กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง EB3

EB 3 - 1 จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อผู้บริหารระดับสูง

EB 3 - 2 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือสั่งการของผู้บริหารระดับสูงจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของจังหวัดลำปาง

EB 3 - 3 จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.gprocurement.go.th

เว็บไซต์ของจังหวัดลำปาง http://www.lampang.go.th

ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

EB 3 - 4 จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนการเข้าเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน http://www.lampang.go.th/index1.php

แบบรายงานการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง