กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ EB5

EB 5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผล
การปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

หนังสือสั่งการจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด เรื่อง แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

กรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของจังหวัดลำปาง (IDP)
เพื่อใช้ในการ บริหารงานกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง