สำนักงานจังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมฯ

จังหวัดลำปางได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฏหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากบรรทัดฐานคดีปกครองเกี่ยวกับความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับฐานความผิดละเมิด

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์