จังหวัดลำปางได้จัดประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. จังหวัดลำปางได้จัดประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Vido Conference) ชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปางในการนี้นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายกฤษฎา ทองจิบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง ดำเนินการแทน พร้อมด้วยผู้ประสานงานโครงการ ITA ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการเข้าร่วมประชุม