หน้าหลัก

คณะกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่ง
อำนาจหน้าที่
download เอกสาร
ภาพกิจกรรม
ผลงานปี 2553  
ผลงานปี 2554

แบบฟอร์มการร้องเรียน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประกอบด้วยใครบ้าง

     สำหรับจังหวัดลำปาง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เกิดจากการสรรหาและการเลือกตั้ง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552 โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือมีชื่อย่อว่า “ ก.ธ.จ. ” แบ่งออกเป็น ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ดังนี้

1. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 เป็นประธาน (นายจำเริญ  ยุติธรรมสกุล)

2. ผู้แทนภาคประชาสังคม จำนวน 9 คน ได้แก่
    2.1 นายพงษ์ศักดิ์  ถนอมจิตต์
    2.2 นายสุนทร  ปัทมแก้ว
    2.3 นาประยุทธ์  ฤทธิ์จิตเพียร
    2.4 นายธวัช  อานนท์
    2.5 ด.ต.สอาด  บุญลอง
    2.6 นายสุภาพ  กาละปลูก
    2.7 นายวิศิษฎ์  เตวิชัย
    2.8 นายสมชาย  ปราระกานนท์
    2.9 นางวาสนา  ยศบุญเรือง

3. ผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3 คน ได้แก่
    3.1 นายถาวร  บุปผาเจริญ   (รองประธานกรรมการ)
    3.2 นายสว่าง  ตุทานนท์
    3.3 นายอุดม  ชัยเจริญ

4. ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จำนวน 3 คน ได้แก่
    4.1 นายมานัส อนันตกิจไพบูลย์
    4.2 พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร
    4.3 นายกิติศักดิ์  สินวนาทรัพย์

    โดยมี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ธ.จ. จังหวัดลำปาง

คลิกเพื่อขยายภาพใหญ่

ปรับปรุง ก.ย.56


คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 ต่อ 28522, 28521