กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
เจตจำนงสุจริต EB6

EB 6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน

ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการบริหารราชการของจังหวัดลำปาง
ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง