กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB10

EB 10-1 จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในจังหวัด

หนังสือสั่งการของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด
เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดลำปาง แจ้งทุกส่วนราชการ

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561

หนังสือรายงานผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดลำปาง

EB 10-2 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในจังหวัด

หนังสือสั่งการของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด เรื่อง การประกาศใช้
"คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดลำปาง"

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
จังหวัดลำปาง ลว. 4 พ.ค.61

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561

ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในส่วนราชการ จังหวัดลําปาง

หนังสือ ที่ ลป 0017.5/ว 11285 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในส่วนราชการ จังหวัดลําปาง

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง