กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
การจัดการเรื่องร้องเรียน EB7

EB 7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด

คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 182/2558 ลว. 21 ม.ค. 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
(ช่องทาง และ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน)

การติดตามและนำเสนอผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

รูปแบบการตอบสนองข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

(ตัวอย่าง1) กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

(ตัวอย่าง2) กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง