กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
มาตรฐานและความเป็นธรรมฯ EB12

EB 12-1 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หนังสือสั่งการจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด เรื่อง การกำหนดมาตรฐาน และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน แจ้งทุกส่วนราชการ

คู่มือมาตรฐาน และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561

EB 12-2 จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

คู่มือมาตรฐาน และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง