ร่วมสร้างสรรค์  เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน"

ข้อมูลสถิติงานบริการของจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ค้นหาสถิติงานบริการ :

ที่

ชื่องานบริการ

หน่วยนับ  (ครั้ง , ราย) จำนวนการให้บริการ (หน่วยนับ)
1 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ปี 2564 แยกเป็น 13 อำเภอ
เกษตรกร 42,930 ครัวเรือน 42,930 ครัวเรือน
  1.1 อ.เมืองลำปาง ครัวเรือน 6,784
  1.2 อ.แม่เมาะ ครัวเรือน 968
  1.3 อ.เกาะคา ครัวเรือน 2,851
  1.4 อ.เสริมงาม ครัวเรือน 1,589
  1.5 อ.งาว ครัวเรือน 5,173
  1.6 อ.แจ้ห่ม ครัวเรือน 3,683
  1.7 อ.วังเหนือ ครัวเรือน 5,547
  1.8 อ.เถิน ครัวเรือน 4,072
  1.9 อ.แม่พริก ครัวเรือน 1,459
  1.10 อ.แม่ทะ ครัวเรือน 2,474
  1.11 อ.สบปราบ ครัวเรือน 2,588
  1.12 อ.ห้างฉัตร ครัวเรือน 2,654
  1.13 อ.เมืองปาน ครัวเรือน 3,088
2 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเเก่เกษตรกรและ
ผู้ยากจน
ราย 9
3 ดำเนินการด้านงานทะเบียนและภาษี 48,000 ราย 48,000 ราย
  ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ 32,000 ราย 32,000 ราย
4 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ราย 629
5 การคุมประพฤติ  ราย 1,571
  การตรวจพิสูจน์  ราย 1,330
  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   ราย 1,374
6 ข่าวประชาสัมพันธ์
- เผยแพร่ข่าวสาราการให้บริการประชาชน
ตามภารกิจหลักของกรมการจัดหางาน ได้แก่
การบริการจัดหางานแก่ประชาชน นักศึกษา ทหาร
ต่างด้าว ผู้ถูกคุมขัง ฯลฯ
- ประชาสัมพันธ์การรับงานไปทำที่บ้าน
- ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ฯลฯ
ครั้ง 3,435 ครั้ง
  ข่าวประกาศ/ประกวดราคา ราย 270 ราย
7 การขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ราย 5
  การสมัครให้บริการที่พักแบบ Home lodge ราย 10
  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ครั้ง 50
  ระเบียบการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนท่องเที่ยวชุมชน (กรมการท่องเที่ยว) พ.ศ.2561 ครั้ง 50
   ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว ครั้ง 100
  สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ราย 601
8 ข่าวประชาสัมพันธ์ -เผยแพร่ข่าวและผลิตคลิปวิดิโอ
/อินโฟกราฟฟิก ผ่านเพจสำนักงานฯ/ กลุ่มไลน์หัวหน้าส่วนราชการ/ กลุ่มสื่อมวลชน/กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยุหลัก/วิทยุชุมชน/วิทยุประชารัฐ
/กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำ หมู่บ้านและชุมชนจังหวัดลำปาง -เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ลำปาง
/เว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่(ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน)
ครั้ง 455 ครั้ง
  ข่าวประกาศ/ประกวดราคา ราย แล้วเสร็จ 240 ราย
9 จำหน่ายวัคซีนสัตว์ปีก , สุกร ครั้ง 1318
  ทำหมัน , ยาคุม , วัคซีนพิษสุนัขบ้า ครั้ง 1214
  รักษาพยาบาลสัตว์ ครั้ง 1033
  ขั้นตอนการขออนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์ทางระบบ E-Service ครั้ง 1294
  ขั้นตอนการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตสถานพยาบาลสัตว์ ครั้ง 1152
  ขั้นตอนการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ครั้ง 1278
  ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ครั้ง 1495
  แผนผังขั้นตอนการนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ ครั้ง 2559
  ขั้นตอนและหลักฐานที่ใช้ในการขอใช้บริการต่างๆ ครั้ง 1614
10 LPG  ตรวจขอใบอนุญาตใหม่/ตรวจต่ออายุใบอนุญาต
ตรวจครบวาระ/ตรวจตราน้ำมัน / ตรวจใบขออนุญาตใหม่ / ตรวจต่อายุใบอนุญาต/ตรวจครบวาระ/ตรวจตราคุณภาพ/เก็บตัวอย่างน้ำมัน / ตรวจคุณภาพ Mobile Lab
838 ราย แล้วเสร็จ 321 ราย
11 ข้อมูลงานพัฒนาชุมชน การเข้าชมเว็บไซต์ 10,883,426 ครั้ง การนับผู้เข้าชม
12 การออกบัตรประจำตัวคนพิการ ราย 400
  การรับรองเป็นสวัสดิการชุมชน ราย 5
  การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ราย 5
  การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  ราย 1
  การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ราย 1
  การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู  ราย 1
  การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะ ของสถานสงเคราะห์) ราย 1
  การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว) ราย 34
  ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม ราย 5
13 งานทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า ราย งานจดทะเบียนธุรกิจ 
1. นิติบุคคล คงอยู่ จำนวน 3,488 ราย แบ่งเป็น
- บริษัท   จำนวน  1,146  ราย
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด   จำนวน  2,328  ราย
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  จำนวน  13  ราย
- บริษัทมหาชน   จำนวน  1  ราย
- สมาคม    จำนวน  9  ราย
- หอการค้า   จำนวน  1  ราย
 
