ร่วมสร้างสรรค์  เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน"


แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง


 ร่าง -แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2564   20/4/63

แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   24/2/63

แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2563   9/7/62

 แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวนปี 2562   9/10/61

 แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (2561-2564) ฉบับเต็ม    1/2/60

 แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2557-2560 (ฉบับทบทวนรอบ พ.ศ.2560)  29/6/59

 บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  17/5/59

 รายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  17/5/59

 แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 (PDF)  17/5/59

 แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561  
9/5/59

 

ระบบการกำกับติดตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563


 - ความคืบหน้าการดำเนินงาน และการติดตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 

 - ระบบการติดตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

 

 

รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562


 - สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 


© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549