หน้าหลัก

คณะกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่ง
อำนาจหน้าที่
download เอกสาร
ภาพกิจกรรม
ผลงานปี 2553  
ผลงานปี 2554

แบบฟอร์มการร้องเรียน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี

     มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2552

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 ต่อ 28522, 28521

ปรับปรุง : พ.ย. 52