ร่วมสร้างสรรค์  เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน"

 

 l การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของจังหวัดลำปาง   l

แผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง ปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการประจำจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
สำนักงานสหกรณ๋จังหวัดลำปาง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลลำปาง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง

 

รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

รายการที่ประกาศ

หน่วยงานที่ประกาศ

วันที่

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 มี.ค. 2564) 

สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

8 มี.ค. 2564

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)  (15 มี.ค.64)

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

15 มี.ค.64

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ สขข.งาว

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

18 ม.ค.64

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

26 เม.ย.64

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลงาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 1 หลัง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

9 ก.พ.64

ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการ โครงการ Ceramic City กิจกรรมหลักลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้งสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

27 ม.ค.64

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการ Ceramic City กิจกรรม 1 การจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาเตาเผาในรูปแบบระบบอัตโนมัติ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

24มี.ค.64

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สู่สากล ภายใต้งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมหลัก ยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

19 เม.ย.64

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี และตับอ่อนชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณ (High definition Duodenovideoscope with control system) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลลำปาง

6 พ.ค.64

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับทำ vascutar access and regionl nerve block จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลลำปาง

27 เม.ย.64

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาบอนไดออกไซด์ และยาดมสลบในลมหายใจออก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลลำปาง

27 เม.ย.64

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสระน้ำวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ช่วงที่ ๒ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง

26 ม.ค.64

   

มีต่อ...

 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง ปี 2558 - 2563

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง ปี 2558 - ปัจจุบัน

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมบทวิเคราะห์งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549