สำนักงานจังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมฯ

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานจังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในการนี้นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายกฤษฎา ทองจิบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง ดำเนินการแทน พร้อมด้วยผู้ประสานงานโครงการ ITA ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการเข้าร่วมประชุม