กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
การดำเนินงานตามหน้าที่ EB4

EB 4 - 1 จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

บัญชีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ

EB 4 - 2 จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

1. รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560
2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
3. โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2560 (PADME)

EB 4 - 3 จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตาม
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจำปี 2561 ผ่านเว็บไซต์ (โปรแกรมระบบ PADME)

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง