หน้าหลัก

คณะกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่ง
อำนาจหน้าที่
download เอกสาร
ภาพกิจกรรม
ผลงานปี 2553  
ผลงานปี 2554

แบบฟอร์มการร้องเรียน


ภาพกิจกรรม
 การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555      (17/10/55)
 นางนิตยา  วงศ์เดอรี่  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552   ประชุม ครั้งที่  2/2554   เมื่อวันจันทร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2554   ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ในการประชุมครั้งนี้ ได้มี บ.ก. หนังสือพิมพ์เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ก.ธ.จ.ลำปาง    (17/03/54)
 
เพิ่มเติม...


คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 ต่อ 28522, 28621

ปรับปรุง : 9 พ.ย. 53