ร่วมสร้างสรรค์  เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน"

 

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2563

กิจกรรม เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางฯ  (วันที่ 5 มีนาคม 2563) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน (วันที่ 9 มีนาคม 2563) โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง เดินทางทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2562) โดย สำนักงานจังหวัดลำปาง

กิจกรรมด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ารประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 - 9 (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563)  โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)

จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (วันที่ 5 มีนาคม 2563) โดย สำนักงานจังหวัดลำปาง

 


© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549