กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB11

EB 11 - 1 จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดลำปาง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

หนังสือสั่งการจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ พร้อมแบบรายงานผล

EB 11 - 2 จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงาน/การกำกับติดตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

หนังสือรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการฯ นำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของ จังหวัด

ตัวอย่างโครงการ "ลำปางสุจริตใสสะอาดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขั้นตอนการ และตัวอย่างการดำเนินโครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

ขั้นตอน และตัวอย่างการดำเนินโครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง