สำนักงานจังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมฯ

จังหวัดลำปางจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ และบุคลากรของส่วนราชการประจำจังหวัดลำปาง รวมทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน จำนวน 250 คน

 

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานในจังหวัดลำปาง ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ทุกหน่วยงาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของทุกหน่วยงานในจังหวัดลำปาง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์

 

การอบรมสัมมนาประกอบด้วย การประกาศนโยบายการบริหารด้วยความสุจริต การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโน้ม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดลำปาง และชี้แจงเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง และผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ท.