กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
การเปิดเผยข้อมูล EB1

EB 1 - 1 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด

คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1729/2560 ลว. 9 ต.ค. 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง

กรอบแนวทางการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง

การติดตามผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารฯ

วิธีการและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในจังหวัดลำปาง

EB1 - 2 จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

(ผู้บริหาร)

(เว็บไซต์จังหวัดลำปาง)

(ประวัติความเป็นมา)

(โครงสร้างการบริหารงาน)

(หัวหน้าส่วนราชการ)

(ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560)

(การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

(โปรแกรมการติดตามประเมินผลแผนงาน และโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) (PADME)

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง