โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชื่อโครงการ : อ่างเก็บน้ำแม่ตาลน้อย

ที่ตั้งของโครงการ : บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

พระราชดำริของ :

สรุปพระราชดำริ : ตามที่นายวัน อินถา กำนันตำบลปงยางคก นายแก้ว หม้อศรีใจ กำนันตำบลห้างฉัตร และนายขัน วันทาทราย กำนันตำบลเวียงตาล ได้ร่วมกันทำหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำแม่ตาลน้อย เพื่อให้ราษฎรในเขต 3 ตำบล รวม 30 หมู่บ้าน ได้มีแหล่งน้ไว้ใช้ในการเกษตรกรรม พร้อมทั้งขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาลน้อยนี้อยู่ในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ด้วย นั้น สำนักชลประทานที่ 2 เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรแล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งเรื่องนี้ได้ทำการสำรวจตรวจสอบพร้อมออกแบบแล้ว เมื่อราษฎรมีความเดือดร้อนจริง จึงเห็นสมควรทำการก่อสร้างในแล้วเสร็จ

วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อการเกษตรกรรมและอุปโภค-บริโภค

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ประเภทของโครงการ : จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก และการอุปโภค-บริโภค

สรุปลักษณะของโครงการ : วางโครงการจัดหาแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่อำเภอ

ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง : เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและอุปโภค บริโภค

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ : ปี 2526

งบประมาณที่ได้รับในปีเริ่มต้น : และแหล่งที่มาของงบประมาณในปีที่เริ่มต้น งบประมาณที่ได้รับ 6,979,500.-บาทใช้งบงานชลประทานขนาดเล็กกรณีพิเศษ ปี 2526

งบประมาณที่ได้รับแต่ละปีแยกเป็นรายปีตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปีปัจจุบันและแหล่งที่มาของงบประมาณ : -

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยสรุป : ได้รับงบประมาณปี 2526 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจากกรมชลประทาน โดยการก่อสร้างทำนบดิน และอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ตาลน้อย

 

มีข้อเสนอแนะได้ที่ lampang@moi.go.th
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5027
ปรับปรุง : xxxxxxxxxxx