ร่วมสร้างสรรค์  เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน"

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง โทร. 054-351080  Line@ (กลุ่มงานบุคคลลำปาง) e-mail : lampang.person@gmail.com

นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดลำปาง


นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

คำสั่งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดลำปาง และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดลำปาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผน BCP สำนักงานจังหวัดลำปาง
แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
 

 

การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564   / ประจำปี 2563

งาน PMQA / ตัวชี้วัด / ITA / HPO / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ /
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ จว. ปี 2564
การประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

การจัดเก็บข้อมูล
OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เชิญประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฯ และคณะทำงาน ITA จังหวัดลำปาง
การตอบแบบ IIT EIT
เชิญประชุมรับฟังการชี้แจงเพื่อยกระดับคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ขอแจ้งเลื่อนประชุม HPO
ขอเชิญประชุมคณะทำงานศูนย์บริการประชาชนภาครัฐจังหวัดลำปาง  (G-Service)
การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance)
แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance)
พิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนภาครัฐจังหวัดลำปาง (G-Service)
การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (
High Performance)
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (
PMQA) ประจำปี 2564
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำปี 2564
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 จังหวัดลำปาง
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 กระทรวงมหาดไทย
ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ (
ITA) ประจำปี 2564
การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานฯ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
รับสมัครเพื่อประกาศเกียรติคุณค่าของแผ่นดิน
ประกาศเจตนารมณ์เพื่อการป้องกันการทุจริต ตามนโยบาย
NO gift จังหวัดลำปาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ (
ITA) ประจำปี 2564
งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ / เงินเดือน / แต่งตั้ง / โยกย้าย / ประเมิน / คัดเลือก และอื่น ๆ
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
การประเมินผลการฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจำ รอบการประเมินที่ 1/2564

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2564

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 1

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
การบริหารวงเงินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมินที่ 1
ขอเชิญประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมินที่ 1
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดลำปาง ประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

 

 

เอกสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2562)

การจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (แจ้งรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือก)
การงดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563
การประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ขรก.พลเรือนดีเด่น 2562
กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน-1-2563
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  ประจำปี 2563
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เลื่อนเงินเดือน 1 ปี 2563
การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัด
ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงเรื่องการจัดทำแผน BCP ของหน่วยงานภาครัฐ
แนวทางการดำเนินการจัดทำแผน BCP ของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การจัดทำ Application Report (AR) ประจำปี 2563
การรายงานผลการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศ ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การสำรวจข้อมูลผู้บริหารองค์การประจำปี 2563
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปี 2563
มาตรการอำนวยความสะดวก ปชช. ในการติดต่อหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์สำนักงาน กพ. เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่พักของพนักงานราชการ  COVID-19
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปี 2563 KPI]
การจัดเก็บภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบการประเมินที่ 1/2563
การปรับแนวทางประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปี 2563
ประกาศสำนักงาน ปปช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคล
 ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   
 
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ (คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 4098/2556 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556)  
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรื่อง "ทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 และการลงทุนใน ASEAN"   

ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย   

คำสั่งที่ 3793/2556 ลงวันที่ 8 พ.ย.2556 เรื่องมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 
คำสั่งที่ 3704 /2556 ลงวันที่ 31 ต.ค.2556 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ   

 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่  

 
แบบรายงานมอบอำนาจของส่วนราชการในจังหวัดลำปาง 
 
กฏ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งการให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการ  
 
เอกสารการประชุมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการแต่งตั้งและการจัดทำคำสั่งการบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน วันที่ 15-16 พ.ค. 2556 ณ จังหวัดเชียงราย   
 
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และแนวทางการปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์ส่งผู้แทน เป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำปาง  
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (แบบ ปจ. 2.3 - 2.4 แบบเสนอชื่อ)  
 
บรรยายสรุป ประชาคมอาเซียน AEC จังหวัดลำปาง   
 
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ประะชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2556   
 
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนเพื่อรับทุน United World Colleges ประจำปีการศึกษา 2556  
 
แบบแจ้งผลการตรวจสอบข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร  
 
ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2556  
 
ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง 
 
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุปี 2556   
 
กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง  
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทำงานสู่ความสำเร็จ"  
   
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  
   
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   
แนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ  
   
คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
   
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด จำนวน 13 หลักสูตร  
   
PMQA หมวด 5  
   
แจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย  
   
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริต 27 กันยายน 2555   
   
สนง. ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษา)   
   
คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและหัวหน้าส่วนจังหวัดลำปาง   
   
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
   
แบบแจ้งการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดลำปาง  
   
การประเมินผลการฝึกอบรมข้าราชการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากรจังหวัดลำปาง  
   
การมอบอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535   
   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร  
 
   
กรอบข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงจังหวัดลำปาง (การบ้านในที่ประชุม) ด่วนที่สุด   
   
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย  
   
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 14  
   
โครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2555  
   
การสรรหา "คนดีศรีสังคม" ประจำปี 2555  
   
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555   
  ขอเชิญข้าราชการ/พนักงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดใสสะอาด  
 
รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2555   
  
ระเบียบวาระการประชุมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1   14/2/55
  
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  / ไฟล์เพิ่มเติม   10/2/55
  
การฝึกอบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ"   8/2/55
  
แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น  8/2/55
  ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  9/12/54
  เครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจังหวัดลำปาง (ฉบับปรับปรุง)  30/11/54
 
วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555- พ.ศ.2556   -/10/54
 
ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  23/9/54
 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  24/6/54
 
การปรับเทียบอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำเข้าสู่บัญชีใหม่  31/5/54
 การปรับเงินเดือนข้าราชการเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
   28/5/54
       - 
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔
       - 
 ถาม-ตอบ การปรับเงินเดือนข้าราชการเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ
 
แบบเสนอรายชื่อข้าราชการเพื่อขอรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (วงเงินร้อยละ 0.05) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554  18/5/54
 
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  22/4/54
 
พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554  7/4/54
 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอหนังสือราชการ  27/1/54
 
โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์  26/1/54

 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  22/12/53
 
เอกสารการประชุม ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔ โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของ มท.  21/12/53
 
บัญชีมอบหมายตัวชี้วัดและปฏิทินการดำเนินการตามคำรับรองฯ ปี 2554  14/12/53
 
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ  03/11/53
 
กรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  03/11/53
 
เอกสารการประชุม PMQA หมวด 5 ครั้งที่3 วันที่ 21 ตุลาคม 2553  22/10/53
 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553  15/10/53
 
(นส.เวียน ก.พ.) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ  15/10/53
 (นส.เวียน ก.พ.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ  14/10/53
 
(นส.เวียน ก.พ.) การกำหนดให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ฯ  13/10/53
 (นส.เวียน ก.พ.) การดำเนินการกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  13/10/53
 
(นส.เวียน ก.พ.) เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  13/10/53
 
(นส.เวียน ก.พ.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศ  13/10/53
 
(นส.เวียน ก.พ.) หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู๋ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย  13/10/53
 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยานการลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553  11/10/53
 
(นส.เวียน ก.พ.) การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  11/10/53
 
(นส.เวียน ก.พ.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  11/10/53
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  21/9/53
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและการป้องกันปราบปรามการทุจริต  9/9/53

 หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ  6/9/53
 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่   6/9/53
 
แผนความผาสุก (PMQA หมวด 5)   3/9/53
 
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง   3/9/53
 
รายการตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปี 2554   2/9/53
 
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ   1/9/53
 
ตารางคำนวณสมรรถนะ 360 องศา   1/9/53
 การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   24/8/53
 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากรจังหวัดลำปางประจำปี 2553   18/8/53
 
คู่มือการจัดทำ KPI รายบุคคล   11/8/53
 
เอกสาร PPIS   11/8/53
 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ   4/8/53
 
เอกสาร “การจัดทำดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553   19/7/53
 
โครงการสัมมนาพัฒนานักบริหาร "การมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาประเทศ" สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 14   15/6/53
 
แจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง"วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ 2553-2554"  10/6/53
 
แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเองตามค่ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553  19/4/53
 
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2553 และ แผน 4 ปี  31/3/53
 
โครงการสัมมนาพัฒนานักบริหารบ้านเมืองที่ดี "การมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาประเทศ" สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4  15/3/53
 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ  16/2/53
 
คู่มือการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศฯ การบริหารผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน  16/2/53
 
แนวทางการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550  12/1/53
 
"ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ"  8/1/53
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในจังหวัดลำปาง  24/12/52
 
การประเมินผลปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ปี 2553  18/12/52
 การประเมินผลและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฯ 2551   
26/11/52
       * ว 28/52 - 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (1/3 หนังสือนำ)  
       * ว 28/52 - 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (2/3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) 
       * ว 28/52 - 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (3/3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
       * ว 27/52 - 
มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
       * ว 20/52 - 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
       * ว 20/52 - 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (หลักเกณฑ์) 
       * ว 20/52 - 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (แบบสรุป) 
 
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
9/11/52
 
คำสั่งจังหวัดเรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด   4/11/52
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2552  19/10/52 
 
แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงบประมาณ 2552  28/8/52 
 
แบบรายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2552 (ครั้งที่ 2)  13/8/52

 


© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549