ง 260 ราย (ครบการรักษาในโรงพยาบาลรายสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564) ทั้งนี้ ไม่ได้มีการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้แต่อย่างใด
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 26/2564 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 259 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 261 ราย และไม่พบผู้ป่วยติดต่อกันจำนวน 14 วันแล้ว
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 /2564 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้มารับวัคซีน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 อ.เมืองลำปาง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564
เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเตรียมการชี้แจงการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ฯ พ.ศ.2565 ด้านเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการรักษาความมั่งและความสงบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และผู้แทนจากโรงพยาบาลงาว เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง จากคุณจตุพร บริราช – ภาดร ธุวนลิน และอาจารย์เพื่อนหอการค้ารุ่น 15 ที่บริเวณหน้ามุขชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และผู้แทนจากโรงพยาบาลงาว เป็นผู้แทนรับมอบห้องตรวจเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) จากสมาคมศิษย์เก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตามโครงการบดินทรเดชาร่วมใจบริจาคห้องตรวจเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) ให้แก่โรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาส 50 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่บริเวณหน้ามุขชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบสบู่ล้างมือ และครีมอาบน้ำวาสลีน จากกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จำนวน 21,600 ชิ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดและบุคลากรทางการแพทย์ ณ บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าในการตรวจคัดกรองโควิด-19
วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์" (Oxygen High Flow) จำนวน 2 เครื่อง แก่โรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปางครั้งแรก ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 จำนวน 8 คน และวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งครบตามจำนวนแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงจัดการประชุมสภาเทศบาลนครลำปางครั้งแรก ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 24 คน
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
เช้าวันนี้ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ประจำปี 2564 ร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบ ZOOM โดยมีแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สนง.กอ.รมน.จังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง นายกเทศมนตรีตำบลต้นชัย หน่วยงานสังกัด One Home พม.ลำปาง และหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ กรณี “คุณลำพัน จันทะวัง อายุ 49 ปี เป็นสตรีหม้ายสามีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง รับภาระเป็นหัวหน้าครอบครัว มีบุตร 1 คน อายุ 21 ปี กำลังเรียนจบ และหลาน 1 คน บุตรของญาติซึ่งตนนำมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม อายุ 12 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้ประสบปัญหาฯ ประกอบอาชีพค้าขาย (ขายน้ำชา/กาแฟ ในตลาดสดออมสิน) รายได้เดือนละ ประมาณ 5,000 - 6,000 บาท ครอบครัวมีภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละเดือน (ค่าเช่าบ้าน/ ค่างวดรถยนต์ที่คงเหลืออีกประมาณ 300,000 บาท) รวมถึงภาระหนี้สินนอกระบบที่กู้ยืมมาอีกประมาณ 10,000 - 20,000 บาท เพื่อนำมาเป็นทุนในการค้าขาย รวมจ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระเดือนละประมาณ 12,000 บาท
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
เวลา 11.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 4/2564 โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครครั้งแรก โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับเกียรติจากนายวาฑิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นางสุกัญญา ชมภูชัย ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมการประชุม โดยมีจ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ แปงสาย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งมีอายุอาวุโสสูงสุดได้ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครชั่วคราว นำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครกล่าวปฏิญาณตน และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 ต่อ 7 เสียง
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี นายอำเภอเมืองลำปาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองลำปาง บริเวณหอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง พร้อมพบปะและให้กำลังใจประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันหมอพร้อม และได้รับนัดหมายให้เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มแรกในวันนี้
วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564
บ่ายวันนี้ ที่วิทยาพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายอำเภอเมืองลำปาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง และคณะตรวจเยี่ยมสถานที่บริการฉีดวัคซีน “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19อำเภอเมืองลำปาง” เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 7 มิถุนายนเป็นต้นไปให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม มารับวัคซีนตามกำหนด จำนวน 980 ราย โดยภาพรวมการเตรียมพร้อมในทุกด้านเป็นไปอย่างเรียบร้อย
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 25/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งติดตามรายงานผลการเปิดภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบการเสริมศักยภาพวัคซีนร่วมกับทางจังหวัดของภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการจัดซื้อวัคซีน Sinopharm จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 โดส หากกระทรวงมหาดไทย และ ศบค. เพื่อยืนยันว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนและให้บริการแก่ประชาชนได้ก็จะสามารถจัดซื้อวัคซีนทางเลือกให้แก่ประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง ตลอดจนภาคเอกชนเช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดก็พร้อมสนับสนุนการจัดหาวัคซีนด้วย
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัด ตามแนวทาง แผนและขั้นตอนการดำเนินการ ขีดความสามารถของจังหวัด และแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันและระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ความเร่งด่วนของปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ
วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของดีแทค "Be The Challenger"-the series ภายใต้หัวข้อ "Create Together ภาวะผู้นำในสถานการณ์วิกฤต" ที่สร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน กับพนักงานบริษัทดีแทคประมาณ 3,000 คน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ปีงบประมาณ 2564 โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การปฏิบัติ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2
วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 24/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2564 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564" โดยได้ทำการปลูกต้นไม้มงคล ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ต้นพะยูง ต้นยางนา ต้นมะค่าโมง เป็นต้น บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ เยื้องพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ครม.ได้มีมติกำหนดให้ วันวิสาขบูชา ของทุกปี เป็น"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" โดย กรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมและเชิญชวนให้คนไทยทุกคน ร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันพุธที่ 26 พ.ค.64 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัดลำปาง) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็น ประธานการประชุมและมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง อัยการจังหวัดลำปาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อม VDO Conference ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ เชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ขับเคลื่อน 10 มาตรการรับมือฤดูฝนนี้
วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564
ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้มีการมอบเงินสนับสนุนและสิ่งของจำเป็นจาก กฟผ. และ บริษัทในกลุ่ม กฟผ. ประกอบด้วย, น้ำดื่มสะอาด เจลอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์น้ำใจ กฟผ. หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล ในจังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลแม่เมาะ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบ
วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem) ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564
ที่หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดประชุมมอบแนวทางปฏิบัติในการฉีดวัคซีน Covid – 19 ของจังหวัดลำปางแก่นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ในฐานะคณะกรรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผนการดำเนินงานของทางจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564
เช้าวันนี้ ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564
เช้าวันนี้ ที่โรงพยาบาลลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ อสม. และประชาชน จำนวน 546 คน ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 โดยได้มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชน ซึ่งภายหลังจากรับฉีดวัคซีนแล้ว มีการพักดูอาการ 30 นาที ตามมาตรการสาธารณสุขที่กำหนดไว้ โดยไม่พบอาการข้างเคียงหรืออาการผิดปกติแต่อย่างใด
วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 9/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่พบปะและให้ให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง ในการลงพื้นที่สำรวจกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค และให้ข้อมูล อธิบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทราบ และยืนยันการฉีดวัคซีน (หากปฏิเสธการฉีดวัคซีนต้องมีการลงนามยืนยันในเอกสาร)
วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ชี้แจงประเด็นการบริหารจัดการเรื่องการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง จากการสรุปข้อมูลการจองการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุ และประชาชนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ของแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม จังหวัดลำปางมีจำนวนการจอง 223,976 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ คือจังหวัดลำปาง มีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 24 ของจำนวนประชาชน จากข้อมูลมีประชาชนกลุ่มอายุ 60 ขึ้นลงทะเบียนประมาณ 190,000 คน มีผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ประมาณ 30,000 คน รวม 220,000 คน
วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำขออุทธรณ์ราษฎรอพยพ 5 หมู่บ้าน (กลุ่มย่อย) เพื่อพิจารณาร่างแนวทางในการพิจารณาอุทธรณ์ โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรองโควิด-19 บริเวณหน้าหมู่บ้านแหงเหนือ ม.1 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง จากกรณีการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ ม.1 และ ม.7 ต.บ้านแหง (LOCK DOWN) เกือบ 500 ครัวเรือน ที่เป็นพื้นที่ควบคุมและเข้มงวด สำหรับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีส่วนราชการต่างๆ, อบจ.ลป. และ อบต.บ้านแหง สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ ตลอดจนแนะนำและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนตลอดในห้วงระยะเวลาตามมาตรการควบคุมฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2564
เช้าวันนี้ ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมลำปาง นำโดย นายณัชพล จีนขจร ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ ได้นำน้ำดื่มสะอาดจำนวน 100 แพ็ค กาแฟดริปอเมซอน จำนวน 1,500 ซอง และเจลล้างมือ จำนวน 150 ลิตร มอบให้แก่จังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการสู้ภัยโรคโควิด19 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ
วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2564
เช้าวันนี้ ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เพื่อพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นที่ 13 ปี 2564 ระดับภาค ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16/2564 โดยมี นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง สำหรับข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 – 27 เมษายน 2564 (ณ เวลา 09.00 น.) มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 182 คน รักษาหายแล้ว 77 คน อยู่ระหว่างรักษา 105 คน
วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564
เช้าวันนี้ ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 100 กล่อง (2,400 ขวด) เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ
วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564
เช้าวันนี้ ที่มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน นำคณะผู้บริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม และตรวจสอบความพร้อมของโรงพยาบาลสนามภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 80 เตียง ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมและสำรองไว้ หากโรงพยาบาลหลักมีเตียงไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย
วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยปลัดจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด นายอำเภอเมืองลำปาง ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด เข้ารับการฉีดวัคซีนซีโนแวค รอบที่ 1 โดยรองผู้ว่าฯ กล่าวว่า มั่นใจในวัคซีน มีความปลอดภัย ภายหลังจากคณะได้ฉีดวัคซีนแล้ว พักดูอาการ 30 นาที ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ไม่พบอาการข้างเคียงแต่อย่างใด
วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564
ที่ห้องประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง พล.ต.อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ฝ่ายปกครองโดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการ ป.ป.ส.ภาค 5 ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง กรณีที่ตำรวจภูธรแม่พริก จังหวัดลำปาง จับกุมผู้ต้องหารวม 7 คน พร้อมของกลางเป็นยาไอซ์หนักรวม 600 กิโลกรัม รถยนต์ 3 คัน คือ รถยนต์ส่วนบุคคลนั่งสามตอน ยี่ห้ออีซูซุ สีเทาดำ ทะเบียน ญภ 4366 กทม รถยนต์โตโยต้า แค๊ป สีเทา ทะเบียน ผก 9134 สุพรรณบุรี และรถยนต์เก๋งโตโยต้า สีเทา ทะเบียน 4 กต 9079 กทม.
วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564
บ่ายวันนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 15/2564 โดยมี นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง สำหรับข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 – 20 เมษายน 2564 (ณ เวลา 09.00 น.) มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 134 ราย
วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564
เย็นวันนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง (ศปก.จ.ลำปาง) ลงพื้นที่ออกตรวจเข้มงวดมาตรการควบคุมโรค ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง และข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 20 ในกิจการประเภทห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ การจำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง ตรวจกิจการประเภทการเดินทางข้ามเขตจังหวัด การเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ณ สถานีขนส่งลำปาง และออกตรวจกิจการประเภทตลาดสด ณ ตลาดอัศวิน พร้อมได้ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง ร่วมประประชุมประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านระบบ vido conference
วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2564 โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง ร่วมประประชุมประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านระบบ conference
วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง ร่วมประประชุมประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านระบบ conference
วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564
เช้าวันนี้ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ รวมไปถึงพิจารณาปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ระยะเวลา 2 สัปดาห์
วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ร่วมปฏิบัติการเฉพาะกิจรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย ทำการเปิดจุดบริการประชาชนตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับขี่รถ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 พร้อมร่วมพบปะเยี่ยมเยือนดูการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานเพื่อสาธารณกุศลในจุดบริการสังคม และร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วยลดอุบัติเหตุ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล และยาดมแก้ง่วง ให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ณ จุดบริการด่านจุดตรวจ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ หน้าวัดชัยศรีภูมิ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564
บ่ายวันนี้ นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก กฟผ.แม่เมาะ นำน้ำดื่ม ยาดม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง อาหารกึ่งสำเร็จรูป และกระเช้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ประจำด่านจุดตรวจร่วม โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนรับมอบฯ ที่บริเวณหน้าห้องประชุมสำนักงานป้องกันปละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีบวงสรวง งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2564 โดยมี นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณศาลหลักเมืองลำปาง เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณี ในการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
เนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมรับฟังการชี้แจงการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ระดับพื้นที่ โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวิชาการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดลำปาง (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดลำปาง “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” และกิจกรรมโครงการราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564
เช้าวันนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และพิจารณาหารือมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดภายหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาการใช้ความเย็นจากพลังงานก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)ในจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564
​เวลา 18.00 น. ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หน่วยงานกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีปล่อยน้ำจากเขื่อนกิ่วลม ประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อระบายน้ำช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำวังตอนล่าง ในส่วนของจังหวัดลำปาง 5 อำเภอ 30 ตำบล และจังหวัดตาก 2 อำเภอ 5 ตำบล ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ถึง 9 เมษายน 2564
วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564
​นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด– 19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 6 เมษายน 2564 ปัจจุบันจังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่จำนวน 1 ราย ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง โดยมีการสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งได้รับการส่งตรวจหาเชื้อจำนวน 10 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยยืนยันรายนี้ ถือเป็นรายที่ 8 ของจังหวัดลำปางของการระบาด โดยผู้ป่วยรายนี้ เป็นหญิงไทยอายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำปาง ทำงานที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 07.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการและประชาชนชาวลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564
วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ ตามนโยบายของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายและข้อสั่งการให้จังหวัดทุกจังหวัดได้ดำเนินการคือ 1.)ให้นำข้อมูลสถิติทางอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 2.)ให้บังคับใช้กฎหมายจริงจังอย่างต่อเนื่อง 3.)ให้สร้างความตระหนักในเรื่องการใช้รถใช้ถนนแก่ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 4.)ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคู่กับการป้องกันและเฝ้าระวัง covid - 19 และ 5.)ให้จังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน บูรณาการร่วมกันอย่างเต็มที่
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ทำพิธีเปิดงาน รำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า ลำปาง ประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสื่อมวลชน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงานกันอย่างคับคั่ง
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 16.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง(มิวเซียมลำปาง) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีการแถลงข่าวการจัดงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง” ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมด้วย นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง และนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ดังกล่าว
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีรายได้จากการประมูลทั้งสิ้น 13,266,644 บาท แยกเป็น รายได้จากการประมูลหมวดอักษร กย ทาง Internet ประมูลได้จำนวน 21 หมายเลข เป็นจำนวนเงิน 718,800 บาท ประมูลทางวาจา ณ ห้องประมูล ประมูลได้จำนวน 280 หมายเลข เป็นจำนวนเงิน 10,148,344 บาท , ป้ายทะเบียนค้างชำระนำออกมาประมูลใหม่ มีรายได้จำนวนเงิน 2,399,500 บาท มีส่วนต่างที่เกิดจากการประมูลป้ายทะเบียนค้างชำระ คิดเป็นจำนวนเงิน 1,879,649 บาท
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างอย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอสามเงา และ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากแม่น้ำวังบริเวณนี้แห้งขอด พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดลำปาง และจังหวัดตากต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ครบรอบ 105 ปี สถานีรถไฟนครลำปาง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมเปิดนิทรรศการนิทรรศการรถไฟ รถม้า ในงานวันรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ประจำปี 2564
<< ข่าวก่อนหน้านี้ >>