    คำขอ 2. ข้อมูลการจดทะเบียน   จำนวน 569 คำขอ
2.1 ตั้งใหม่ทั้งหมด 136 คำขอ
       - บริษัท จำนวน 51 คำขอ
       - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 85 คำขอ
2.2 แก้ไขรายการทางทะเบียน ทั้งหมด 339 คำขอ
 - บริษัท จำนวน 155 คำขอ
 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 184 คำขอ
2.3  เลิกทั้งหมด 57 คำขอ
 - บริษัท จำนวน 32 คำขอ
 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 24 คำขอ
 - สมาคม จำนวน 1 คำขอ
2.4 เสร็จชำระบัญชี 37 คำขอ
 - บริษัท จำนวน 19 คำขอ
 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 18 คำขอ
 
    ราย 3. ถอนทะเบียนร้าง ปีงบประมาณ 2564                 3.1 กรณีจดทะเบียนเลิกแล้วไม่เสร็จชำระภายใน
3 ปี   
แจ้งผู้ชำระบัญชียื่นรายงานการชำระบัญชี จำนวน 99 ราย
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน  85 ราย
- บริษัท จำนวน 14 ราย
   3.2 กรณีไม่ส่งงบย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน
แจ้งให้ผู้มีหน้าที่ทำบัญชียื่นการประกอบการงาน จำนวน 124 ราย
-  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 88 ราย
-  บริษัท จำนวน 36 ราย
 
    ราย 4. ดำเนินคดีนิติบุคคลส่งงบการเงิน  จำนวน 608 ราย
    4.1 บริษัทจำกัด จำนวน 236 ราย
    4.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 372 ราย
 
    ราย 5. งานบริการข้อมูลธุรกิจ
    5.1 บริการออกหนังสือรับรอง จำนวน 3,409 ราย
 (1) หนังสือรับรองภาษาไทย จำนวน 3,392 ราย
- บริษัทมหาชน (จำกัด) จำนวน 40 ราย  
- บริษัท จำนวน 1,398 ราย
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 1,945 ราย
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 9 ราย
(2) หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ จำนวน 17 ราย
    5.2 บริการรับรองสำเนาเอกสาร จำนวน 1,873 ราย แบ่งเป็น
- บริษัทมหาชน (จำกัด) จำนวน 5 ราย
- บริษัท จำนวน 1,068 ราย
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 798 ราย
- สมาคมการค้า จำนวน 1 ราย
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 1 ราย
5.3 บริการตรวจค้นเอกสาร  จำนวน 648 ราย  บริการรับรองรายการทางทะเบียนและสำเนาเอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนบริษัท
- ประชาชนทั่วไป จำนวน 234 ราย
- ส่วนราชการ จำนวน 414 ราย
 
    ฉบับ  6. รับงบการเงินประจำปีบัญชี 2562
รับงบการเงินห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 780 ฉบับ
6.1 ผ่านระบบ e-filing จำนวน 767  ฉบับ
6.2 Walk In จำนวน 13 ฉบับ
 
    ราย 7. การจดทะเบียน/รับแจ้งข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา การรับคำขอด้านทรัพย์สินทางปัญญา  รวม 95 ราย ดังนี้
- งานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน  46 ราย
-รับคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์   จำนวน  2 ราย
-รับคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบฯ  จำนวน  8 ราย
-รับคำขอรับอนุสิทธิบัตร  จำนวน 1 ราย
-จดทะเบียนแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ จำนวน 4 ราย
-จดทะเบียนแก้ไขคำขอรับอนุสิทธิบัตร  จำนวน  2 ราย
-ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร   จำนวน  4 ราย
-ยื่นคำร้องขอขยายกำหนดระยะเวลาฯ  จำนวน  1 ราย
-รับชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก  จำนวน  24 ราย
- งานเครื่องหมายการค้า จำนวน 30 ราย
-รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  จำนวน 15 ราย
-รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  จำนวน  8 ราย
-รับหนังสือแสดงการปฏิเสธ  จำนวน 2 ราย
-ต่ออายุเครื่องหมายการค้า  จำนวน 3 ราย
-นำส่งหนังสือนำส่งเอกสาร (แบบ ก.20)  จำนวน 1 ราย
- ยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน(เครื่องหมายการค้า)  จำนวน 1 ราย 
- งานลิขสิทธิ์ จำนวน 19 ราย
- ประเภทดนตรีกรรม     จำนวน     13  ราย
- ประเภทศิลปกรรม       จำนวน      1  ราย
- ประเภทวรรณกรรม       จำนวน     5  ราย
-ยื่นแบบฟอร์มคำขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย
 
    ราย 8.  ให้คำแนะนำปรึกษา แนะนำ การจดทะเบียน จำนวน 176 ราย
   8.1 ด้านจดทะเบียนธุรกิจ การบัญชี แผนธุรกิจ ฯลฯ จำนวน  128 ราย
   8.2 ด้านทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 48 ราย
 
    ราย 9.ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว จำนวน 30 ราย
- ประเภทโรงสีขนาดเล็ก (กำลังการผลิต 5-60 ตัน/วัน) จำนวน 13 ราย
- ประเภทโรงสีขนาดกลาง (กำลังการผลิต 60-300 ตัน/วัน) จำนวน 3 ราย
- ประเภทท่าข้าว จำนวน 9 ราย
- ประเภทขายส่ง จำนวน 4 ราย
- ประเภทนายหน้าค้าข้าว จำนวน 1
 
14 การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ราย 60
  การบริการทดสอบวัสดุ งาน 6655
  การบริการให้คำปรึกษาด้านช่าง  ราย 310
15 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ราย 9,045
  การติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เรื่อง 202
16 ออกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ราย 45
17 การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ราย 16
18 ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ราย 359
  การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ แห่ง 14
19 การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1) ราย 24
  การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร - -
  การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน ราย 1
  การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว - -
  การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร - -
  การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)/ขยายโรงงาน ราย 2
  การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ราย 4
  การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ราย 1
  การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง ราย 2
  การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา ราย 1
  การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย - -
  การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร - -
  การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน ราย 1
  การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ราย 1
  การแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน หรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน - -
  การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 - -
  การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ราย 2
  การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี - -
  การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน ราย 4
  การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี - -
  การแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว - -
  การเปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน - -
  การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม - -
  การย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม - -
  การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ราย 1
  การโอนการประกอบกิจการโรงงาน ราย 10
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม - -
  การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ ราย 2
  การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต ราย 1
  การขอใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 24) - -
  การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ 18) - -
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22) - -
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ 7) ราย 1
  การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20) - -
  การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25) - -
  การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ ราย 2
  การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือ   ชักน้ำ (แบบแร่ 12) - -
  การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น (แบบแร่ 13) - -
  การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10) - -
  การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ 16) ราย 4
  การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (แบบแร่ 26) - -
  การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทำเหมืองหรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ 6) - -
  การขอใบอนุญาตปิดกั้น ทำลาย หรือกระทำให้เสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวง หรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 11) - -
  การขอใบอนุญาตร่อนแร่ (แบบแร่ 19) - -
  การขอใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 17) - -
  การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28) - -
  การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28) กรณีเป็นแร่ยิปซัม - -
  การขอใบอนุญาตหยุดการทำเหมือง (แบบแร่ 9) ราย 1
  การขอประทานบัตรทำเหมือง  ใต้ดิน - -
  การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 5) - -
  การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ราย 1
  การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง - -
  การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่ ราย 1
  การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม - -
  การขออนุญาตเปิดการประกอบโลหกรรม - -
  การขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง ราย 1
  การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ - -
  การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่) - -
  การขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) ราย 2
  การขออนุญาตเปิดการแต่งแร่ - -
  การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง - -
  การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23)   (กรณีพิเศษ) - -
  การขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ (แบบแร่ 2) - -
  การขออาชญาบัตรพิเศษ    (แบบแร่ 3) - -
  การขออาชญาบัตรสำรวจแร่ (แบบแร่ 1) - -
  การขอโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ - -
  การขอโอนประทานบัตรโดยการตกทอด - -
  การขอโอนประทานบัตรโดยเสน่หา - -
  การขอโอนประทานบัตรทำเหมืองแร่ - -
  การออกใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักร (แบบแร่ 27) - -
  การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  ราย 34
20 การออกบัตรประจำตัว อปพร. และวุฒิบัตร 295 ราย -
21 การขอออกโฉนดทีดินเฉพาะรายตาม มาตรา 59 ไม่มีหลักฐานที่ดิน ราย 3
  การออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 มีหลักฐานที่ดิน ราย 86
  การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ราย 223
  การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ราย -
  การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ราย -
  คำขอเบ็ดเตล็ดแก้คำนำหน้าชื่อตัว ชื่อสกุล ราย 155
  คำขอเบ็ดเตล็ดประเมินราคาที่ดิน ราย 2,121
  คำขอเบ็ดเตล็ดตรวจค้นหลักฐานทะเบียนที่ดิน ราย 3,297
  คำขอเบ็ดเตล็ดตรวจสอบหลักทรัพย์ ราย 802
  การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน ราย -
  การจดทะเบียนจำนองโดไม่ต้องประกาศ ราย 1,989
  การจดทะเบียนจำนองโดยต้องประกาศ ราย 1
  การจดทะเบียนโอนมรดกกรณีไม่มีผู้จัดการมรดก ราย 446
  การจดทะเบียนผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล ราย 427
  การจดทะเบียนผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ราย 2
  การรังวัด สอบเขต แบ่งแยก ราย 851
  การจดทะเบียนอาคารชุด ราย -
  การจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีต้องประกาศ ราย 22
  การจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีไม่ต้องประกาศ ราย 3,337
22 การติดต่อตั้งเรื่องยึด-อายัดทรัพย์ เรื่อง/เดือน 200
  การติดต่อถอนการยึด-อายัด เรื่อง/เดือน 100
  การติดต่อรับเงิน เรื่อง/เดือน 400
  การติดต่อการขายทอดตลาด เรื่อง/เดือน 600
23 การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ราย 78
  การขออนุญาตเพื่อเข้าไป หรือผ่านทาง หรือใช้ทาง และการนำหรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ราย 10
  การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัดลำปาง ราย 70
  งานอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ราย 500
  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ครั้ง 12
  การรับเงินค่าธรรมเนียมว่าด้วยกฎหมายป่าไม้ ราย 343
  การรับเงินค่าธรรมเนียมว่าด้วยกฎหมายน้ำบาดาล ราย 343
  การเบิกเงินงบประมาณ ครั้ง 220
  การจ่ายเงินงบประมาณ ราย 281
  การขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ครั้ง 1
  การขอใช้รถราชการ ครั้ง 157
  การจัดซื้อจัดจ้าง ครั้ง 126
  งานบริการจัดทำเอกสารขออนุญาตลาให้แก่ข้าราชการ ครั้ง 65
  งานบริการจัดทำและขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครั้ง 4
24 ศูนย์บริการประชาชน 986 เรื่อง แล้วเสร็จ 851 เรื่อง

 


© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549