ร่วมสร้างสรรค์  เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน"


ประกาศเจตนารมย์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด" ประจำปี 2564

ผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ

กิจกรรมของผู้บริหารด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส

 

 

แผนป้องกันการทุจริตจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564

รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)     
     - รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)

รายงานผลการการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

 

 

ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564


เจตจำนงของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในการป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริมงานคุณธรรมและความโปร่งใส
   - การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
   - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564
  
- การประกาศใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการ เพื่อการป้องกันการทุจริต จังหวัดลำปางประจำปี 2564
   - กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดลำปาง
   - ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
มอบรางวัลแก่เด็กผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม
   - การจัดกิจกรรมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

 


 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 จังหวัดลำปาง 

     - ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564
     -
รายงานผลการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
     - การประเมินความเสี่ยงทุจริตกรณีการเบิกค่าเช่าบ้าน และกรณีการเบิกค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานจังหวัดลำปาง)
     - การประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 
(Lampang Smart Tourism)

    
- จังหวัดลำปาง กำหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณโครการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงิน 4 แสนล้านบาท ดำเนินการประเมินความเสี่ยงก่อนเสนอโครงการฯ

        
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง และ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
        
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง  
        
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

 

 

กิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดลำปางของผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2563 (9 ธันวาคม 2563)
บรรยายสรุปของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เรื่อง “การส่งเสริมหมู่บ้าน ชุมชน และเยาวชนช่อสะอาด ให้ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พอเพียง และรักษ์ประชาธิปไตย”


 

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : จังหวัดลำปาง (ปี 2563)

ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอ​งหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 ใน​ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (รายงานการประชุมคณะทำงาน ita เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2563)

แผนการขับเคลื่อนดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564
    - หนังสือแจ้งเวียน
    - แผนการขับเคลื่อนการประเมิน ita 2564

การขับเคลื่อนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดลำปางเพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในจังหวัด
    - มาตรการของจังหวัดลำปางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
 (หนังสือ)
    - ประกาศ
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
    - ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    - ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
    - ประกาศแนวทางปฏิบัติ กรณี การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
 

 

 


© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549