ครั้งที่ ๑ (๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๐๑)
  ครั้งที่ ๒ (ปี ๒๕๐๖)
    ครั้งที่ ๓ (๒๐ เมษายน ๒๕๐๗)
   ครั้งที่ ๔ (๒๘ มกราคม ๒๕๐๙)
   ครั้งที่ ๕ (๓ มกราคม ๒๕๑๔)
   ครั้งที่ ๖ (๘ กันยายน ๒๕๑๔)
   ครั้งที่ ๗ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๔)
   ครั้งที่ ๘ (๑๖ มกราคม ๒๕๑๕)
   ครั้งที่ ๙ (๘ มีนาคม ๒๕๑๙)
   ครั้งที่ ๑๐ (๒๗ มีนาคม ๒๕๑๙)
   ครั้งที่ ๑๑ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑)
   ครั้งที่ ๑๒ (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑)
   ครั้งที่ ๑๓ (๘ มกราคม ๒๕๒๒)
    ครั้งที่ ๑๔ (๒๑ มกราคม ๒๕๒๒)
   ครั้งที่ ๑๕ (๘ มกราคม ๒๕๒๓)
   ครั้งที่ ๑๖ (๕ มกราคม ๒๕๒๔)
   ครั้งที่ ๑๗ (๑๙ มกราคม ๒๕๒๕)
   ครั้งที่ ๑๘ (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕)
   ครั้งที่ ๑๙ (๑๐ มกราคม ๒๕๒๗)
   ครั้งที่ ๒๐ (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘)
   ครั้งที่ ๒๑ (๑๕ มีนาคม ๒๕๓๖)
 (Click ภาพเพื่อขยาย)


จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น ๔
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๐
ปรับปรุง : ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