หน้าหลัก

คณะกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่ง
อำนาจหน้าที่
download เอกสาร
ภาพกิจกรรม
ผลงานปี 2553  
ผลงานปี 2554

แบบฟอร์มการร้องเรียน

download เอกสาร

เรื่องรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  17/1/56
 แผนปฏิบัติราชการปี 2555  16/1/55
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
        เรื่องรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 12/7/54
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จังหวัดลำปาง (งบพัฒนาจังหวัด)  9/3/54
 บัญชีโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ แผนงานบริหารจังหวัด 
จ.ลำปาง
 11/11/53
 โครงการที่ใช้งบไทยเข้มแข็ง จ.ลำปาง    25/12/52
โครงการ ไทยเข้มแข็ง (งบฯ ๑๕๔ ล้านบาท)    18/12/52


คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 ต่อ 28522, 28621

ปรับปรุง : มี.ค. 54