กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
การมีส่วนร่วม EB2

EB 2 - 1 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 4526/2559 ลว. 4 พ.ย. 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

คู่มือและกรอบแนวทางในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

เอกสารประกอบการประชุมปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนมูลนิธิ สมาคม เพื่อการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้างการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาจังหวัดลำปาง

EB 2 - 2 จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)

รายงานสรุปผลการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง ของปราชญ์ ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนมูลนิธิ สมาคม

ภาพถ่ายประกอบการประชุม กบจ. , ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนมูลนิธิ สมาคม

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง