กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต EB9

EB 9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลําปาง
ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการลำปางสุจริต ใสสะอาด
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 และวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง