กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
การรับสินบน EB8

EB 8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

หนังสือสั่งการของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด เรื่อง มาตรการ และแนวทางการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบจังหวัดลำปาง

หนังสือสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน (กรณีรับสินบน) นำเสนอผู้บริหารระดับสูง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง นโยบายการต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบจังหวัดลำปาง

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง