งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
Download
- เชิญประชุมชี้แจงแนวทางฯ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ สมเด็จพระเทพฯ ระยะ 5 ปีที่หก   7/1/62
- แผนแม่บท อพ.สธ.
- ประกาศ อพ.สธ. 105-2560 คณะกรรมการระยะ 5 ปีที่หก
- ประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ลป. (โดยพระราชานุญาต)
- แผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก จ.ลำปาง
- แผนปฏิบัติงานและงบฯประจำปี 62
- แผนปฏิบัติงานและงบฯประจำปี 63
- แผนปฏิบัติงานและงบฯประจำปี 64
- คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2560
- ขั้นตอนการสมัครสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2561
- แผ่นพับ อพ.สธ. 5 ปีที่หก
- แผ่นพับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- รวมแผ่นพับฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- กำหนดการประชุม ร.ร.-อปท. 10 มกราคม 62
- สถานศึกษาที่เป็นสมาชิก อพ.สธ.
- สรุปผลการดำเนินงาน อพ.สธ. จังหวัดลำปาง
- สรุปผลการประชุมคณะทำงานฯ อพ.สธ.วันที่ 12 กันยายน 2561
- แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.พร.60 แผนประจำปี (ลำปาง)
- แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.พร.61 แผนประจำปี (ลำปาง)
- แผนแม่บท อพ.สธ.พร.รอบ60-64 แผน 4 ปี (ลำปาง)
- (ตัวอย่าง)แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.พร.61
- (ตัวอย่าง)แผนแม่บท อพ.สธ.พร. รอบ61
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ
- แนวทางโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชฯ
- ประกาศ ที่ อพ.สธ 81
- สรุปผลการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- รายงานการประชุม อพ.สธ. กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ G8 (2)

 

© ๒๕๖๐ สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.