กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
มาตรฐานและความเป็นธรรมฯ EB12

EB 12-1 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หนังสือสั่งการจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด เรื่อง การกำหนดมาตรฐาน และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน แจ้งทุกส่วนราชการ

คู่มือมาตรฐาน และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561

คําสั่งจังหวัดลําปาง ที่ 6722 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน จังหวัดลําปาง

หนังสือ ที่ ลป 0017.5/ว 4946 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจังหวัดลำปาง

EB 12-2 จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

คู่มือมาตรฐาน และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง