ร่วมสร้างสรรค์  เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน"

ค้นหา e-Service :

รวม E-Service จังหวัดลำปาง //// รวม E-Service ของรัฐบาล (รวบรวมโดยสำนักงาน ก.พ.ร.)

ที่ ชื่องานบริการ หน่วยงานให้บริการ รูปแบบการบริการ E-Service เว็บไซต์
1 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร ปี 2563
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th
2 จองคิวอบรมใบอนุญาตขับรถ
ผ่านDLT Smart Queue 
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง DLT Smart Queue http://gecc.dlt.go.th/web_booking/page/
3 การบริหารจัดหางานแก่ประชาชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขึ้นทะเบียนประกันตนคนว่างงาน
และขึ้นทะเบียนหาคนงานของนายจ้าง
https://empui.doe.go.th/
4 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Movement) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง แจ้งขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
https://newemove.dld.go.th/req/
5 งานการสร้างวัดดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอสร้างวัดและหลักเกณฑ์การขอสร้างวัดได้จากเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง แบบฟอร์มการขอสร้างวัด  -
6 การขอรับการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม http://www.lampang.m-society.go.th/
  การขอรับเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม http://www.lampang.m-society.go.th/
7 งานทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวก
ทางการค้า
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  บริการ (E-Certificate) https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
      ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจ
https://esecured.dbd.go.th/esecure-home/
      บริการออนไลน์สำหรับนิติบุคคล https://ereg.dbd.go.th/RegistMemberWeb/
      บริการจองชื่อนิติบุคคล https://ereg.dbd.go.th/InterRsvWeb/
memberpages/login.xhtml
      บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/
nonmemberpages/home.xhtml
      บริการผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce)
https://www.trustmarkthai.com/
      บริการระบบการนำส่งงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
http://efiling.dbd.go.th/
         
  กรมการค้าภายใน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง บริการระบบตลาดและเครื่องมือทาง
การตลาด
http://mwsc.dit.go.th/eService.php?
submitQuery=init
      ระบบตรวจสอบการให้บริการงาน
ชั่งตวงวัด
http://cbwm.dit.go.th/service/
      บริการสมัครร้านอาหารหนูณิชย์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
https://noonid.dit.go.th/AgreeUI.aspx
      บริการแจ้งขอหนังสืออนุญาตนำ
เครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์
http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/
Regis/Default.aspx
      บริการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ https://agrimark.dit.go.th/frontendV1/
index.php
      บริการราคาขายปลีกส่งอาหารสด
ผักผลไม้ประจำวัน
https://www.dit.go.th/
Content.aspx?m=19&c=101
      บริการราคาสินค้าเกษตร https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=19
       บริการราคาสินค้าอุปโภคบริโภค https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=20
      บริการระบบ GIS ตลาดต้องชม http://gis.dit.go.th/gis56/market/
ThongChom.aspx
      บริการระบบขออนุญาตขนย้ายสินค้า
ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์
http://app-transport.dit.go.th/app/login.php
      บริการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว https://ricetrade.dit.go.th/ricetrade/
EServiceUI.aspx 
      บริการระบบรายงานการรับซื้อ ผลิต
จำหน่าย ปริมาณคงเหลือ และสถานที่
เก็บน้ำมันปาล์ม
http://203.148.172.60/cons_price/
palm/app/E31
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง บริการระบบเรียนทางไกลทรัพย์สิน
ทางปัญญา
-บริการระบบตลาดกลางทรัพย์สินทาง
ปัญญา
-บริการระบบจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า (New Version)
-บริการระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก
(Search Patent System)
-บริการระบบจดทะเบียนสิทธิบัตร /
อนุสิทธิบัตร (e-filing)
http://elearning.ipthailand.go.th/lms/
http://www.thaiipmart.com/home
 -https://sso.ipthailand.go.th/
https://patentsearch.ipthailand.go.th/
DIP2013/simplesearch.php
 https://sso.ipthailand.go.th/ 
 
  กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง บริการระบบการขอรับการจัดสรร
โควตานำเข้าสินค้าเกษตร
https://e-quota.dft.go.th/
 
      บริการระบบรายงานการส่งออก-
นำเข้าสินค้า
https://e-report.dft.go.th/
 
      บริการระบบการบริหารการควบคุมสินค้า
ที่เกี่ยวข้อ
http://test1.dft.go.th/login.action
      บริการระบบออกใบอนุญาตและ
ออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้า
http://123.242.141.53/
 
      บริการระบบออกหนังสือรับรองถิ่น
กำเนิดสินค้า เส้นสำรอง 2
http://123.242.141.50/
      บริการระบบออกหนังสือรับรองถิ่น
กำเนิดสินค้า เส้นสำรอง 1
http://edi.dft.go.th/
      บริการระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
ด้วยตนเอง
http://self-cert.dft.go.th/
self-cert/home/login2.aspx
      ระบบตรวจรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ http://edi.dft.go.th/Default.aspx?tabid=59
      บริการระบบตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด  https://rovers.dft.go.th/home/
main_homefirst.aspx
         
         
8 แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คร.11)  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (คร.2)   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบแจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (คร.4)   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคในเรื่องรังสี   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีแทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นหน้าที่   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและป้องกันแก้ไข   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบแจ้งสถานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างทำงานประดาน้ำ   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากความร้อน   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากแสงสว่าง   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากเสียง   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบแจ้งการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน ตามมาตรา 34 (1) และ (2)   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  ส่งสำเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคม   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แจ้งข้อมูลฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แจ้งผลการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แจ้งยกเลิกฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ. 1)   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (สอ. 3)   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
  ผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า   รายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต http://www.labour.go.th
9 การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า www.dol.go.th/lampang
  ระบบถาม-ตอบ   ประชาชนสอบถามข้อมูลที่ดินทาง
@ Lineที่ดิน
@ Line ที่ดินลำปาง
  การค้นหารูปแปลงที่ดิน   Landsmap ค้นหารูปแปลงที่ดิน www.dol.go.th
  การค้นหาราคาประเมิน   ค้นหาราคาประเมินที่ดินรายแปลง www.dol.go.th/lampang
  การร้องเรียน/ร้องทุกข์   ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน/ร้องทุกข์) www.dol.go.th/lampang
  โปรแกรมคำนวณภาษี-อากร   คำนวณภาษี-อากร จากระบบ www.dol.go.th/lampang
  ตรวจสอบประกาศที่ดินทั่วประเทศ   ประชาชนสามารถตรวจสอบประกาศ
งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและ
งานออกเอกสารสิทธิ์ได้ทั่วประเทศ
www.dol.go.th/lampang
10 ตรวจบุคคลล้มละลาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลหมายบังคับคดีแพ่ง/ตรวจสอบข้อมูลแพ่ง
(เฉพาะบุคคลในคดีที่เข้าตรวจสอบได้) /
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย /
ตรวข้อมูลสถานะการฟื้นฟูของลูกหนี้ /
 ตรวจสอบประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
http://ledwebsite.led.go.th/
ledweb/led/web/system/WEB1I010Action.do
  รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์   ดูผลการขายทอดตลาด http://asset.led.go.th/report_new/report.asp?pid=503
11 คู่มือสำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง คู่มือการใช้งานส าหรับสถาน
ประกอบการ(E-services User Manual)
www.sso.go.th

 


พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549