กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : จังหวัดลำปาง

แนวนโยบายแห่งรัฐ

. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  (๑๖ หมวด พร้อมบทเฉพาะกาล) >> ฉบับเต็ม
. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
. แนวนโยบายแห่งรัฐ และนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
 แนวนโยบายแห่งรัฐ
 นโยบายรัฐบาล (แถลงวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๒)
 สรุปเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นย่อยตามยุทธศาตร์ชาติ
 สรุปเป้าหมายระดับประเด็น ตัวชี้วัดระดับประเด็น แผนงานย่อย แนวทางการพัฒนา เป้าหมายแผนงานย่อย ตามแผน แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 ประเด็นการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (เบื้องต้น)
 ยุทธศาสตร์ชาติฉบับย่อ
 Infographic ยุทธศาสตร์ชาติ
 Infographic การปฏิรูปประเทศ 

 ประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐)

. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
 สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
 สรุปวัตถุประสงค์ เป้าหมายรวม ยุทธศาสตร์ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 สรุปสาระสำคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ 

นโยบายในการบริหารราชการของกระทรวง กรม

. นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๕
 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๕

ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖๓
 ประกาศ สป.มท. ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒ เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประกาศ สป.มท. ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒)
. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยกับการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

๑๐. กฎหมายว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ ๔.๒
 พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ # มาตรา ๕๒ วรรคสาม,มาตรา ๕๓/๑ และ มาตรา ๕๓/๒
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๓)
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๑)พ.ศ. ๒๕๕๑ # มาตรา ๒๘ ตรี
 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนต่างๆภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ 
 รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่


ความรู้พื้นฐานสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน/ตำบล ชุมชน และ อำเภอ  ** (ภายในเล่มบรรจุเนื้อหาและ QR Code เกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ) 
 ตัวอย่าง : การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕  หลักเกณฑ์การจัดทำแผน แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ แบบฟอร์มจำแนกรายละเอียดค่าใช้จ่าย  แบบสรุปโครงการแบบย่อ แบบรับรองความพร้อมการดำเนินโครงการ
 รวมเอกสารดาวน์โหลด  ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
 แบบฟอร์มสำหรับจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ หลักเกณฑ์การจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎหมายในการปฏิบัติราชการทั่วไป 

๑๑. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๒กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
๑๓กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
๑๔. กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการเงินการคลัง
 พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ชมย้อนหลัง CoP : การบริหารงบประมาณ

๑๕. กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๑๖. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไข (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕
>> อ่านฉบับแรก  แก้ไข ฉบับที่ ๒,  ฉบับที่ ๓,  ฉบับที่ ๔,  ฉบับที่ ๕
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
>> อ่านฉบับแรก แก้ไข ฉบับที่ ๒ฉบับที่ ๓ฉบับที่ ๔ฉบับที่ ๕ฉบับที่ ๖
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒

 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
 การบริหารพัสดุภาครัฐ (CR. เพาเวอร์พอยท์ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี)
 คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 
อ่านสรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐(CR. สบร.)
 
ชมย้อนหลัง CoP : แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง      ถาม-ตอบ

๑๗. ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดทำและแบบการรายงานที่จำเป็นสำหรับการตรวจเงินแผ่นดินที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำ พ.ศ. ๒๕๔๗
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๘. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  >> รายละเอียด >> ความคืบหน้ารวม >> ความคืบหน้า1,11 >> ผล SDGs ทั้ง 17 ตัว
 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  e-MENSCR >> ความคืบหน้า
 ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.บ.ภ.ภาค

๑๙. กฎหมายอื่นๆ ที่ควรทราบ (ระเบียบ, พ.ร.บ.,พ.ร.ฎ.,กฏกระทรวง ฯ)
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔)
 สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเด็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
 กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
 กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๐. รวบรวมแผนแม่บท / แผนงาน  / คู่มือเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับจัดทำแผน และ ติดตามผล

(๑) คู่มิอแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัด
โดยจังหวัดเลือกโครงการที่งบประมาณสูง และมีผลกระทบในวงกว้าง ของ โครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๑ โครงการ

(๒) คู่มือการโอนทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด


© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549