หน้าหลัก

คณะกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่ง
อำนาจหน้าที่
download เอกสาร
ภาพกิจกรรม
ผลงานปี 2553  
ผลงานปี 2554

แบบฟอร์มการร้องเรียน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง

     อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ธ.จ. จังหวัด เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 ข้อ 22 และ 26 คือ

ข้อ 22 ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(2) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต

(3) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

(4) ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.

(5) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น จำนวนไม่เกินสามคน

(6) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร

    ข้อ 26 ก.ธ.จ. มีอำนาจออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ปรึกษาตามข้อ 22(5) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสาร หรือข้อมูลต่างๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น


คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 ต่อ 28522, 28521

ปรับปรุง : พ.ย. 52