ร่วมสร้างสรรค์  เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน"

 

แผนป้องกันการทุจริตจังหวัดลำปาง

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564

รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)     
     - รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ตุลาคม 2562)
 
    - รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (พฤศจิกายน 2562)
     - รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ธันวาคม 2562)
     - รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (มกราคม 2563)
     - รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (กุมภาพันธ์ 2563)
     - รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (มีนาคม 2563)
     - รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (เมษายน 2563)
     - รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (พฤษภาคม 2563)
     - รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (มิถุนายน 2563)

รายงานผลการการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

 

ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจังหวัดลำปาง


เจตจำนงของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในการป้องกันการทุจริต (ฉบับภาษาไทย / ฉบับภาษาอังกฤษ)
การมีส่วนร่วมของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริมงานคุณธรรมและความโปร่งใส
   - การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562
   - สรุปผลการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562
   - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
  
- การประกาศใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการ เพื่อการป้องกันการทุจริต จังหวัดลำปางประจำปี 2563
   - กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดลำปาง
   - ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
มอบรางวัลแก่เด็กผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม
   - การจัดกิจกรรมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

 


 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 จังหวัดลำปาง 

     - ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
     -
รายงานผลการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
     - การประเมินความเสี่ยงทุจริตกรณีการเบิกค่าเช่าบ้าน และกรณีการเบิกค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(สำนักงานจังหวัดลำปาง)

     - การประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 
(โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน (กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าจังหวัดลำปาง)

    
- จังหวัดลำปาง กำหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณโครการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงิน 4 แสนล้านบาท ทำการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนิน

        
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
        
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
        
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
        
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง และ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
        
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง  
        
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
        
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
        
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง

 

 

กิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดลำปางของผู้บริหาร

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2562 (9 ธันวาคม 2562)

กิจกรรม "วิ่งต้านโกง" เพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น จังหวัดลำปาง (24 พฤศจิกายน 2562)
 

 

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : จังหวัดลำปาง (ปี 2563)

ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอ​งหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน​ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

ประกาศจังหวัดลำปางเพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในจังหวัด
    - มาตรการของจังหวัดลำปางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
(หนังสือ)
    - ประกาศ
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
    - ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    - ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
    - ประกาศแนวทางปฏิบัติ กรณี การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
 

 

 


© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549